Вие сте тук

Министерство на финансите публикува проект за промени в Наредба № Н-8

проект за промени в Наредба № Н-8

Проект за промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е публикуван в интернет страницата на финансовото министерство.

Целта е привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, които са направени съответно с § 3 и § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. 

По-долу са цитирани мотивите към проекта:

...

МОТИВИ

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица

Предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, които са направени съответно с § 3 и § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г. (ДВ бр. 98 от 2016 г.).

С проекта на наредба се предлага създаване на ред за коригиране на декларация обр. № 1 в хода на проверка или ревизия и органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена, или не е следвало да бъде подадена. В тези случаи не се изискват задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт.

Във връзка с отмяна на разпоредбата на чл. 24 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, НОИ няма да подава данни за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, дни в осигуряване за лицата, на които са изплатени обезщетения от фонд “ГВРС“. В тази връзка се предлагат изменения в наредбата, които са свързани с подаване на данни от НОИ само за облагаемия доход на тези лица от 1 януари 2017 г.

С предложения проект на наредба се предвижда в декларация обр. № 1 да отпаднат полетата на т. 19 - Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски и т. 20 - Размер на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" върху сумата в т. 19.

С предложения проект на наредба се предвижда въвеждане на код за прекратяване на осигуряването в декларация обр. № 1 по отношение на осигурените за безработица лица с цел реализиране на нова електронна услуга от страна на НОИ - „Подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО по електронен път”.

С въвеждането на тази електронна услуга от 1 юли 2017 г. се цели намаляване на административната тежест за лицата при настъпване на риск “Безработица”. С подаването на електронно заявление, за лицата ще отпадне необходимостта да посещават териториални поделения на НОИ, където да представят акт за прекратяване на правоотношението. От нормативното основание за прекратяване на правоотношението, посочено в акта, зависи както размерът, така и периодът на паричното обезщетение за безработица. С направеното предложение за въвеждане на код за прекратяване на осигуряването в декларация обр. № 1 се създава възможност за получаване на тази информация от осигурителя за всички лица подлежащи на осигуряване за този риск, и които биха се възползвали от правото си на обезщетение.

Предвид промяната в условията за придобиване право на пенсия, съответно размера на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване за следователите по Закона за съдебната власт, същите се добавят в код за вид осигурено лице 24 на декларация обр. № 1 и код 07 се заличава.

Във връзка с предложените промени ще бъде необходимо актуализиране на програмните продукти за подаване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 и 2 от КСО, свързани с работни заплати на осигурителите (работодателите), както и софтуера на Националната агенция за приходите - за прием и обработка на тези данни, и софтуера на НОИ. Данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО се използват за определяне правото и изплащане на помощи и обезщетения от държавното обществено осигуряване. В тази връзка необходимите разходи за реализиране на проекта на наредба ще бъдат в рамките на утвърдения бюджет на Националната агенция за приходите.

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

С предложените промени ще се намали административната тежест за осигурителите и осигурените лица.

С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз.

Предложения проект на наредба е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации съгласно разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове. Срокът за обществени консултации е 14 дневен, тъй като е необходимо наредбата да бъде приведена в съответствие с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.

...

Тектът на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица може да бъде изтеглен и от прикачения по-долу файл.

Източник: МФ