Вие сте тук

Комисията по бюджет и финанси одобри предложението ваучерите за храна да се облагат с ДДС

На заседанието на Комисията по бюджет и финанси, проведено на 13.01.2022 г.,  законопроектът за промени в ЗДДС, с който се предлага ваучерите за храна да се облагат с ДДС, получи одобрение със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. 

Комисията по бюджет и финанси одобри предложението ваучерите за храна да се облагат с ДДС

Законодателната инициатива, с която се предлагат изменения и допълнения в Закона за ДДС, целящи синхронизиране на разпоредбите на националното данъчно законодателство с тези на ЕС, е получила одобрението на бюджетната комисия със 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“. В доклада от проведеното на 13.01.2022 г. заседание са посочва:

Във връзка с констатирано несъответствие на ЕК с Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на ваучерите за храна, се предлага да отпадне разпоредбата, с която те са изключени от обхвата на ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери.

По смисъла на §1, т. 89 от ДР на ЗДДС "Ваучер за конкретна цел" е ваучер, при който мястото на изпълнение на доставка на стоките или услугите, за които се отнася ваучерът, и дължимият данък върху добавената стойност за тези стоки или услуги могат да бъдат определени в момента на издаването на ваучера, дефиницията за "Многоцелеви ваучер" е дадена в следващата т. 90,

Разпоредбата, която се предвижда да отпадне, е тази на чл. 131в, ал. 2; т. 3.;- "Разпоредбите на чл. 131а и 131б не се прилагат за ваучерите за храна, издадени от лице, получило разрешение от министъра на финансите по реда на чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане."

Освен премахването на изключението, което се прави за данъчното третиране на доставките на ваучери за храна, в законопроекта се предвиждат промени, целящи да приведат ДДС законодателството с решенията на Съда на Европейския съюз, като е дадена възможност за корекции при грешно данъчно третиране на доставка (в случаите, когато не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен и когато за доставката е приложена грешна ставка на данъка), при наличие на влязъл в сила ревизионен акт.

Друга одобрена от комисията редакция в текста на нормативния акт разпорежда удължаване на срока, в който може да се прилага намалената ставка, както и разширяване на обхвата на приложение № 4 по отношение на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага ставка 9 на сто на ДДС.

На отправените от ИДЕС забележки по темата за ваучерите за храна и процедурата за корекция при грешно данъчно третиране на доставките при влязъл в сила ревизионен акт в доклада от заседанието се посочва:

Г-жа Людмила Петкова увери, че позицията на МФ за ваучерите е единна, убедени са, че като държава членка трябва да се съобразим с решението на ЕК и европейската директива, макар че бизнесът може да търпи затруднения. България не може да рискува и да плаща санкции.

Пълният текст на законопроекта е достъпен в прикачения файл по-долу.

Източник: НС


» Eкипът от експерти на Счетоводна мрежа ИНБАЛАНС е на Ваше разположение при нужда от данъчна консултация «