Вие сте тук

Готов е проектът за промени в Закона за защита на личните данни

промени в закона за личните данни

За обществено обсъждане е публикуван проект за промени в Закона за защита на личните данни.

Законодателната инициатива е по повод транспонирането в националното ни законодателство и осигуряване на ефективното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните - GDPR, който влиза в сила от  25 май 2018 г. и чиито разпоредби от гледна точка на правото на ЕС са пряко приложими и задължителни в своята цялост. 

По-долу са цитирани част от мотивите на законопроекта, обобщаващи ключовите изменения и допълнения в нормативния акт, които се предлагат от авторите:


С проекта на закон се регламентират както въпросите, по които е оставена свобода на държавите членки, така и въпросите, които изискват изрично въвеждане на законодателни мерки на национално ниво с цел осигуряване изпълнението на новия законодателен пакет в областта на защитата на личните данни. Кодифицирането на материята, свързана със защитата на личните данни, гарантира правна сигурност за администраторите на лични данни, обработващите и субектите на данни и ще доведе до облекчено правоприлагане поради опростяване на регулаторната рамка.

Някои от националните законодателни решения, предложени в ЗИД ЗЗЛД, са следните:

  • Актуализиран понятиен апарат: Регламентът значително разширява досегашния понятиен апарат в областта на защитата на личните данни. С предлаганите законодателни промени се актуализира използваната терминология в съответствие Регламент 2016/679 и Директива 2016/680.
  • Длъжностно лице по защита на личните данни: Администраторите и обработващите следва задължително да определят длъжностното лице по защита на личните данни (ДЛЗЛД) в трите хипотези по чл. 37, параграф 1 от Общия регламент (публичен орган или орган на местно самоуправление; системно и мащабно наблюдение на субектите на данните; мащабно обработване на специални (чувствителни) лични данни. В допълнение, със ЗИДЗЗЛД се предлага задължително определяне на длъжностно лице по защита на данните и в случай, че се обработват лични данни на над 10 000 физически лица.
  • Регистрация на администратори: От 25 май 2018 г. отпада задължението за регистрация на администраторите на лични данни в КЗЛД. Това обстоятелство е отчетено в проекта на законови изменения и допълнения, като е предложена отмяната на досегашните текстове, уреждащи задължителната регистрация като администратор на лични данни.
  • Особени ситуации на обработване на лични данни: законопроектът предлага по- детайлна регламентация на отделни групи обществени отношения, като упражняването на правото на свобода на изразяване и информация,  включително за журналистически цели и за целите на академичното, художественото или литературното изразяване; обработване на лични данни в контекста на трудови/служебни правоотношения; законова регламентация в специални закони на публичния достъп до ЕГН; изключване на данните на починали лица, от кръга на личните данни.
  • Административни санкции на публични органи: не се предвижда разграничение в санкционния режим при нарушение на правилата за защита на личните данни между публични и частни администратори.
  • Подзаконова уредба: с оглед голямото разнообразие на материята, уредена с Общия регламент, респективно със ЗЗЛД, в предложените промени е предвидена законодателна делегация за приемане на подзаконови актове, като наредба в областта на сертифицирането, както и ненормативни документи, като например минималните изисквания при систематично мащабно видеонаблюдение на публично достъпни зони, както и по отношение на автоматизираното вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

За разлика от досегашната уредба, със законопроекта се унифицират разпоредбите за защита на личните данни на национално ниво и при международния обмен в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. По този начин се осигурява хомогенно и високо ниво на защита на личните данни, и улесняване на обмена на информация с компетентните органи на другите държави членки на ЕС, което има решаващо значение за ефективното осъществяване на това сътрудничество.

..."


Пълните текстове на законопроекта, мотивите към него, оценка за въздействието му и становище по тази оценка могат да бъдат разгледани тук:

  1. ЗИДЗЗЛД
  2. ЗИДЗЗЛД Мотиви
  3. ЗИДЗЗЛД Оценка
  4. ЗИДЗЗЛД Становище на ДМА по оценка

Датата на приключване на обсъжданията по проекта е 14 май 2018 г.

Източник: Портал за обществени консултации на МС