Вие сте тук

Одобрени са мерките срещу кражбите на фирми, заложени в проекта за промени на Търговския закон

Одобрени са мерките срещу кражбите на фирми, заложени в проекта за промени на Търговския закон

Мерките за ограничаване на кражбите на фирми, заложени в проект за промени на Търговския закон, получиха одобрението на правителството и ще бъдат предложени за приемане от НС. 

Предложенито на правосъдното министерство беше публикувано за обществено обсъждане в края на февруари като отговор на множество сигнали за т.нар. кражби на фирми, които водят или до промяна на собствениците на дружества, най-често ЕООД, или до смяна на управителя, който след това извършва разпоредителни сделки с имуществата на дружеството – недвижими имоти, банкови сметки и други имуществени права, преди действителните собственици да узнаят за това.

С одобрените днес текстове се регламентира задължителната нотариална заверка не само на подписа, но и на съдържанието на вписвания документ, с който се извършва смяна на управители, прехвърляне на дружества и на дружествени дялове, както и разпореждане с недвижими имоти на дружества. Усложнена нотариална заверка - на подпис и съдържание, ще се изисква и за вписване на решенията на общите събрания на дружествата с ограничена отговорност във връзка с удостоверяване на обстоятелства за промяна на дружествения договор и приемане и/или изключване на съдружници; намаляване и увеличаване на капитала; избор на управител; решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

По настояване на бизнеса ще се събира проста нотариална такса при заверка на подпис и съдържание. 

Служителите на Агенция по вписванията ще носят отговорност за вреди, причинени на физически и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. В действащия в момента закон липсва подобна разпоредба. Длъжностните лица по регистрация в Агенцията по вписванията ще трябва да проверяват заверените документи в електронната система „Единство” в Нотариалната камара, до която ще имат достъп.

Одобрението на управляващите получи и предложението за създаване на нова част пета в Търговския закон с наименование „Производство по стабилизация на търговец”, в текстовете на която са предвидени мерки за предотвратяване обявяването в несъстоятелност чрез оздравяване на предприятието, включително и когато е налице реална опасност от неплатежоспособност. Регламентирана е възможността за постигане на споразумение преди откриване на производството по несъстоятелност, с цел да се договори преструктуриране на задълженията, да се създадат условия за оздравяване и стабилизация на предприятието и продължаване на дейността му. Определини са и основанията за откриване на производство по стабилизация и са посочени търговците, които ще имат право да използват процедурата. Изключена е възможността стабилизация да се открие за търговец, който е създал преимуществено задължения към свързани лица, както и към публично предприятие, което упражнява държавен монопол или е създадено със специален закон, банка и застраховател, предвид специфичната им уредба.

За да бъде открито производство по стабилизация, търговецът трябва да подаде молба до съда, предвижда одобреният днес законопроект. Решението за стартиране на процедурата се обявява в Търговския регистър заедно със списък на кредиторите, приложен към молбата. Регламентирани са и всички стъпки по изготвяне и утвърждаване на плана за стабилизация, неговото действие спрямо заинтересованите страни, последствията при неизпълнение и възможностите за унищожаване, както и хипотезите, при които производството следва да се прекрати.

Пълния текст на проекта на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон и мотивите към законодателната инициатива на Министерство на правосъдието могат да бъдат намерени ТУК.

Още едно решение на МС с днешна дата 

Одобрен и очакващ гласуване в Народното събрание е и законопроектът за допълнение на ЗДДС, в който са заложени мерки за предотвратяване на данъчни измами при търговия с течни горива. Финансовото министерство предлага да бъде законово регламентиран механизъм, съгласно който при осъществяване на търговия с течни горива лицата задължително да предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок от една година пред компетентната териториална дирекция на НАП. Задължението ще възниква, когато данъчно задължено лице за текущия данъчен период е извършило облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи по доставките над 25 хил. лв., вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25 хил. лв. или освобождава течни горива за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 хил. лв. 

Пълният текст на проекта за допълнение на ЗДДС и мотивите към него ще намерите ТУК.

Източник: МС