Офшорна частна фондация в Панама

Офшорна частна фондация в Панама
3

Частната фондация в Панама е чудесна форма за защита на имуществото и обезпечаване на конфиденциалност, а също така и за данъчно планиране. Регистрацията на тези фондации се регулира от Закон №25 от 12 юни 1995 г. - PANAMA LAW No. 25 

В исторически план концепцията за "Фондация на частни интереси" се ражда със създаването в Княжество Лихтенщайн на Закон за гражданите и фирмите през 1926 г. Появяват се "Семейна фондация" (за частна полза на членовете на едно или повече семейства) и "Смесена фондация" (в частна полза не само на семейства, но и за други лица или институции) с цел гарантиране на безопасно прехвърляне на активи и имотно планиране по време на войната.

Също както частните фондации, регистрирани в Лихтенщайн или Австрия, панамската фондация е сама по себе си своеобразен хибрид между класческите тръстове и корпорациите. Тая е юридическо лице, различно от всяко друго в англо-саксонската юридическа система, тъй като не е правното олицетворение на едно лице или група лица (каквато е корпорацията). По-скоро панамската частна фондация е юридическо лице, което няма собственици (акционери, участници или партньори), и по традиция има определена цел в полза на една обща група от физически лица. Такава цел може да бъде:

- натрупване на срадства за семейството на учредителя и управлението на тези средства;

- защита на активите на основателя или бенефициента (Съществува специален режим за ограничаване на достъпа до имуществото на фондацията от страна на кредитори. Исканията могат да бъдат изпълнени само ако бъде доказано,че имуществото е било прехвърлено на фондацията в нарушение на правата на кредитора.);

- за натрупване на средства, които ще бъдат използвани в бъдеще за обучение на децата на учредителите;

- за обезпечаване на определен ред за прехвърляне на имущество на наследниците на основателите на фондацията или на бенефициентите;

- за управление на натрупване на пенсинни и осигурителни вноски;

- за благотворителни цели;

- за управление на холдинги (в случаите, когато групата от компании принадлежи на един бенефициент или членове на семейството му).

Фондацията може да извършва търговска дейност в ограничен обем и само за постигане на цели, установени при създаването й.

Учреждаване на фондация

Съгласно Закон №25 частната фондация може да бъде учредена от едно или няколко физически или юридически лица. Необходим е първоначален капитал за постигане на целите, указани в учредителните документи - устав и регламенти.

Уставът на фондацията трябва да съдържа следната информация:

- Наименование на фондацията: на какъвто и да е език, изписано на латиница, трябва да съдържа думата "фонадция";

- Първоначален капитал, който може да е във всяка валута, в размер не по-малък от 10 000 щатски долара;

- Член или членове на съвета на фондацията (сред тях може да бъде и учредителят), както и техните адреси;

- Адрес на регистрация;

- Име и адрес на местния агент на фондацията в Панама (юрист или юридическа фирма), който да подпише устава преди регистрацията му в Държавния регистър;

- Цели на фондацията;

- Метод за определяне на бенефициентите;

- Запазване на правото за внасяне на поправки в устава;

- Срок на съществуване на фондацията;

- Прехвърляне на собственост на фондацията и начин на ликвидация на имуществото в случай на разпускане;

- Други положения по усмотрение на учредителя.

Регламентът на фондацията е конфиденциален личен документ, в който се съдържа детайлно описание на намеренията на учредителия. Не е необходимо да бъде вписан в Държавния регистър и информацията в него се съхранява от управляващите фондацията в строга конфиденциалност. В Регламента могат да бъдат описани депозитни сметки, имущество и способи за неговото разпределение между бенефициентите и др.

Регистрация на офшорна частна фондация в Панама

Частнана фондация маже да бъде създадена чрез частен или публичен документ. За да бъде фондацията юридическо лице, уставът й трябва да бъде регистриран в Държавен регистър. Уставът е необходимо предварително да е заверен от нотариус в Панама. Вписването в регистъра предполага свободен достъп за трети лица. Процедурата по регистрация е сравнително кратка, отнема 1-2 работни дни.

Капитал на фондацията

Няма ограничения за източниците на собствеността на частната фондация в Панама. Имуществото на фондацията може да бъде придобито чрез всякакъв вид легална дейност. Капиталът може да бъде формиран и от суми, периодично внасяни от учредителите или трети лица. Тези суми могат да се прехвърлят публично или частно.

Минималният размер на капитала е 10 000 щатски долара. Въпреки че в устава трябва да бъде посочен първоначалният капитал на фондацията, сумата може да бъде преведена веднага след получаването на статут на юридическо лице. Имуществото на фондацията се разглежда отделно от това на учредителя.

Данъчно облагане на частната фондация в Панама

Частната фондация в Панама е освободена от някои данъци. Не се дължат данъци ако активите на фондацията са извън пределите на страната, за доходи от чуждестранни източници или от дейности, които не се облагат с данъци според местонто законодателство, както и акции, емитирани от компании с печалби от чуждестранен произход.

Ако частната фондация няма дейност в Панама и не получава приходи от дейност в страната (например, под формата на дивиденти от местни компании), тя няма задължението да се регистрира в местните данъчни служби и да подава отчети.

Конфиденциалност

Съветът на фондацията и надзорните органи, а също и публични и частни лица, които получават информация за сделки или операции на частната фондация, са длъжни да съхраняват предоставената информация в строга конфиденциалност. Нарушаването на тези норми може да доведе до лишаване от свобода до 6 месеца или глоба в размер 50 000 щатски долара.

Предимства на частната фондация в Панама

Офшорната частна фондация в Панама има редица преимущества. Ето и някои от тях:

  • Фондацията е юридическо лице.
  • Имуществото на фондацията не може да бъде иззето или запорирано по каквито и да било съдебни дела за дългове на учредителя, бенефициентите или други органи на фондацията.
  • Регистрираният устав съдържа само обща информация. Правилата за разпределяне на активите, имената на бенефициентите и друга конфиденциална информация са описани в документите, които се съхраняват от управляващите фондацията.
  • Притежаваните от фондацията активи са изцяло под неин контрол.
  • Фондацията може да има един или няколко учредители - физически или юридически лица.
  • Активите на фондацията, разположени в Панама, а също и печалбите й, са освободени от данъчно облагане.

 Източник: GSL Group of Companies