Вие сте тук

Премахване на акциите на преносител предлага проект за промени в Търговския закон

проект за промени в Търговския закон

За обществено обсъждане е публикувано предложение за промени в Търговския закон, с което акциите на приносител да бъдат премахнати и постепенно да бъдат заменени с поименни акции.

Поводът за законодателната инициатива е необходимостта от изпълнение на препоръките на Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация по данъчни въпроси към ОИСР. В мотивите към проекта е посочено, че според доклада на ОИСР в българското законодателство няма ефективен механизъм за идентифициране на притежателите на акции на приносител в акционерни дружества и в командитни дружества с акции, което не е в съответствие с международния стандарт за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели.

Конкретните мерки, предвидени от работната група към правосъдното министерство, са следните (обобщени отново в мотивите):

"Предложеният проект на Закон за изменение на Търговския закон предвижда премахване на възможността за акционерните дружества и за командитните дружества с акции занапред да издават акции на приносител. Издадените до влизането в сила на този закон акции на приносител се заменят с поименни акции.

Съгласно законопроекта в  9 - месечен срок от влизането в сила на закона дружествата, издали акции на приносител, изменят уставите си, заменят акциите на приносител с поименни, започват да водят книги за акционерите, заявяват за вписване промените и представят за обявяване изменените устави в търговския регистър. 

В случай че акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител, дружеството ги обезсилва. Търговските дружества, които не приведат дейността си в съответствие с посочените по – горе изисквания или имат влязъл в сила отказ за вписване на заявените промени, се прекратяват по реда на чл. 252, ал. 1, т. 4 от Търговския закон с решение на съда по иск на прокурора.

...

В двумесечен срок след изтичане на срока за вписване на промените Агенцията по вписванията съставя списък на търговските дружества, които не са привели дейността си в съответствие със закона или имат влязъл в сила отказ за вписване на заявените промени. Списъкът се изпраща на прокуратурата за завеждане на искове по чл. 252, ал. 1, т. 4. Списъкът се актуализира на всеки 6 месеца и се изпраща на прокуратурата."

Срокът за обсъждане на проекта е до 3 ноември 2017 г.

Източник: Министерство на правосъдието