Вие сте тук

Административно увеличение от 7,5% на МОД за дейностите без споразумения в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г.

Административно увеличение от 7,5% на МОД за дейностите без споразумения в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г.

Социалното министерство публикува проекта на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г.

В текста на нормативния акт са определени размерите на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. В Приложение 1 са посочени минималните осигурителни прагове по основни икономически дейности и квалификационни групи професии с налагане на административно увеличение от 7,5% за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата за 2016 г. 420,00 лв. В мотивите към проекта се посочва, че предложените минимални осигурителни доходи нарастват средно с 8,6% за 2016 г. в сравнение с 2015 г. с ефект върху приходите от около 80 млн. лв. увеличение. 

Самоосигуряващите се лица ще дължат осигурителни вноски върху следните минимални осигурителни доходи съобразно облагаемия им доход за 2014 г.:

  • до 5400 лв. - 420 лв.;
  • от 5400,01 до 6500 лв. - 450 лв.;
  • от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;
  • над 7500 лв. - 550 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2014 г., както и за започналите дейност през 2015 и 2016 г., ще е 420 лв.

Земеделските стопани и тютюнопроизводителите ще се осигуряват минимално върху 330 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход ще бъде 2600 лв.

Предвиденият минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2016 г. ще бъде:

  • от 1 януари до 30 юни – 157, 44 лв.;
  • от 1 юли до 31 декември – 161,38 лв.

Дневният минимален размер на обезщетението за безработица за 2016 г. отново ще е 7,20 лв., а паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от КСО остава 340 лв. Запазва се и периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни.

В Приложение 2 са определени диференцирани осигурителни вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2016 г. по групи основни икономически дейности. 

За 2016 г. няма да се правят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите". Максималният размер на гарантираните вземания е 1200 лв. 

В законопроекта се предвижда съотношенията и размерите на  осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване да останат без промяна през 2016 г. .

Размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се запазва на нивото от 2015 г. – 17,8 % за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9,9 % за сметка на работодателя и 7,9 % за сметка на работника и 12,8 на сто за лицата, родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 7,1 % към 5,7 %. 

В мотивите е посочено още, че не се предвижда промяна на съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто. 

За 2016 г. техните размери са, както следва:

  • фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5 на сто;
  • фонд „Безработица” – 1,0 на сто;
  • фонд „Трудова злополука и професионална болест”- диференцирано от 0,4 до 1,1 за сметка на работодателя.

Предвидените приходи в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване са на обща сума 10 046 408,4  хил. лв., а разходите са в размер 10 044 319,4 хил. лв..

В преходните и заключителните разпоредби са предложени и изменения и допълнения в част първа “Държавно обществено осигуряване" на Кодекса за социално осигуряване, свързани с изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване, както и някои промени, свързани с прецизиране на разпоредби относно правата на осигурените лица и редакционни промени. 

Текстът  на проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г. , както и приложенията към него могат да бъдат изтеглени от прикачените по-долу файлове. Достъпни са и в интернет страницата на МТСП, рубрика "Проекти на нормативни актове"

Източник: МТСП