Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.

4

Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.

В брой 107 на Държавен вестник от дата 24.12.2014 г. (извънреден) е обнародван  Законът за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г., приет на 19 декември 2014 г.

Предвидените приходи в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване са на обща сума 9 633 205,5 хил. лв., а разходите са в размер 9 629 267,0 хил. лв.

В закона са определени минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (Приложение 1).

Минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2013 г.:

  • до 5400 лв. – 420 лв.;
  • от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
  • от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
  • над 7500 лв. – 550 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2013 г., както и за започналите дейност през 2014 и 2015 г., е 420 лв.

Фиксиран е минималният размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 300 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход е 2600 лв.

Определен е минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2015 г.:

  • от 1 януари до 30 юни – 154,50 лв.;
  • от 1 юли до 31 декември – 157,44 лв.

Дневният минимален размер на обезщетението за безработица за 2015 г. е 7,20 лв., паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от КСО ще е 340 лв.

В преходните и заключителни разпоредби са заложени промените в Кодекса за социално осигуряване, свързани с избора на осигуряване в универсален пенсионен фонд. Създава се чл. 4б „Избор на осигуряване", който гласи:

Чл. 4б. (1) При първоначално възникване на основание за осигуряване след 31 декември 2014 г. лицата, родени след 31 декември 1959 г., в едногодишен срок от възникване на основанието за осигуряване могат еднократно да изберат да се осигуряват в универсален пенсионен фонд.

(2) В случай че лицето не подаде заявление за осигуряване в универсален пенсионен фонд в срока по ал. 1, осигуряването е само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.

(3) Осигурените лица, самоосигуряващите се и лицата по чл. 4, ал. 9, родени след 31 декември 1959 г., които са осигурявани в универсален пенсионен фонд, могат еднократно да изберат да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.

(4) Осигуряването на лицата по реда на ал. 1 и ал. 3 възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора. До тази дата лицата по ал. 1 подлежат на задължително осигуряване във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска с размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд.

(5) Редът и начинът на избор по ал. 3 се определят с акт на Министерския съвет.

 

Пълният текст на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. може да бъде изтеглен от прикачения файл по-долу.