Американски юрисдикции

Съединените американски щати са определени като офшорен финансов център от Tax Justice Network на база индекса на финансовата тайна (FSI). Въпреки че САЩ е една от страните, които се обявяват открито срещу спекулацията с данъчното облагане и укриването на данъци, някои от щатите са широко популярни като корпоративни убежища поради благоприятното законодателство в сферата, което предоставя възможност за регистриране на различни компании с цел данъчно планиране и оптимизиране. С репутация на офшорни центрове се ползват Делауеър, Ню-Йорк, Орегон. Законодателството на щата Делауер е с най-голяма отвореност към предоставянето на привилегии на бизнеса. Наред с традиционната организационно-правова форма на популярните корпорации през 1996 г. е приет Закон за компаниите с ограничена отговорност (The Uniform Limited Liability Company Act). Този закон урежда специфични права и задължения, а именно когато този вид компании са собственост на нерезиденти. Последните нямат данъчни задължения с изключение на случаите когато печалбата им е акумулирана в резултат от сделки с местни граждани или на територията на САЩ.