Вие сте тук

Общ законопроект обобщава приетите днес на първо четене промени в Кодекса на труда

Общ законопроект обобщава приетите днес на първо четене промени в Кодекса на труда

На днешното си заседание депутатите одобриха на първо четене два законопроекта за изменение и допълнение в Кодекса на труда.

Единият е внесеният от МС на 22 май проект за промени в КТ, с които се регламентира сключването на еднодневни трудови договори в селското стопанство, установяването на работно време с променливи граници и допълнителният отпуск  поради бременност, раждане или осиновяване до навършването на 2-годишна възраст на детето, ако то не е настанено в детско заведение.

Другият одобрен днес законопроект е с по-ранна дата - от 6 февруари 2015 г. Той предвижда:

  • отпадане на задължението на микропредприятията и малките фирми предварително да изпращат писмено уведомление до инспекцията по труда за удължено работно време и предварителното съгласуване със синдикатите на временното установяване на непълно работно време и издаването на правилник за вътрешния трудов ред;
  • увеличение на срока за изпращане на уведомление до НАП за всеки сключен трудов договор от 3 на 7 дни;
  • отпадане на задължението за съставяне на графици за ползването на платения годишен отпуск;
  • отпадане на на задължението на работодателя да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието;
  • възстановяване правото на работодателя да прекратява с предизвестие трудовия договор слицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
  • отпадане на закрилата по чл.333, ал.1 при дисциплинарно уволнение на работника или служителя.

От прикаченият по-долу файл може да бъде изтеглен пълният текст на Обединен законопроект, изготвен по реда на чл.77, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 06.02.2015 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда от 22.05.2015 г.

Източник: Народно събрание