Вие сте тук

МТСП с проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта

МТСП с проект за промени в Закона за насърчаване на заетостта

По-широк обхват и ефективност на политиката за осигуряване на заетост и адекватна нормативна уредба, осигуряваща адаптиране и реализиране на голям брой безработни лица от рисковите  групи  на пазара на труда са част от причините, налагащи законодателни промени.

Това е посочено в мотивите към проекта за промени в Закона за насърчаване на заетостта, публикуван в интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика.  

Разширяването на обхвата и ефективността на активната политика по заетостта и подобряването на ефикасността на дейността на Агенцията по заетостта са част от препоръките на Европейската комисия. Работната група от експерти към МТСП, АЗ и дирекциите „Бюро по труда“, която е изготвила пакета от предложения за промени, се позовава на резултатите от проведената през 2014 г. оценка на нетния ефект от активната политика на пазара на труда, извършена в рамките на проект по ОП РЧР „Извършване на оценка на ефекта от активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет”. Обект на оценката са програмите и мерките, финансирани от държавния бюджет, класирани по ефективност. 

В мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта е посочено:


Основните изменения и допълнения в Закона за насърчаване на заетостта включват:

I. Регламентиране на нови дейности и мерки за търсещи работа лица и работодатели:

 1. Регламентиране на нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение. Всяка област ще представя само една регионална програма за областта по критерии, заложени в правилника за прилагане на ЗНЗ. Регионалните програми за заетост и обучение на областите ще включват предложения на областните и общински администрации, одобрени от Комисиите по заетостта. Размерът и видовете плащания за регионалните програми ще се определят ежегодно с НПДЗ (чл.33). Целта на предложените промени са развитие на регионализацията и повишаване ролята на регионалните комисии по заетостта. 
 2. Въвеждане на дуално обучение за безработни лица без квалификация чрез предоставяне на суми на работодатели за всяко разкрито работно място за обучение чрез работа (дуално обучение), организирано по реда на Закона за професионалното образование и обучение, на което е наето безработно лице, насочено от поделенията на Агенцията по заетостта за не повече от 36 месеца (чл.30а, ал.1, т.19, ал.2, т.11 и чл.46а). С цел по-ефективно обвързване на образованието и обучението с практиката през 2014г. се регламентира обучението чрез работа (дуално обучение) чрез изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и обучение. В тази връзка предложението в ЗНЗ регламентира възможност за стимулиране на работодателите да разкриват работни места за обучение чрез работа (дуално обучение), като за всяко разкрито работно място за обучение чрез работа (дуално обучение) на работодателите се предоставят суми.
 3. Въвеждане на възможност за аутсорсване на услуги за безработните лица, като лица, регистрирани да предоставят посреднически услуги по заетостта ще могат да кандидатстват за предоставяне на суми за всяко безработно лице с увреждания или от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, насочено от поделението на Агенцията по заетостта, което те са устроили на работа на несубсидирано работно място за срок не по-малък от 12 месеца (чл.30а, ал.1 и 2 и чл.43а). Предложението цели да повиши ефикасността и качеството на посредническите услуги на пазара на труда, предоставяни на уязвимите групи чрез подобряване на взаимодействието между Агенцията по заетостта и частните трудови посредници. Чрез регламентиране на аутсорсване на услуги за подкрепена заетост ще се създаде възможност за предоставяне на по-целенасочени и по-качествени услуги за хората с увреждания и от другите групи в неравностойно положение на пазара на труда, като крайната цел е тяхното трайно устройване на работа на първичния пазар на труда. 
 4. Регламентиране на възможност за осъществяване на съвместни действия между МТСП, Агенцията по заетостта и социалните партньори за разработване на политики с национален обхват и инструменти за тяхното прилагане в областта на пазара на труда (чл.3, ал.2). Целта на предложението е институционализиране и уреждане на механизмите за изпълнение на съвместни действия между министерството, агенцията и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите чрез закона, като предпоставка за устойчивост на положителните ефекти от съвместните действия. Законовото уреждане на взаимодействието ще даде възможност за изпълнение на препоръките на Европейската комисия за участие на социалните партньори във всички форми на управление, контрол и изпълнение на оперативните програми, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, за постигане на национална собственост върху резултатите от тяхното изпълнение. 
 5. Предоставяне на средства на работодатели от селското стопанство при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. и Регламент (ЕО) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. за прилагане на чл. 107 и 108 от договора към минималната помощ и с регламентите, които ги изменят, допълват или заменят (чл.16а и 56, ал.1). Целта на предложението е да се създаде възможност работодатели от селското стопанство да наемат безработни лица на субсидирани работни места, особено в районите с високо равнище на безработица и ограничено търсене на труд от другите сектори на икономиката.
 6. Разширяване обхвата на посредническите услуги по заетостта чрез включване на дейности за мотивиране за активно поведение на пазара на труда (чл.17,ал.1,т.7 и чл.26, т.3).

В рамките на индивидуални и групови форми на работа, безработните лица ще придобиват практически умения за търсене на работа, включително умения за представяне пред работодател, работа с различни източници на информация за свободни работни места  и др. Новата посредническа услуга ще замени мотивационното обучение и ще създаде предпоставки за включване на голям брой безработни лица в дейности по активиране, както и за по-ефективно и целенасочено инвестиране на средствата за професионално обучение и обучение по ключови компетентности.

 

II.Отмяна на неефективни мерки за заетост и обучение:

 1. Отменят се мерките за:

1.1 Еднократно изплащане на суми за транспортни разходи на безработни, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта и наети на работа за срок не по-малък от 6 месеца извън границите на населеното място по регистрация (чл.30,ал.2,т.9,чл.30б,т.4 и чл.42, ал.1).

В периода 2012 - 2014г. няма безработни лица, възползвали се от тази мярка. Мобилността на работната сила се стимулира чрез изплащане на ежедневни транспортни разходи.

1.2 Месечно изплащане на суми на лица, започнали работа без посредничество на Агенцията по заетостта, които са били регистрирани като безработни в нейните териториални поделения и са получавали месечни социални помощи за период не повече от 12 месеца (чл.42а). Лицата на месечно социално подпомагане трудно намират работа самостоятелно и започват работа предимно със съдействието на ДБТ в програми за заетост и на първичния пазар на труда. В дирекциите „Бюро по труда“ формите на информиране и самоинформиране на безработните, включително по електронен път се развиват, услугите се разнообразяват и при тези условия е невъзможно да се прецени намирането на работа без съдействието на Агенцията по заетостта. През периода 2012 - 2014г. само две безработни лица са се възползвали от мярката.

1.3 Субсидиране на работодател наел безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, за обучение и работа на работното място за времето, през което заетото лице е на обучение за период не повече от 6 месеца (чл.45). Мярката изисква сложни промени в работния процес и не се прилага на практика. По-атрактивни за работодателите са мерките като стажуване, заетост с обучение на работното място от наставник и др. Такива именно превантивни мерки за запазване на заетостта и повишаване на квалификацията на заетите лица имаха широко приложение и интерес, като част от проекти, финансирани от ОП РЧР.

1.4 Субсидиране на работодател разкрил работно място, на което са наети на непълно работно време безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта за период не повече от 12 месеца (чл.51). Тази мярка не е насочена към определена уязвима група и насърчава наемането на непълно работно време, което за лицата в състояние да работят на пълен работен ден не е икономически оправдано и ги ощетява като заплащане и осигурителни права.

1.5 Субсидиране на работодател разкрил работно място, на което е наето лице от 50- до 60 -годишна възраст, придобило право за професионална пенсия за ранно пенсиониране, насочено от поделение на Агенцията по заетостта за период не повече от 12 м. (чл.55б). Целта е по-ефективно насочване на финансовия ресурс към групите в неравностойно положение на пазара на труда.

III. Обединяване и допълване на съществуващи мерки за търсещи работа лица и работодатели:

 1. Обединяват се мерките за наемане на безработни младежи до 29 -годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж в една обща мярка по чл.36, като се въвежда понятието „първа работа по специалността“ и се удължава периода за субсидиране за не повече от 18 месеца (чл.36 и чл.36б).
 2. Обединяват се мерките за наемане на безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, за които на работодателя се предоставят суми за времето, през което лицата са били на работа, но за не повече от 12 месеца (чл.52).
 3. Обединяват се мерките за субсидиране на работодател наел безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта за работа на пълно или непълно работно време за период не повече от 12 месеца (чл.53 и чл.53а).
 4. Обединяват се в една група при регистрация търсещите работа лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които не работят. Към тази група се включват и лицата, получаващи пенсия за старост при условията на чуждо законодателство (чл.18,ал.2,т.4 и 5). Търсещите работа лица от тази група ще имат право на информация за обявени свободни работни места, посредничество по информиране и наемане на работа и психологическо подпомагане (чл.19, ал.2, т.3 и 4).
 5. Допълват се функциите на Националния съвет за насърчаване на заетостта, който вече ще съгласува потребностите от обучение на безработни лица (чл.8, ал.6).
 6. Допълват се условията на които следва да отговарят лицата при регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, които досега бяха регламентирани в подзаконовата нормативна уредба. Физическите лица или представляващите юридическото лице по регистрация, както и наетите лица за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, трябва да имат завършено средно или висше образование, както и трудов стаж в областта на морския транспорт не по-малко от 3 години, когато ще осъществяват посредническа дейност по наемане на моряци (чл.27а, ал.1).
 7. Допълват се основанията за прекратяване на регистрацията, като се регламентира прекратяване на регистрацията на лица регистрирани като заети, учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време, лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, лицата, получаващи пенсия за старост при условията на чуждо законодателство, лицата, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, които не работят и които не са посещавали и не са ползвали услугите на дирекция „Бюро по труда“ за период от една година (чл.18,ал.2,т.4 и чл.20,ал.3,т.6). 
 8. Регламентира се провеждането на обученията в изпълнение на публичните задачи на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“. Обученията ще се осъществяват в съответствие с двугодишен план, одобрен от управителния съвет, след обсъждане от съвета към изпълнителния директор и утвърждаване от министъра на труда и социалната политика при условия и по ред, определени в правилника за прилагане на ЗНЗ (чл.60а, ал.10).
 9. Променят се изискванията за предоставяне на суми за лица, с одобрен бизнес проект. На лица, които са получили еднократна парична сума и осигуряват заетост по одобрения бизнес проект на друго безработно лице без право на парично обезщетение за безработица, се предоставят допълнително суми, като отпада ограничението лицето да е член на семейството (чл.47, ал.4). 
 10. Отпада задължението на предприятията, които предоставят временна работа да представят при регистрация, както и ежегодно до 30 юни, удостоверения за липса на парични задължения към държавата и към общината по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С въвеждането на комплексното административно обслужване и съгласно чл.36, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс, административните органи не могат да изискват предоставяне на информация или документи, които са налични при тях или при друг орган, а са задължени да ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство (чл.74ж,ал.2 и 74л, ал.4).
 11. Прецизират се и се допълват основанията за прекратяване на регистрацията на предприятията, които предоставят временна работа. Посочват се конкретните условия и ред за прекратяване на регистрацията при нарушаване на изискванията на Глава 8а. от ЗНЗ. Целта е повишаване ефективността на контрола и предотвратяване на злоупотреби с правата на гражданите (чл.74м).

В прикачите файлове могат да бъдат разгледани пълните текстове на законопроекта и мотивите към него.

Източник: Министерство на труда и социалната политика