Българска търговско-промишлена палата

Българската търговско промишлена палата eсъздадена през 1895 г. Тя е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. 

Българската търговско-промишлена палата и 28-те Регионални търговско -промишлени палати/камари са обединени в Единна система на българските търговско-промишлени палати, в която членуват около 53 000 търговци, сдружения и др. От януари 1999 г. към БТПП е създаден и функционира Съвет на Браншовите организации.

Контакти:

http://www.bcci.bg/

e-mail: bcci@bcci.bg