Вие сте тук

До 10 години лишаване от свобода за "кражба на фирми" предлагат от правосъдното министерство

кражба на фирми

Проект за промени в Наказателния кодекс, според който "кражбите на фирми", довели до имуществени вреди в особено големи размери, ще бъдат наказвани със затвор от 1 до 10 години и възможност за конфискация, беше публикуван вчера за общестено обсъждане в сайта на правосъдното министерство. 

В мотивите към законодателната инициатива е посочено, че с нея се цели въвеждане в националното законодателство на изискванията на няколко европейски директиви:

  1. Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета;
  2. Директива 2014/57/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно наказателноправните санкции за пазарна злоупотреба (Директива за пазарната злоупотреба);
  3. Директива 2014/62/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета.

Ето какво още предлагат авторите на законопроекта:

  • При документно престъпление, с което се установява контрол върху юридическо лице, лишаването от свобода да бъде от 1 до 6 години. Предлаганият срок на наказанието е значително по-дълъг от регламентирания в сега действащото законодателство. В момента извършителят на подобно деяние може да бъде пратен в затвора за не повече от 2 години, а ако е неосъждан, то той се освобождаваше от наказателна отговорност с налагане на административно наказание „глоба” от хиляда до пет хиляди лева.
  • Предвижда се и разширяване на обхвата на наказателната отговорност при престъпления, свързани със средствата от публични фондове. От правосъдното министерство отбелязват, че до момента обичайният механизъм на този вид престъпления включва използването на представляващи, които нямат качеството на управляващи на съответното юридическо лице, и НК не предвижда наказания за тях. С новите разпоредби наказателна отговорност ще се носи както от този, който управлява юридическото лице, така и от онзи, който само го представлява, включително и като пълномощник.
  • По-строги мерки срещу пазарната злоупотреба и инкриминирането на най-тежките ѝ форми предлагат авторите на законопроекта. Новите текстове предвиждат при злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара от работещ във финансовия сектор или в надзорен или регулативен орган, наказанието да е до 4 години затвор.
  • Част от предложените промени в НК са свързани с привеждането на националното законодателство в съответствие с Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне. Разширява се кръгът от престъпления от такъв характер, като се включват „приемане“ и „превозване“ на парични знаци в нарушение на установения ред например.
  • В съответствие с евродирективата за атаките срещу информационните системи, с новите регламенти в Наказателния кодекс се синхронизират съставите и размера на наказанията. Към изпълнителните деяния се включват и „пренасяне“, „повреждане“, „влошаване“, „скриване“ и „спиране на достъпа“ до компютърни данни в информационна система.
  • Инкриминирането на финансирането и по отношение на други престъпения, свързани с тероризма, са част от другите предложения в НК. Съществуващата уредба се допълва, като се включват текстове за финансиране с цел набиране, обучаване и пътуване, целящи терористична дейност. Допълнения се правят и при документната измама, която цели не само извършване на терористично престъпление и финансиране на тероризъм, но и пътуване с такава цел.

Пълният текст на Законопроекта и мотивите към него могот да бъдат намерени в линковете по-долу:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Мотиви към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Проектът е отворен за обсъждане до 21 юли.

Източник: Министерство на правосъдието