Вие сте тук

Обсъжда се наредба за създаването на регистър за доставчиците на съоръжения за производство на тютюневи изделия

архив

За обсъждане е предложен проект на Наредба за водене на публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия.

Документ е създаден в отговор на нормативните разпоредби на чл. 25, ал. 2 и 3 от ЗТТСТИ, според които  Министерството на икономиката създава и поддържа публичен регистър на лицата, осъществяващи тези дейности по доставка и поддържане на машини за производство на тютюневи изделия, като редът за водене на регистъра се определя с наредба на министъра на икономиката. Със същата наредба се определя и образец на уведомление, което се подава от лицата, извършващи дейностите по чл. 25, ал. 1 от ЗТТСТИ.

Пълният текст на проектът на Наредбата е цитиран по-долу:

Проект

Наредба за водене на публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се урежда създаването и поддържането на публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия.

Чл. 2. (1) Регистърът на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия, наричан по-нататък „регистъра" се създава и води в Министерство на икономиката, съгласно Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

(2) Регистърът се поддържа като единна електронна база данни, които се вписват от служител, определен от министъра на икономиката. Служителят отговаря за достоверността на въвежданата информация.

(3) Регистърът е публичен. Достъпът до информацията в регистъра се осигурява чрез интернет страницата на Министерство на икономиката.

Глава втора

ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ЛИЦА

Чл. 3. В регистъра се вписват:

1. лица, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия;

2. лица, придобили машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия след проведена публична продан;

3. лица, придобили машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия от лица, които са извършвали дейност с машина и/или съоръжение за производство на тютюневи изделия като лицензирани складодържатели.

Чл. 4. Лицата по чл. 3 подават до министъра на икономиката в електронна форма уведомление по образец, съгласно приложението.

Глава трета

ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 5. (1) В регистъра се вписват:

1. наименование на лицето, подало уведомление до министъра на икономиката;

2. единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, а за лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – друг идентификационен код или номер;

3. седалище и адрес на управление;

4. дейностите, които лицето, подало уведомлението, ще извършва с машините и/или съоръженията за производство на тютюневи изделия;

5. наименование, ЕИК, БУЛСТАТ или друг идентификатор на лицето, което е получило машина и/или съоръжение за производство на тютюневи изделия.

(2) Лицата подават уведомление до министъра на икономиката за вписване в регистъра:

1. преди да започнат да извършват дейностите по чл. 25, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия;

2. в 14-дневен срок от придобиване на машината и/или съоръжението за производство на тютюневи изделия, в случаите на публична продан;

3. в 14-дневен срок от придобиване на машината и/или съоръжението за производство на тютюневи изделия от лице, което е извършвало дейност с тях като лицензиран складодържател;

(3) Лицата по чл. 25, ал. 1 до 14-о число на месеца, следващ месеца, в който са се разпоредили с машина и/или съоръжение за производство на тютюневи изделия, предоставят информация на Министерството на икономиката за лицата, получили машина и/или съоръжение за производство на тютюневи изделия, включваща най-малко следните идентификационни данни: пълно наименование, единен идентификационен код от Търговския регистьр или код по БУЛСТАТ.

Глава четвърта

РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

Чл. 6. (1) Обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, както и промените в тях се отразяват в 14-дневен срок от подаване на уведомлението по чл. 4.

(2) Новите обстоятелства се вписват така, че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

(3) Заличаването на вписано обстоятелство и поправката на допуснати грешки се извършват по начин, който не води до унищожаване или повреждане на информацията.

Чл. 7. (1) Министърът на икономиката създава необходимите условия за извършване на предвидените в наредбата вписвания и за осъществяването на пряк контрол върху дейността по вписване в регистъра.

(2) Министърът на икономиката определя и длъжностно лице, което ще осъществява пряк контрол върху дейността по вписване в регистъра.

Чл. 8. (1) Регистърът се поддържа по начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания и преглеждане съгласно изискванията на наредбата.

(2) Регистърът показва състоянието на посочените в глава трета обстоятелства след последното вписване и дава възможност да се проследят хронологично промените във вписаните обстоятелства.

(3) Регистърът позволява генериране на справки относно обстоятелствата, подлежащи на вписване.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Наредбата се издава на основание чл. 25, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА:

Приложение

към чл. 4

ДО

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

от _________________________________________________________________________

(наименование на уведомителя, единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, а за лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – друг идентификационен код или номер)

Седалище и адрес на управление: ________________________________________, телефон ___________________, факс ___________________, електронен адрес ___________________

Адрес за кореспонденция: ________________________________________, телефон ___________________, факс ___________________, електронен адрес ___________________

ОТНОСНО: вписване в публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне, предлагане или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Уведомяваме Ви, че:

☐ ще бъде извършен внос на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия;

☐ ще бъдат въведени на територията на страната машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия;

☐ ще бъдат произвеждани машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия;

☐ ще бъде извършена продажба на машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия;

☐ ще бъдат предоставени машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия;

☐ ще бъдат предлагани машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия;

☐ще бъдат възстановени/рециклирани машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия;

☐ сме придобили машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия след проведена публична продан;

☐ сме придобили машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия от лице, което е извършвало дейност с машина и/или съоръжение за производство на тютюневи изделия като лицензиран складодържател.

☐ данни на лицето, получило машината и/или съоръжението за производство на тютюневи изделия: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(пълно наименование, единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, а за лицата, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – друг идентификационен код или номер, седалище и адрес на управление)

____________________
____________________________________

(дата)
(име, длъжност и подпис)


Срокът за обществено обсъждане изтича на 30.09.2019 г.