Закон за насърчаване на инвестициите

С настоящия закон се уреждат условията и редът за насърчаване на инвестиции на територията на Република България, дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите.

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 06.08.2004 Г.)

Обн. ДВ. бр.97 от 24 Октомври 1997г., попр. ДВ. бр.99 от 29 Октомври 1997г., доп. ДВ. бр.29 от 13 Март 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., попр. ДВ. бр.40 от 14 Май 2004г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.41 от 2 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 6 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.44 от 4 Юни 2019г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 18 Март 2022г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) С този закон се уреждат условията и редът за насърчаване на инвестиции на територията на Република България, дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите, както и тяхната закрила.

(2) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) Основните цели на този закон са:

1. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие;

2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) подобряване на инвестиционния климат и преодоляване на регионалните различия в социално-икономическото развитие;

3. създаване на нови и високопроизводителни работни места.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) Насърчаването на инвестициите по този закон се извършва основно чрез:

1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) административно обслужване в съкратени срокове и индивидуално административно обслужване;

2. продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху имоти - частна държавна или частна общинска собственост, без търг или конкурс по пазарни или по-ниски цени;

3. продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху терени без търг или конкурс по пазарни или по-ниски цени с изградена довеждаща техническа инфраструктура публична собственост;

4. финансово подпомагане за изграждане на елементи на техническата инфраструктура;

5. финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация;

6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители за осъществяването на инвестиционния проект;

7. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) възможности за други форми за държавна помощ, институционална подкрепа или създаване на смесени дружества - за приоритетни инвестиционни проекти;

8. (отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.)

9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане;

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) Разпоредбите за насърчаване на инвестициите по глави трета и четвърта са в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.) и Регламент (ЕС) 2017/1084 на Комисията от 14 юни 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи (ОВ, L 156/1 от 20 юни 2017 г.), наричани по-нататък "Регламент (ЕС) № 651/2014".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) Мерките за помощ за насърчаване на инвестициите се прилагат като многосекторна схема за регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение, които изпълняват всички условия на глава I, както и всички съответни разпоредби на глава III от Регламент (ЕС) № 651/2014 за съвместимост с общия пазар по смисъла на чл. 107, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз и се освобождават от задължението за уведомяване по чл. 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз при условията на чл. 3 от Регламент (ЕС) № 651/2014.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) Мерките за индивидуална регионална инвестиционна помощ или индивидуална помощ за обучение, които не отговарят на условията по ал. 2 и на Регламент (ЕС) № 651/2014, подлежат на уведомяване пред Европейската комисия, наричана по-нататък "Комисията" в съответствие с чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Чл. 3. (1) Когато международен договор, по който страна е Република България, предвижда по-благоприятни условия за извършване на стопанска дейност от чуждестранни лица, прилагат се по-благоприятните условия според международния договор.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.)

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.)

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.)

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.)

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)

Глава втора.
ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2004 Г.)

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа осигурява провеждането на държавната политика в областта на инвестициите във взаимодействие с органите на изпълнителната власт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа:

1. разработва стратегия за насърчаване на инвестициите в страната в сътрудничество с органите на изпълнителната власт и заинтересовани неправителствени организации, която се приема от Министерския съвет;

2. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) изготвя и прилага програми и мерки за насърчаване на инвестициите в сътрудничество с органите на изпълнителната власт и заинтересовани неправителствени организации;

3. разработва и предлага проекти на нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;

4. представлява Република България в международни организации в областта на инвестициите;

5. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) прави предложения за включване в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година на необходимите средства за насърчаване на инвестициите по т. 7 и 8;

6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) прави предложения за включване в оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на мерки за насърчаване на инвестициите по т. 7 и 8;

7. (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) издава сертификат за клас инвестиция и за приоритетен инвестиционен проект и внася предложения в Министерския съвет за прилагане на мерки за насърчаване на инвестициите по реда на този закон;

8. (нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) внася в Министерския съвет предложения за сключване на меморандуми или споразумения по чл. 22е.

9. (нова - ДВ, бр. 44 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.)

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) (1) Областният управител:

1. осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на територията на областта;

2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) организира разработването на мерки за насърчаване на инвестициите и координира тяхното изпълнение; мерките се разработват в съответствие със стратегията по чл. 10, ал. 2, т. 1;

3. координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта по т. 1 и 2;

4. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация при прилагането на разпоредбите на глава четвърта, раздел ІІ.

(2) Кметът на общината:

1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на общината при разработването и изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината и на програмата за реализирането му;

2. съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите по този закон;

3. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) издава сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение и прилага насърчителните мерки от неговата компетентност.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Кметът на общината може да оправомощава кметовете на райони и кметовете на кметства да изпълняват функциите по ал. 2, т. 1 и 2.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) Създава се Българска агенция за инвестиции, наричана по-нататък "агенцията", която подпомага министъра на иновациите и растежа при осъществяване на държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на иновациите и растежа.

(3) Устройството и дейността на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

(4) В годишния закон за държавния бюджет на Република България се предвиждат целеви средства за извършване на инвестиционен маркетинг от агенцията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) Агенцията:

1. осъществява информационно обслужване на инвеститорите;

2. извършва инвестиционен маркетинг, като представя и рекламира в чужбина възможностите за инвестиране в страната;

3. осъществява индивидуално административно обслужване на инвеститори по реда на този закон;

4. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) изготвя годишен план за привличане и обслужване на инвеститори и го представя за одобряване на министъра на иновациите и растежа до 31 декември на предходната година; за текущата година планът се актуализира по тримесечия;

5. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) изготвя годишен доклад за инвестициите в страната и за условията за тяхното насърчаване, който представя чрез министъра на иновациите и растежа в Министерския съвет;

6. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) изготвя тримесечни доклади за дейността си във връзка с годишния план по т. 4, които представя на министъра на иновациите и растежа;

7. поддържа страница в интернет с информация за:

а) инвестиционния и бизнес климат в страната;

б) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) свободни терени за индустриални паркове, индустриални зони и технологични паркове за осъществяване на инвестиции по региони в страната с икономически и инвестиционен профил на региона;

в) (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б и приоритетен инвестиционен проект и ползване на насърчителните мерки по реда на този закон;

г) (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) издадените сертификати по реда на този закон;

д) (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) интернет страниците на общините, на които е публикувана информацията по чл. 22и, т. 7;

е) (предишна б. "г" - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) друга информация;

8. (нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) издава документ, удостоверяващ изпълнението на инвестиционния проект по искане на инвеститора или на съответния компетентен орган на местната или централната власт по повод прилагането на съответната насърчителна мярка съгласно закона; когато издаването на документа се иска от сертифициран инвеститор, разноските, свързани с изготвянето на счетоводни и одиторски доклади, са за негова сметка.

Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) Агенцията поддържа за статистически цели информационна система, в която събира данни за инвестициите в страната.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) За попълване на информационната система агенцията получава данни от:

1. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) Националния статистически институт - за извършените за периода разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - в края на всяко тримесечие;

2. Българската народна банка - за извършените за периода чуждестранни инвестиции в страната - в края на всяко тримесечие;

3. (нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) Агенцията по вписванията - за регистрациите в търговския регистър - в края на всяко тримесечие;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) други централни и териториални органи на изпълнителната власт - при поискване от агенцията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) Агенцията предоставя данни за инвестициите на министъра на иновациите и растежа, на други държавни органи и заинтересовани лица по ред, определен в устройствения правилник на агенцията.

Глава трета.
НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2004 Г.)

Раздел I.
Условия и мерки за насърчаване на инвестициите (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.)

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) По реда на тази глава и на глава четвърта се насърчават инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на Република България, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014.

(2) Инвестициите по ал. 1 трябва да отговарят на следните условия:

1. да са свързани със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо предприятие/дейност, с диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието/дейността с нови продукти или със съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие/дейност;

2. да се осъществяват в икономически дейности, посочени в правилника за прилагане на закона със съответните кодове, определени съгласно действащата Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез съответстващата класификация;

3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) най-малко 80 на сто от приходите от изпълнявания инвестиционен проект да са от икономически дейности по т. 2 за срока по т. 8;

4. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) срокът за изпълнение на инвестицията да е до три години от датата на започване на работата по проекта до неговото завършване, включително за голям инвестиционен проект по смисъла на чл. 2, параграф 52 и чл. 14, параграф 13 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

5. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) в един обект да не са под минималния размер, определен с правилника за прилагане на закона, който размер може да бъде намален:

а) (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) до три пъти за инвестиционни проекти, които ще се реализират изцяло в административните граници на икономически необлагодетелстваните региони, определени с правилника за прилагане на закона;

б) (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) до три пъти за инвестиции във високотехнологични дейности от индустриалния сектор на икономиката, определени с правилника за прилагане на закона;

в) (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) до пет пъти за инвестиции във високотехнологичните дейности от сектора на услугите, определени с правилника за прилагане на закона;

г) (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) над пет пъти, когато се създава и поддържа заетост по смисъла на т. 7 във високотехнологични дейности или в икономически необлагодетелстваните региони и до три пъти в останалите икономически дейности, като изискванията към заетостта се определят с правилника за прилагане на закона;

6. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) най-малко 40 на сто от приемливите разходи за материални и нематериални активи да се финансират чрез собствени ресурси или чрез външно финансиране под форма, която изключва публична подкрепа;

7. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) да създават и поддържат заетост, която отговаря едновременно на условията съгласно чл. 14, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 651/2014:

а) да е пряко свързана с осъществяването на инвестиционния проект;

б) инвестиционният проект да води до нетно увеличение на броя на служителите в съответното предприятие/организация в сравнение със средния брой на служителите през предходните 12 месеца;

в) създадената заетост да се поддържа за минимален период от 5 години в случай на голямо предприятие и за минимален период от три години в случай на малки и средни предприятия;

8. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) инвестицията в икономическата дейност по т. 2 да се поддържа в съответния регион по местонахождение най-малко 5 години, а в случай на малки и средни предприятия - три години, считано от датата на нейното завършване по смисъла на чл. 14, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

9. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) придобитите дълготрайни материални и нематериални активи да са нови и закупени при пазарни условия от трети лица, независими от инвеститора, по смисъла на чл. 14, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

10. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) изпълнение на другите условия по глава I и специалните разпоредби на глава III от Регламент (ЕС) № 651/2014 относно инвестицията за предоставяне на помощ по чл. 2а.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) (1) Не се насърчават инвестиции на лице:

1. осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано;

2. обявено в несъстоятелност или в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

3. в производство по ликвидация;

4. с парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

5. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) което има неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, установени с влязло в сила наказателно постановление.

(2) Не се насърчават инвестиции на чуждестранно лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по ал. 1 съгласно националното му законодателство.

(3) Изискването по ал. 1, т. 1 се отнася за едноличните собственици на капитала, за управителите или за членовете на управителните органи на инвеститора, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) Не се насърчават инвестиции:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) в предприятие, за което са налице условията по чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 01.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2021 г.) за изпълнение на приватизационни договори по Закона за приватизация и следприватизационен контрол или за изпълнение на концесионни договори за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства и в изпълнение на компенсаторни (офсетни) споразумения;

3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) в дейности и сектори на икономиката съгласно чл. 1, параграф 2, букви "в" и "г" и параграф 3, букви "а" - "г" и чл. 13, букви "а" - "в" от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) За инвестициите, които изпълняват изискванията на чл. 12 - 13а, се издава сертификат по чл. 20, който дава права за ползване на мерките по чл. 15, ал. 1 - 3.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) Инвестициите по ал. 1 се определят като клас А или като клас Б въз основа на критериите за минимален размер на инвестициите и заетостта по чл. 12, ал. 2, т. 5. Издава се сертификат от министъра на иновациите и растежа по чл. 20, ал. 1 за ползване на мерките по чл. 15, ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) Инвестициите по ал. 1 се определят като приоритетен инвестиционен проект въз основа на критериите за минимален размер на инвестициите и заетостта по чл. 22е, ал. 1. Сертификатът за приоритетен инвестиционен проект се издава въз основа на решение на Министерския съвет по чл. 22е, ал. 3. Сертификатът за приоритетен инвестиционен проект се подписва от министъра на иновациите и растежа или от министъра на иновациите и растежа и друго оправомощено лице, включително областен управител или кмет или представляващ организация от академичната общност за индустриални паркове съгласно чл. 22е, ал. 4 за ползване на мерките по чл. 15, ал. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Инвестициите по ал. 1 се определят като клас В с общинско значение въз основа на критериите за минимален размер на инвестициите и заетостта по чл. 22з, ал. 2. Сертификатът се издава от кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет по чл. 22и, т. 3 за ползване на мерките по чл. 22з, ал. 3.

Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Инвестициите, получили сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 като клас А или клас Б, се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект чрез:

1. съкратени срокове за административно обслужване по реда на чл. 21;

2. индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект по реда на чл. 22;

3. придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти по реда на чл. 22а;

4. финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура, необходими за осъществяване на един или повече инвестиционни проекти по реда на чл. 22б;

5. финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация на лица, включително на стажанти от висшите училища в страната, заели новите работни места, свързани с инвестициите по реда на чл. 22в;

6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначени работници и служители по реда на чл. 22д.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Приоритетните инвестиционни проекти по чл. 22е могат да се насърчават с пакет от мерки по реда на чл. 22е, ал. 2. Средствата, необходими за прилагане на финансовите мерки, се предвиждат въз основа на решението на Министерския съвет по чл. 22е, ал. 3.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Инвестиционните проекти с общинско значение с издаден сертификат клас В от кмета на община се насърчават с мерките по реда на чл. 22з, ал. 3.

(4) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) Инвестициите по ал. 1 - 3 се насърчават и по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за насърчаване на заетостта и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ако отговарят на предвидените в тях условия.

(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Необходимите средства за прилагането на финансовите мерки по ал. 1, т. 4 - 6, се предвиждат ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.

(6) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Средства за прилагане на финансовите мерки по ал. 1 и 2 се предоставят и по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Чл. 16. (1) (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., предишен текст на чл. 16, изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Мерките за насърчаване на инвестициите по чл. 15, ал. 1, т. 4 - 6 и чл. 22е, ал. 2, т. 1 се прилагат, когато:

1. инвеститорът е подал заявление по чл. 18, ал. 1 преди започване на работата по инвестиционния проект;

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) министърът на иновациите и растежа със сертификата по чл. 20, ал. 1, т. 1 е удостоверил писмено:

а) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) принципното съответствие на проекта с условията за приемливост на схемата за регионална инвестиционна помощ съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014, или

б) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) намерението си да приложи мярката при условие, че бъде одобрена от Европейската комисия по реда на Закона за държавните помощи в случаите, когато мярката представлява държавна помощ, която не попада в обхвата на групово освобождаване, съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на регионална инвестиционна помощ;

3. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) са изпълнени условията по чл. 2а за прилагане на Регламент (ЕС) № 651/2014;

4. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) за инвестиционния проект има издадено положително становище от съответния компетентен орган по околната среда или положително решение за оценката на въздействието върху околната среда съгласно действащото законодателство;

5. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) инвеститорът и юридическите лица по чл. 17, ал. 1 декларират, че не са в забава по отношение на дължими плащания към доставчици на стоки и услуги по изпълнението на инвестиционния проект.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) Когато се заявява мярка за насърчаване на инвестициите по чл. 15, ал. 1, т. 3 или ал. 4 се представя документ, който удостоверява предварителното съгласие на съответния компетентен орган.

Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) (1) Мерките за насърчаване на инвестициите могат да се прилагат по отношение на юридически лица, в които инвеститорът, чийто инвестиционен проект е сертифициран, притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал.

(2) Инвеститорът и юридическите лица по ал. 1 отговарят солидарно за изпълнението на задълженията си по осъществяване на инвестицията.

Раздел II.
Ред за издаване на сертификат (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.)

Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Инвеститорът подава заявление до изпълнителния директор на агенцията за получаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен проект по чл. 14, ал. 2 и 3, в което посочва мерките за насърчаване на инвестициите по чл. 15, ал. 1, 2 и 4, които желае да ползва.

(2) Към заявлението си инвеститорът прилага инвестиционен проект и необходимите документи, посочени в правилника за прилагане на закона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Заявлението и документите по ал. 1 и 2 могат да се представят и в електронен вид, подписани с квалифициран електронен подпис, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

(4) Изискванията към инвестиционния проект се определят с правилника за прилагане на закона.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Инвеститорът подава заявление до кмета на общината за получаване на сертификат за инвестиция клас В, в което посочва мерките по чл. 15, ал. 3 и 4, при спазване на ал. 2 - 4.

Чл. 19. (1) (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Изпълнителният директор на агенцията:

1. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) оценява постъпилите документи по чл. 18, ал. 1 - 4 по ред, определен с правилника за прилагане на закона;

2. уведомява инвеститора за констатирани несъответствия и/или непълноти на документите по чл. 18 и дава срок за отстраняването им;

3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) изготвя въз основа на оценката по т. 1 мотивирано предложение до министъра на иновациите и растежа за издаване или за отказ за издаване на сертификат за клас инвестиция;

4. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) изпраща до министъра на иновациите и растежа предложението по т. 3 заедно с окомплектованите документи по чл. 18 в 30-дневен срок от подаването им.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Кметът на общината:

1. оценява постъпилите документи по чл. 18, ал. 5;

2. уведомява инвеститора за констатирани несъответствия и/или непълноти на документите по чл. 18, ал. 5 и дава срок за отстраняването им;

3. изготвя въз основа на оценката по т. 1 мотивирано предложение до общинския съвет за издаване на сертификат за инвестиция клас В или за отказ в случаите по чл. 19а;

4. изпраща до общинския съвет предложението по т. 3 заедно с окомплектованите документи по чл. 18, ал. 5 в 30-дневен срок от подаването им.

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) Сертификат за клас инвестиция не се издава, когато:

1. не са спазени изискванията на чл. 18, или

2. инвестицията не отговаря на условията по чл. 12, или

3. е налице някое от обстоятелствата по чл. 13а, или

4. инвестицията е на лице по чл. 13, или

5. са допуснати несъответствия и/или непълноти в представените документи по чл. 18 и те не са отстранени в срок до 6 месеца, смятано от датата на подаване на заявлението.

Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа или оправомощено от него длъжностно лице:

1. (доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) издава сертификат, с който се определя класът на инвестицията като клас А, клас Б или като приоритетен инвестиционен проект по чл. 22е на основание решение на Министерския съвет, по ред, определен в правилника за прилагане на закона;

2. отказва издаването на сертификат в случаите по чл. 19а;

3. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) публикува информация за сертифицираните и насърчени по този закон инвестиции на интернет страницата на Министерството на на иновациите и растежа или на агенцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) По искане на министъра на иновациите и растежа или на кмета на общината министърът на финансите, министърът на труда и социалната политика и другите компетентни органи предоставят информация за сертифицираните по този закон инвестиции, които се насърчават по реда на чл. 15, ал. 4.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Кметът на общината:

1. издава сертификат за инвестиция клас В въз основа на решение на общинския съвет по реда на чл. 22з и 22и;

2. отказва издаването на сертификат за инвестиция клас В в случаите по чл. 19а;

3. предоставя информация за сертифицираните и насърчени по този закон инвестиции клас В на интернет страницата на общината и с годишния доклад по чл. 22и, т. 8.

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) По искане на инвеститор министърът на иновациите и растежа може еднократно да удължи срока на действие на сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 до две години по реда на издаването му, когато:

1. административното обслужване не е извършено в сроковете по чл. 21 по причина, за която инвеститорът не отговаря;

2. мярката по чл. 22а не е осъществена по причина, за която инвеститорът не отговаря;

3. инвестиционният проект не е изпълнен пълно или частично вследствие на непреодолима сила, посочена в договор или в споразумение с инвеститора по този закон, или по приложимото право на Европейския съюз.

Раздел III.
Прилагане на мерките за насърчаване на инвестициите (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.)

Чл. 21. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) (1) След представяне на сертификат за клас инвестиция централните и териториалните органи на изпълнителната власт извършват административно обслужване на инвеститорите в срокове с една трета по-кратки от предвидените в съответните нормативни актове, освен в случаите по ал. 2 - 5.

(2) Административното обслужване се осъществява от компетентните органи в 5-дневен срок от постъпване на искане от инвеститора в случаите по:

1. (доп. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) член 140, ал. 1, чл. 141, ал. 8, т. 2 и чл. 144, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията;

2. член 26, ал. 3 от Закона за пътищата;

3. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.)

(3) Административното обслужване се осъществява от компетентните органи в 14-дневен срок от постъпване на искане от инвеститора в случаите по:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) член 141, ал. 8, т. 1 и чл. 144, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията;

2. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.)

3. член 62а, ал. 1 от Закона за водите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Административното обслужване се осъществява от компетентните органи в 30-дневен срок от постъпване на искане от инвеститора в случаите по чл. 62а, ал. 3 от Закона за устройство на територията.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За осъществяване на административно обслужване на инвеститорите, получили сертификат за клас инвестиция, органите на държавния санитарен контрол и органите за пожарна безопасност и защита на населението, съобразно компетентността си, издават необходимите документи в 14-дневен срок.

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) (1) Индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяването на инвестиции от клас А, се извършва от служители на агенцията пред всички централни органи на изпълнителната власт, а в останалите случаи - от длъжностните лица от администрацията на териториалните органи на изпълнителната власт по чл. 22г, ал. 1.

(2) За осъществяване на индивидуално административно обслужване инвеститорът упълномощава лицата по ал. 1 и им предоставя необходимите документи.

(3) При осъществяване на индивидуално административно обслужване на инвеститор лицата по ал. 1 са длъжни да:

1. предоставят на инвеститора пълна и точна информация за необходимите документи, сроковете и таксите по специалните закони;

2. съдействат за издаването и получаването от съответните компетентни органи на всички необходими документи за осъществяване на съответната инвестиция и за извършване на свързаната с нея стопанска дейност.

(4) Таксите за издаване на документите по ал. 3, т. 2, определени с нормативен акт, са за сметка на инвеститора.

(5) Редът за индивидуално административно обслужване се определя с правилника за прилагане на закона.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) (1) По искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, съответният компетентен орган може да:

1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) извършва продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, по местонахождението на инвестицията, без провеждане на търг, след оценка и писмено съгласие от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а за имоти, предоставени за управление на Министерството на отбраната - без провеждане на търг, след оценка и писмено съгласие и от министъра на отбраната, след което областният управител издава заповед за прехвърляне правото на собственост и сключва договор с инвеститора;

2. извършва продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, по местонахождението на инвестицията, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет; въз основа на решението кметът на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора;

3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) учредява възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот - частна държавна собственост, по местонахождението на инвестицията, без провеждане на търг, след оценка и писмено съгласие от министъра на регионалното развитие и благоустройството, след което областният управител издава заповед за учредяване на ограничено вещно право и сключва договор с инвеститора;

4. учредява възмездно ограничено вещно право върху недвижим имот - частна общинска собственост, по местонахождението на инвестицията, без провеждане на търг или конкурс, след оценка и решение на общинския съвет; въз основа на решението кметът на общината издава заповед и сключва договор с инвеститора.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) Оценките по ал. 1 се извършват най-малко от двама независими оценители, като крайната пазарна цена не може да бъде по-ниска от средноаритметичната стойност на изготвените независими оценки. Органът по ал. 1 може да възлага оценка на съответствието на размера на имота за целите на изпълнение на инвестиционния проект.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Неизпълнението на инвестиционния проект относно срока и размера на инвестицията се включва в съответния договор като основание за разваляне. Основание за разваляне е и незапочването на работа по инвестиционния проект в срок до две години от сключването на договора по ал. 1. Инвестицията се смята за неизпълнена, когато размерът ѝ е под изискуемия минимален размер, определен по чл. 12, ал. 2, т. 5, и не е изпълнено условието по ал. 13, установено с финансови отчети и справка, заверени от регистриран одитор, съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора.

(4) Договорите по ал. 1 се сключват в писмена форма и се вписват по разпореждане на съдията по вписванията по местонахождението на имота.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) Съответният компетентен орган по ал. 1, 10 и 11 изпраща в агенцията екземпляр от договора в 7-дневен срок от сключването му.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) Информацията за осъществените сделки с недвижими имоти - частна държавна и частна общинска собственост, както и за сделките по ал. 1, 10 и 11, и за резултатите от изпълнението на договорите се предоставя своевременно от агенцията на министъра на иновациите и растежа и се включва в годишния доклад по чл. 11б, т. 5.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Инвеститорът и/или лицето по чл. 17 не може да се разпорежда с придобитите по реда на ал. 1 имоти и да прехвърля учредените върху тях ограничени вещни права на трети лица до изтичането на срока по чл. 12, ал. 2, т. 8, освен за инвестиционен проект, предвиждащ изграждане на индустриален парк.

(8) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) Договорите по ал. 1 се сключват при условията на действащото законодателство в областта на държавните помощи и по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

(9) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) Правата върху имотите по ал. 1 могат да се прехвърлят или учредяват на цени, по-ниски от пазарните, като цената не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е, ако са изпълнени всички условия за прилагане на схемата за регионална инвестиционна помощ по Регламент (ЕС) № 651/2014, определени с правилника за прилагане на закона.

(10) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Еднолични дружества с държавно или общинско участие, както и търговски дружества, чийто капитал е собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие могат да извършват продажба, замяна или да учредяват възмездно ограничено вещно право върху имоти без търг или конкурс:

1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) по искане на инвеститор, получил сертификат за клас инвестиция, и след писмено разрешение от едноличния собственик на капитала; в тези случаи се извършва оценка по реда на ал. 2 и се прилагат изискванията на ал. 3 - 8;

2. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е на цени, по-ниски от пазарните, като цената не може да бъде по-ниска от данъчната оценка на имота, след писмено разрешение от едноличния собственик на капитала, ако са изпълнени всички условия за прилагане на схемата за регионална инвестиционна помощ по Регламент (ЕС) № 651/2014, определени с правилника за прилагане на закона.

(11) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) Еднолични дружества с държавно или общинско участие могат да отдават под наем собствените си имоти чрез пряко договаряне след оценка от независим оценител и разрешение от едноличния собственик на капитала за приоритетни инвестиционни проекти по чл. 22е.

(12) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) За терени - частна държавна собственост и частна общинска собственост, предоставени от съответния компетентен орган по чл. 22, ал. 1, както и за терени, предоставени по реда на ал. 10, т. 2, при промяна на предназначението на земята за осъществяването на приоритетни инвестиционни проекти не се заплащат държавни такси. Същите права ползват и инвеститорите и лицата по чл. 22е, ал. 1 и 4 за терени, необходими за осъществяването на приоритетни инвестиционни проекти по местонахождение на инвестицията, като мярката е част от пакета насърчителни мерки по чл. 22е, ал. 2.

(13) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Правата върху имотите по ал. 1 и ал. 10, т. 2 могат да се прехвърлят или учредяват само ако размерът на планираната инвестиция като разходи за дълготрайни материални активи е над 5 пъти по-голям от пазарната оценка на имота по ал. 2. Неизпълнението на изискването се включва в съответния договор с инвеститора като основание за развалянето му по ал. 3.

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) По предложение на министъра на иновациите и растежа Министерският съвет може да отпуска средства за финансово подпомагане изграждането на елементи на техническата инфраструктура - публична общинска или държавна собственост, от най-близо изградения елемент на инфраструктурата до границите на:

1. имота за осъществяване на инвестиция от клас "А";

2. индустриален парк, вписан в регистъра на индустриалните паркове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа може да предлага на Министерския съвет да отпусне средства за финансово подпомагане по ал. 1, когато са изпълнени изискванията на чл. 16.

(3) Взаимоотношенията във връзка с изграждането на техническата инфраструктура по ал. 1 се уреждат с правилника за прилагане на закона съгласно действащото законодателство в областта на държавните помощи.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) Инвестициите по ал. 1, които се осъществяват във високотехнологичните дейности или в административните граници на икономически необлагодетелствани региони, се насърчават приоритетно.

Чл. 22в. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) По предложение на министъра на иновациите и растежа Министерският съвет може да отпуска средства за финансово подпомагане на обучението за придобиване на професионална квалификация на лица, включително стажанти от висшите училища в страната, заели новите работни места, разкрити при осъществяването на инвестиция от клас А и от клас Б, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) инвестицията се осъществява във високотехнологични дейности или изцяло в административните граници на икономически необлагодетелствани региони;

2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) заетостта, създадена от инвестицията, отговаря едновременно на условията по чл. 12, ал. 2, т. 7;

3. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) годишното трудово възнаграждение на заетите по трудово правоотношение в предприятието е по-високо от средното в страната за съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестиционният проект, по данни на Националния статистически институт за срока за поддържане на заетостта по чл. 12, ал. 2, т. 7.

(2) Инвеститорът - работодател, може да проведе обучение за придобиване на професионална квалификация чрез обучаваща организация или самостоятелно в рамките на средствата по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) Взаимоотношенията във връзка с обучението за придобиване на професионална квалификация се уреждат съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощта за обучение, и по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.)

Чл. 22г. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) (1) Във всяка централна и териториална администрация се определят длъжностни лица, които осъществяват административно обслужване на инвеститори, получили сертификат за клас инвестиция, или на упълномощени техни представители във връзка с осъществяване на инвестиционните им проекти.

(2) Всички централни органи на изпълнителната власт са длъжни да оказват съдействие на служителите на агенцията за осъществяване на индивидуално административно обслужване на инвеститорите.

Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) По предложение на министъра на иновациите и растежа Министерският съвет може да отпуска средства за частично възстановяване, за период не по-дълъг от 24 месеца от разкриването на съответното работно място, на направените от инвеститора за негова сметка в качеството му на работодател задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за работниците и служителите, заели новите работни места, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. инвестицията е с издаден сертификат за инвестиция клас А, клас Б или приоритетен инвестиционен проект;

2. създадената с осъществяването на инвестиционния проект заетост, определена като средносписъчна численост на персонала, отговаря на условията по чл. 12, ал. 2, т. 5 и т. 7, букви "а" и "б";

3. годишното трудово възнаграждение на заетите по трудово правоотношение в предприятието на инвеститора е по-високо от средното в страната за съответната икономическа дейност, в която се осъществява инвестиционният проект, по данни на Националния статистически институт за срока на поддържане на заетостта по чл. 12, ал. 2, т. 7, буква "в";

4. лицето, осъществяващо инвестицията по т. 1, няма задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения по Закона за насърчаване на заетостта;

5. за същите разходи не са получени средства от други публични източници на финансиране.

(2) За прилагането на мярката по ал. 1 новоразкритите работни места трябва да са заети от български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или от лица по чл. 18, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта.

(3) Инвестициите по ал. 1, т. 1, които се осъществяват във високотехнологичните дейности или в административните граници на икономически необлагодетелствани региони, се насърчават приоритетно.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) Отпускането на средствата по ал. 1 се извършва при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014.

(5) Условията и редът за прилагане на ал. 1 - 4 се определят с правилника за прилагане на закона.

Глава четвърта.
ПРИОРИТЕТНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ (ЗАЛ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 04.05.2004 Г., НОВА - ДВ, БР. 41 ОТ 2009 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2013 Г.)

Раздел I.
Приоритетни инвестиционни проекти с национално или регионално значение (Нов - ДВ, бр. 16 от 2013 г.)

Чл. 22е. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) Приоритетни са инвестиционните проекти, изпълняващи се в икономическите дейности, които се определят по реда на чл. 12, ал. 2, т. 2 и са особено важни за икономическото развитие на Република България или за регионите в страната. Те трябва да отговарят на едно или повече от следните изисквания:

1. размерът на инвестициите превишава най-малко три пъти минималния размер по чл. 12, ал. 2, т. 5 за клас А, определен с правилника за прилагане на закона;

2. създават заетост по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7 чрез инвестиции в необлагодетелствани региони или във високотехнологични дейности, чийто минимален брой на заетите лица е определен с правилника за прилагане на закона;

3. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) предвиждат изграждане на индустриални зони с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона или изграждане на индустриални паркове, вписани в регистъра на индустриалните паркове;

4. предвиждат изграждане на технологични паркове с необходимата техническа инфраструктура за привличане на инвестиции в научни изследвания и/или образование, и/или информационни технологии, включително иновационни дейности за технологично обновяване на производствени продукти и технологии при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.

(2) Приоритетните инвестиционни проекти могат да се насърчават с пакет от мерки, които включват:

1. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) мерките по чл. 15, ал. 1 и 4 за инвестиции клас А и клас Б, включително:

а) финансовото подпомагане за изграждане на техническата инфраструктура по чл. 22б може да се отнася и за други елементи на техническата инфраструктура, определени с правилника за прилагане на закона;

б) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) други мерки за регионална инвестиционна помощ, определена като прозрачна помощ по смисъла на чл. 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014;

2. мерките по чл. 22а, ал. 9 - 12;

3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) институционална подкрепа по чл. 22ж.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) Министърът на иновациите и растежа внася в Министерския съвет предложение за сключване на меморандум или споразумение за разбирателство между правителството на Република България и инвеститор, чиито инвестиционни намерения отговарят на изискванията на ал. 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Предложението по ал. 3 се внася в Министерския съвет въз основа на постъпило писмено искане от инвеститор с инвестиционен проект по ал. 1, т. 1 - 3, както и от заинтересовани органи на териториалната изпълнителна власт и на местното самоуправление по местонахождение на инвестицията. В случаите по ал. 1, т. 3, когато индустриалният парк е предназначен за привличане на инвестиции в научни изследвания и/или образование, и/или информационни технологии, включително иновационни дейности за технологично обновяване на производствени продукти и технологии - предложението се внася и въз основа на писмено искане от висше училище или друга академична организация.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) Насърчаването на приоритетните инвестиционни проекти се извършва при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона, съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 като схема за държавна помощ и/или в съответствие с изискванията на Закона за държавните помощи.

Чл. 22ж. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) По предложение на Министерството на иновациите и растежа Министерският съвет може да създаде междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа на приоритетен инвестиционен проект, в която могат да участват представители на заинтересованите органи на централната и териториалната изпълнителна власт, на академичната общност и неправителствени организации.

(2) Еднолични дружества с държавно или общинско участие и бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството могат да са съучредители за образуване на търговско дружество чрез пряко договаряне с инвеститор по чл. 22е по решение на съответния компетентен орган.

Раздел II.
Инвестиционни проекти с общинско значение (Нов - ДВ, бр. 16 от 2013 г.)

Чл. 22з. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) (1) За насърчаване на инвестициите с общинско значение общинският съвет приема наредба, в която се определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките съгласно изискванията на глава трета и на правилника за прилагане на закона.

(2) Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции клас В по чл. 14, ал. 4, когато се реализират в административните граници на определена община и отговарят на условията на наредбата по ал. 1. Проектите:

1. могат да се изпълняват във всички сектори на икономиката, с изключение на посочените в чл. 13а, т. 3; икономическите дейности се определят съгласно действащата Статистическа класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез съответстващата класификация;

2. предвиждат размер на инвестицията, ненадвишаващ минималния размер за клас Б по чл. 12, ал. 2, т. 5, определен с правилника за прилагане на закона;

3. създават заетост по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7 и минималният брой на заетите лица може да бъде критерий за издаване на сертификат клас В едновременно с размера на инвестицията.

(3) Инвестициите с общинско значение, получили сертификат за клас В, се насърчават за изпълнение на инвестиционния проект чрез:

1. съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;

2. индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;

3. придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти - частна общинска собственост, по реда на чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 при спазване на условията по чл. 22а, ал. 2 - 8 и 13; мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор по реда на чл. 18 при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот - частна общинска собственост.

Чл. 22и. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Кметът на общината:

1. разработва по решение на общинския съвет и предлага за приемане наредбата по чл. 22з, ал. 1;

2. публикува наредбата по чл. 22з, ал. 1 на интернет страницата на общината в срок до 14 дни от приемането ѝ от общинския съвет;

3. издава или отказва издаването на сертификат за инвестиция клас В след решение на общинския съвет на основание чл. 20;

4. прилага насърчителните мерки по чл. 22з, ал. 3 по ред, определен с наредбата по чл. 22з, ал. 1;

5. в случаите на прилагане на мярката по чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4 за имоти - частна общинска собственост, възлага изготвянето на оценка по смисъла на чл. 22а, ал. 2;

6. предоставя информация на областния управител за постъпилите инвестиционни предложения, издадените сертификати клас В и прилагането на мярката по чл. 22а, ал. 1, т. 2 и 4;

7. поддържа на интернет страницата на общината:

а) актуален списък със свободните терени и други недвижими имоти за осъществяване на инвестиции;

б) формуляри и образци за кандидатстване за получаване на сертификат за инвестиция клас В и ползване на насърчителните мерки съгласно наредбата по чл. 22з, ал. 1;

в) информация за издадените сертификати за инвестиция клас В от общината;

8. изготвя годишен доклад за издадените сертификати за инвестиция от клас В и предоставените насърчителни мерки, който представя на областния управител и изпълнителния директор на агенцията и който се включва в годишния доклад за инвестициите в страната по чл. 11б, т. 5.

Глава пета.
ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (ОТМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 04.05.2004 Г.)

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 04.05.2004 г., нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) За чуждестранни инвестиции, извършени преди изменения в законодателството, които установяват нормативни ограничения само за чуждестранните инвестиции, се прилагат законовите разпоредби, които са действали в момента на извършване на инвестициите.

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 04.05.2004 г., нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) (1) Чуждестранни лица, които имат право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски представителства, които трябва да бъдат регистрирани в Българската търговско-промишлена палата.

(2) Представителствата по ал. 1 не са юридически лица и не могат да извършват стопанска дейност.

(3) Сделките, които чуждестранното лице сключва с местни лица за нуждите на регистрирано от него представителство по ал. 1, се осъществяват по реда за извършване на сделки между местни лица.

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 04.05.2004 г., нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) Чуждестранно физическо лице или дружество, което не е юридическо лице, може да открива клон, ако е регистрирано с право да извършва търговска дейност според националния си закон. Клонът се вписва в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 04.05.2004 г.)

Глава шеста.
ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ (ОТМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2004 Г.)

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)

Глава шеста "а".
КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (НОВА - ДВ, БР. 16 ОТ 2013 Г.)

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., нов - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) (1) Контролът по изпълнението на инвестиционните проекти, получили сертификат за инвестиция клас А и клас Б, се извършва от:

1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) министъра на иновациите и растежа или от оправомощено от него длъжностно лице от администрация към него или от друг орган на изпълнителната власт, предоставящ насърчителната мярка;

2. оправомощено от министъра на труда и социалната политика длъжностно лице по отношение на изпълнението на договор с инвеститора за предоставяне на средства за обучението и изпълнението на параметрите на инвестиционния проект, свързани със заетостта.

(2) Контролът по ал. 1, т. 1 се осъществява по отношение на изпълнението на инвестицията като минимален размер и срок в съответната икономическа дейност.

(3) Размерът на извършените инвестиции се удостоверява за отчетния период чрез междинен и годишни финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, придружени с описание на активите за основната икономическа дейност и тяхната стойност в справка по образец. Финансовите отчети и справката се заверяват от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. Разходите по дейността на одитора са за сметка на инвеститора.

(4) Размерът на създадената заетост се удостоверява за отчетния период с документ от Националната агенция за приходите и с други документи, посочени в правилника за прилагане на закона.

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., нов - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Контролът по изпълнението на приоритетните инвестиционни проекти се извършва от:

1. определения с решение на Министерския съвет орган, или

2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) министъра на иновациите и растежа или от оправомощено от него длъжностно лице от администрация към него или от друг орган на изпълнителната власт, предоставящ помощта;

3. оправомощено от министъра на труда и социалната политика лице по отношение на изпълнението на проекта за обучението и изпълнението на параметрите на инвестиционния проект, свързани със заетостта.

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., нов - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Контролът по изпълнението на инвестиционните проекти от общинско значение се извършва от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице и се удостоверява с документите по чл. 32а, ал. 3 и 4.

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.)

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни задължение по чл. 20, ал. 1, т. 1 и чл. 21, се наказва с глоба в размер 500 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) Длъжностно лице, което наруши чл. 22, ал. 3 и чл. 22г, ал. 2, се наказва с глоба в размер 1000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

(3) Който не предостави искана информация от агенцията, която е свързана с обслужването на инвестиционен проект, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.

(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1 - 3 глобата или имуществената санкция се налага в двоен размер.

(5) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни задължение по чл. 22з, ал. 3, т. 1 или 2, се наказва с глоба в размер до 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление.

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) (1) Актовете за установяване на извършени нарушения по чл. 34, ал. 1, 2 и 3 се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на агенцията, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на агенцията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Актовете за установяване на извършени нарушения по чл. 34, ал. 5 и наказателните постановления се съставят по реда, определен с наредбата по чл. 22з, ал. 1. Приходите от наложените глоби постъпват в общинския бюджет.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) По смисъла на този закон:

1. "Чуждестранно лице" е:

а) юридическо лице, което не е регистрирано в Република България;

б) дружество, което не е юридическо лице и е регистрирано в чужбина;

в) физическо лице - чужденец с постоянно местопребиваване в чужбина.

2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) "Независим оценител" е лице съгласно Закона за независимите оценители.

3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) "Индивидуално административно обслужване" е всяка дейност, извършвана от служители на агенцията или от определени длъжностни лица от администрацията на териториалните органи на изпълнителната власт, свързана с подаване и получаване от компетентните органи на всички необходими според действащото законодателство документи за осъществяване на определена инвестиция.

4. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) "Информационно обслужване" е предоставяне от агенцията на устна и писмена информация на лице, заинтересовано да инвестира и желаещо да се информира за инвестиционния климат или да получи информация за потенциални партньори в страната, както и за всички административни процедури по осъществяване на инвестицията.

6. (отм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.)

7. (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) "Обект" е икономически неделима съвкупност от дълготрайни активи, които са свързани помежду си физически и функционално за производство на определен продукт или продукти.

8. (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) "Започване на работата по инвестиционен проект" е първото от следните събития: започване на строителните работи, свързани с инвестицията, или поемане на първия правнообвързващ ангажимент за поръчка на оборудване или всеки друг ангажимент, който прави инвестицията необратима. Купуването на земя и подготвителните дейности, като получаването на разрешителни и провеждането на проучвания на осъществимостта, не се смятат за започване на работите по проекта.

9. (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.)

10. (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) "Икономически необлагодетелствани региони" са:

а) общини, в които равнището на безработица е по-високо от средното за страната, или

б) области, в които брутната добавена стойност на глава от населението е по-ниска от средната за страната.

11. (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) "Високотехнологични дейности" са определените от ЕВРОСТАТ по Статистическата класификация на икономическите дейности в Европейската общност (NACE), съответно нейното пряко приложение в Република България чрез Класификацията на икономическите дейности, определени с правилника за прилагане на този закон, като:

а) "високотехнологични" икономически дейности в преработващата промишленост (High Tech manufacturing Industries);

б) услуги, дефинирани като "интензивно базирани на знания" (Knowledge-intensive services (KIS) и "високотехнологични интензивно базирани на знания услуги" (High-tech KIS).

12. (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) "Индустриален парк" е индустриален парк, вписан в регистъра по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове.

13. (нова - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.)

14. (нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) "Непреодолима сила" са обстоятелства от извънреден характер, които инвеститорът при полагане на дължимата грижа не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати, в т. ч. финансовата и икономическата криза за срока на действие на Съобщение на Комисията - Временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза (ОВ, C 16/1 от 22 януари 2009 г.).

15. (нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.) "Схема за помощ", "индивидуална помощ", "регионална инвестиционна помощ", "помощ за обучение", "инвестиция", "материални и нематериални активи", "голям инвестиционен проект", "допустими разходи", "работни места", "заетост, пряко създадена от инвестиционен проект", "малки и средни предприятия" и "голямо предприятие" са понятия по смисъла на Регламент (ЕС) № 651/2014.

16. (нова - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) "Средносписъчна численост на персонала" е създадената и поддържана заетост за съответната финансова година, определена съгласно методиката за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала на Националния статистически институт и отразена в годишния отчет за дейността по реда на Закона за статистиката, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

17. (нова - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) "Елементи на техническата инфраструктура" са елементи по смисъла на чл. 64, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2019 г., отм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.)

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) Този закон отменя Закона за насърчаване и закрила на чуждестранните инвестиции (обн., ДВ, бр. 8 от 1992 г.; изм., бр. 92 и 102 от 1995 г., бр. 109 от 1996 г.; попр., бр. 110 от 1996 г.; изм., бр. 55 и 58 от 1997 г.).

§ 4. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) В Закона за статистиката (обн., ДВ, бр. 25 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 64 от 1991 г. и бр. 60 от 1992 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 21 думите "петстотин до хиляда" се заменят с "80 000 до 600 000".

2. В чл. 22 думите "хиляда до хиляда и петстотин" се заменят с "600 000 до 2 000 000".

3. В чл. 23 думите "хиляда до две хиляди" се заменят с "1 000 000 до 2 000 000".

4. В чл. 24 думите "пет хиляди до десет хиляди" се заменят с "1 000 000 до 3 000 000".

§ 5. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) В двумесечен срок от влизане на закона в сила Националният статистически институт изработва методология, по която се произвежда статистическа информация за чуждестранните инвестиции, съобразена с международните стандарти.

§ 6. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) Дружествата с чуждестранно участие, извършили внос при условията на чл. 15а от Закона за насърчаване и закрила на чуждестранните инвестиции, посочен в § 1, представят на митническите органи съдебно решение за включване на непаричната вноска в капитала на дружеството в 6-месечен срок от влизане на закона в сила.

§ 7. (Нов - ДВ, бр. 29 от 1998 г., предишен § 4а - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) Извън случаите по предходния параграф, чл. 14, 15 и 17 от закона не се прилагат за стоки, които към 24 октомври 1997 г. са били оформени при режим на временен внос.

§ 8. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) В случаите, когато се ползват данъчни облекчения по други закони, разпоредбата на чл. 20 се прилага за остатъка от 10-годишния срок.

§ 9. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) В двумесечен срок от влизането на закона в сила Министерският съвет приема правилник за устройството и дейността на Агенцията за чуждестранни инвестиции.

§ 10. (Предишен § 7 - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., отм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г.)

§ 11. (Предишен § 8 - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

§ 12. (Предишен § 9 - ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г.) Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 16 октомври 1997 г. и е подпечатан с държавния печат.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 05.08.2004 Г.)

§ 26. (В сила от 06.08.2004 г.) (1) Българската агенция за инвестиции е правоприемник на Агенцията за чуждестранни инвестиции.

(2) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на икономиката внася в Министерския съвет проект на постановление за изменение на устройствения правилник на Агенцията за чуждестранни инвестиции.

§ 27. (В сила от 04.05.2004 г.) (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон ръководителите на всички администрации назначават или възлагат функции на едно или повече лица в съответната администрация по осъществяване на взаимодействие със служителите на агенцията и съдействие на инвеститорите или на упълномощени техни представители, получили сертификат за клас инвестиция, и уведомяват Българската агенция за инвестиции за определените лица.

(2) Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции определя служители на агенцията за осъществяване на индивидуално административно обслужване на инвеститори и в двумесечен срок от влизането в сила на този закон представя на министъра на икономиката поименен списък на лицата по ал. 1.

§ 28. (В сила от 04.05.2004 г.) В срок до три месеца от обнародването на този закон в "Държавен вестник" Министерският съвет приема правилник за прилагането му.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г.)

§ 36. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 35, т. 2, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 11.08.2006 Г.)

§ 145. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на:

1. параграф 18, т. 3, която влиза в сила една година след влизането в сила на този закон;

2. параграф 48 - в частта му относно разпоредбата на чл. 118а, ал. 1, т. 1, която влиза в сила от 22 декември 2013 г.;

3. параграф 60, т. 5, която влиза в сила от 1 март 2007 г.;

4. параграф 73 - в частта му относно разпоредбата на чл. 155а, ал. 1, т. 1, която влиза в сила една година след влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

(ОБН. - ДВ, БР. 86 OT 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 11. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 30.08.2007 Г.)

§ 34. Навсякъде в закона след думите "министърът на икономиката" и "министъра на икономиката" се добавя "и енергетиката".

§ 35. (1) Инвестиционните планове, получили сертификат за клас инвестиция по досегашния ред, се насърчават до осъществяването на инвестицията за срок не по-дълъг от три години, смятано от датата на издаване на сертификат.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) Инвестиционните планове по ал. 1 от първи клас могат да бъдат насърчавани по досегашния ред на изменения с този закон чл. 20, ако отговарят на следните условия:

1. да е подадено искане от инвеститора до министъра на икономиката и енергетиката за ползване на мярката в срок до три месеца от влизането в сила на този закон;

2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) да са изпълнени условията на Регламент (ЕО) № 800/2008 по отношение на схема за регионална помощ по чл. 22б за предоставяне на помощ за изграждане на елементи на техническата инфраструктура със средства от републиканския бюджет, или

3. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г.) да е получено одобрение от Европейската комисия за съвместимостта на планираната държавна помощ по реда на Закона за държавните помощи за предоставяне на индивидуална помощ за изграждане на елементи на техническа инфраструктура със средства от републиканския бюджет.

(3) Инвестиционните планове по ал. 1 от първи клас се насърчават по досегашния ред на изменения с този закон чл. 18 съгласно действащото законодателство в областта на държавните помощи.

§ 36. Обхватът на икономическите дейности по чл. 12, ал. 2, т. 2 и продуктите, произведени в резултат на осъществяване на инвестициите в тези дейности, се определят с правилника за прилагане на закона съгласно класификацията на Националния статистически институт в съответствие със Закона за статистиката.

§ 37. Постъпилите до влизането в сила на този закон заявления за издаване на сертификат за клас инвестиция се разглеждат по досегашния ред.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 39. Законът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2009 Г.)

§ 22. Инвестиционните проекти, получили сертификат за инвестиция от клас А или клас Б по досегашния ред, се насърчават по реда на този закон, ако са изпълнени условията на Регламент (ЕО) № 800/2008.

§ 23. До 31 декември 2010 г. могат да се прилагат временни мерки за държавни помощи, съвместими с общия пазар въз основа на чл. 87, параграф 3, буква "б" от Договора за създаване на Европейската общност, ако Комисията е уведомена и са спазени всички условия съгласно Съобщение на Комисията - Временна общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза (ОВ, C 16/1 от 22 януари 2009 г.).

§ 24. (1) Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията от 24 октомври 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ се прилагат до влизането в сила на закона, а Регламент (ЕО) № 68/2001 на Комисията от 12 януари 2001 г. относно прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение е в сила до 31 декември 2008 г.

(2) Помощ, предоставена преди 31 декември 2008 г., за която са изпълнени условията, определени в регламентите по ал. 1, е съвместима с общия пазар и се освобождава от задължението за уведомяване по чл. 88, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност.

§ 25. След влизането в сила на схемата за помощ за обучение и схемата за регионална инвестиционна помощ се изготвя обобщена информация съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент № 800/2008 в електронен формат за информиране на Европейската комисия чрез изградената система SANI.

§ 26. В 5-месечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него подзаконовите актове по прилагането му.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 37. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г. и бр. 41 от 2009 г.) навсякъде думите "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "министърът на икономиката, енергетиката и туризма", "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г.)

§ 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.11.2010 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1 - 23, § 25, § 27 - 30, § 32 - 34, § 40, § 41, § 43 - 55, § 63 - 89 и § 91 - 114, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.)

§ 54. Законът влиза в сила от 1 юли 2011 г. с изключение на разпоредбата на § 31 относно чл. 38, ал. 4, която влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":

1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;

2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).

(2) С акта за назначаването на държавния служител се:

1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;

2. определя индивидуална основна месечна заплата.

(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.

(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.

(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.

(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.

(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:

1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;

2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО

(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г., с изключение на § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10 и § 13, които влизат в сила от 1 септември 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 26.11.2012 Г.)

§ 149. Законът влиза в сила в 30-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 16, § 35, т. 2 и § 39, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2013 Г.)

§ 28. Разпоредбите на чл. 12, т. 5, буква "г" и чл. 22д не се прилагат за инвестиционни проекти, сертифицирани и заявени за сертифициране до влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)

§ 72. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 16 от 2013 г.) навсякъде думите "министъра на регионалното развитие и благоустройството" се заменят с "министъра на регионалното развитие".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)

§ 72. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г.) навсякъде думите "министъра на регионалното развитие" се заменят с "министъра на регионалното развитие и благоустройството".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ

(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)

§ 27. В Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 40 от 2004 г.; изм., бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.) навсякъде думите "Министерството на икономиката, енергетиката и туризма", "министърът на икономиката, енергетиката и туризма" и "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с "Министерството на икономиката", "министърът на икономиката" и "министъра на икономиката".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2015 Г.)

§ 11. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този законправилникът за прилагане на закона се привежда в съответствие с него и с Регламент (ЕС) № 651/2014.

(2) Схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за помощ за обучение влизат в сила едновременно с влизането в сила на измененията в правилника по ал. 1.

(3) Министерството на икономиката изготвя обобщена информация за схемите, която предоставя на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014.

§ 12. Схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за помощ за обучение се прилагат за инвестиционните проекти и проектите за обучение, работата по които не е започнала преди влизането в сила на схемите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 02.01.2018 Г.)

§ 41. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. член 45, ал. 5, която влиза в сила в 12-месечен срок от обнародването на закона в "Държавен вестник";

2. член 191, ал. 2 - 5, чл. 192 и 193, които влизат в сила от 31 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 06.03.2018 Г.)

§ 6. В срок два месеца от влизането в сила на този закон правилникът за прилагане на закона се привежда в съответствие с него и с Регламент (ЕС) № 651/2014.

§ 7. Схемата за регионална инвестиционна помощ и схемата за помощ за обучение, освободени от задължението за уведомяване по Регламент (ЕС) № 651/2014, не се прилагат от 10 януари 2018 г. до привеждането на правилника за прилагане на закона в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014.

§ 8. Изменените схема за регионална инвестиционна помощ и схема за помощ за обучение се прилагат за инвестиционните проекти и проектите за обучение, за които е издаден сертификат по реда на закона, преди влизането в сила на изменените схеми, ако проектите отговарят на всички условия, определени в тях.

§ 9. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 13.03.2020 Г.)

§ 56. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2022 Г.)

§ 4. В останалите текстове на закона думите "министърът на икономиката", "министъра на икономиката" и "Министерството на икономиката" се заменят съответно с "министърът на иновациите и растежа", "министъра на иновациите и растежа" и "Министерството на иновациите и растежа".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2022 Г.)

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство

Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1084 НА КОМИСИЯТА от 14 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на помощите за пристанищните и летищните инфраструктури, праговете за уведомяване за помощи за култура и опазване на културното наследство и помощи за спортни и мултифункционални инфраструктури за отдих, както и относно схемите за регионална оперативна помощ за най-отдалечените региони и за изменение на Регламент (ЕС) № 702/2014 по отношение на изчисляването на допустимите разходи

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 800/2008 НА КОМИСИЯТА от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово освобождаване) (отм.)

РЕГЛАМЕНТ (ЕO) № 1628/2006 НА КОМИСИЯТА от 24 октомври 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора по отношение на националната регионална инвестиционна помощ (отм.)

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 68/2001 НА КОМИСИЯТА от 12 януари 2001 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на помощта за обучение (Дата на изтичане на валидността: 30.06.2008 г.)