Вие сте тук

Готов е обединеният законопроект, обобщаващ приетите на първо четене предложенията за промени в ДОПК

Готов е обединеният законопроект, обобщаващ приетите на първо четене предложенията за промени в ДОПК

Внесеният вчера, 6-ти октомври, за разглеждане в НС обединен законопроект за изменение и допълнение на Данъчно - осигурителния процесуален кодекс е обобщение на приетите в началото на месеца на първо четене предложения за промени в ДОПК, направени в три проекта - от 19 ноември 2014 г., 23 юли 2015 г. и 15 септември 2015 г..

Припомняме, че законодателната инициатива от края на миналата година е свързана с  ускоряване на съдопроизводството в административните съдилища в столицата и големите градове и по-качествено правораздаване. Законопроектът от ноември 2014 г. предвижда подобряване на достъпа до правосъдие за гражданите и юридическите лица чрез предоставяне на възможност за водене на определени административни дела в съдебния район, в който се намира техния постоянен/настоящ адрес или седалище. Другата предлагана промяна касае установения в чл. 134 от ДОПК ред за възобновяване на ревизионно производство при влязъл в сила ревизионен акт предвижда искането за възобновяване да се прави пред същия орган, който е постановил извършването на първоначалната ревизия. С пълният текст на проекта можете да се запознаете тук.

Предложението за изменения в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, внесено през юли, предвижда промени в няколко посоки:

  1. Прецизиране на действащи разпоредби с цел оптимизиране на процеса по установяване на данъци и задължителни осигурителни вноски и улесняване на междуинституционалното взаимодействие.
  2. Подобряване на законоуставения режим по принудително събиране на публичните вземания и повишаване на събираемостта, както и синхронизиране и уеднаквяване на нормативната регламентация, касаеща събиране на държавните и частните вземания.
  3. Промени в Закона за Националната агенция за приходите, свързани с функционалните компетентности на агенцията по събиране на публичните вземания.

Текстът на законопроекта и мотивите към него могат да бъдат разгледани тук.

С предложението за промени от 15 септември се предвижда създаване на нов раздел ІІІа в дял втори, глава шестнадесета, който регулира осъществяването на административно сътрудничество чрез автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане с участващи юрисдикции, задълженията на предоставящите информация финансови институции за събирането ѝ, прилагането на процедурите за комплексна проверка и предоставянето на финансовата информация. Проектът е публикуван тук.

Обединеният законопроект, изготвен по реда на чл. 78, ал.2 от ПОДНС на основата на приетите на първо гласуване проекти, може да бъде разгледан в интернет страницата на НС, рубрика Законодателство > Законопроекти, както и да бъде изтеглен от прикачения по-долу файл.

Източник: Народно събрание