Вие сте тук

Нова наредба ще урежда внасянето и прехвърлянето на парите за втора пенсия

Нова наредба ще урежда внасянето и прехвърлянето на парите за втора пенсия

Готов е проектът на наредбата, регламентираща реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация.

Предложенията на финансовото министерство са публикувани за обсъждане в интернет страницата на институцията в началото на седмицата. Новата наредба е разработена във връзка с  приетия на 28 юли 2015 г. от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. 

Проектът предвижда осигурителните вноски, вноски за Учителския пенсионен фонд и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" да се превеждат по банковата сметка на компетентната териториална дирекция на НАП за социалните фондове към НОИ. Изключение са вноските за фонд „Пенсии“ в размера на увеличената осигурителна вноска за универсален пенсионен фонд, съответно професионален пенсионен фонд и установените задължения и лихви за тези вноски, които ще се превеждат банкова сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване. По сметка на НАП за събиране на приходите на НЗОК ще се внасят здравните осигуровки и лихви по тях. 

Проектът на наредбата регламентира и начините на изчисляване на задължителните осигурителни вноски и тези за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. В платежните документи, с които се правят преводите на съответните суми, работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица, лицата по чл. 4, ал.9 от КСО и осигурителните каси трябва да посочат съответно ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца, ЕГН/ЛНЧ, служебен номер, издаден от НАП.

Урежда се и обменът на информация между съответните институциите и пенсионноосигурителните дружества за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и натрупаните средства в индивидуалните партиди. Освен това от приходната агенция ще предоставят на пинсинноосигурителните дружества справка за подадените заявления за прехвърляне на вноските до 15-о число на месеца, следващ месеца на подаването. Пенсионите дружества пък ще изготвят информация за размера на наличните към последния ден на месеца, в който е подадено заявлението за осигуряване само във фонд "Пенсии" на ДОО, средства по индивидуалните партиди на лицата в професионален пенсионен фонд, и ще я предоставя на НОИ в срок до 25-о число на месеца.

За да упражни правото си на избор и да прехвърли средствата си за втора пенсия от частен пенсионен фонд в фонда на държавното обществено осигуряване или обратно, осигуреното лице ще трябва да подадат заявление по образец . 

Осигурените в универсален пенсионен фонд лица, които изберат да се осигуряват само във фонд „Пенсии“, или във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване, подават заявление съгласно приложение № 3 към наредбата. Лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд, решили да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на ДОО, подават заявление съгласно приложение № 4. Проектът на наредбата редвижда заявленията да се подават лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес или по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигуреното лице. 

Пълният текст на Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и обмен на информация, както и мотивите към него могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Министерство на финансите, рубрика Проекти на нормативни актове > Наредби. Проектът е открит за обсъждане до 18 август  2015 г.

Източник: МФ