Вие сте тук

Проект на финансовото министерство за промени в Правилника за прилагане на ЗАДС е публикуван за обществено обсъждане

промени в Правилника за прилагане на ЗАДС

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове е публикуван за обществено обсъждане.

Целта на предложените промени е да бъде синхронизиран текста на правилника с новостите в ЗАДС, обнародвани  в „Държавен вестник“, бр. 97 от 6 декември 2016 г., в сила от 1 януари 2017 г. По долу са цитирани мотивите към проекта:


МОТИВИ

към проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Промените, които се предлагат с проекта на акт, в голяма степен следват приетите изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 97 от 6 декември 2016 г., в сила от 1 януари 2017 г.

Предложените промени в чл. 55а, ал. 4 и чл. 55в, ал. 5 от правилника за предоставяне на информация за допълнителен (продуктов) код на акцизните стоки преди започване на движението им под режим отложено плащане на акциз се правят във връзка с промените в Наредба № 7 от 2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки (изм. и доп., обн., ДВ, бр. 44 от 2016 г.) и за целите на извършване на последващ анализ и проверки от страна на митническите органи.

Създава се чл. 55к с цел регламентиране на случаите, когато на територията на страната се установят липси при приключване на движение на акцизни стоки  под режим отложено плащане на акциз. Промяната се прави във връзка с постановено Решение на Съда на Европейския съюз от 28 януари 2016 г. (Дело C-64/15) по преюдициално запитване относно тълкуването на Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз, с което съдът е приел, че член 10, параграф 4 от Директива 2008/118/ЕО следва да се тълкува в смисъл, че се прилага не само когато цялото количество стоки, движещи се под режим  отложено плащане на акциз, не е пристигнало в местоназначението си, но и в случаите, когато само част от тези стоки не е пристигнала по местоназначение.

Предвид наличието на решение на Съда на Европейския съюз, е необходимо да се осигури еднакво прилагане от държавите членки на разпоредбите на чл. 10, параграфи  2 и 4 от Директива 2008/118/ЕО по отношение на определяне на държавата членка, отговорна за събирането на акциза в различните ситуации, във връзка с което е създадена норма в националното законодателство.

В чл. 57 се създава ал. 6 във връзка с необходимостта от нормативно разписани еднакви реквизити на анекси към банковите гаранции.

В чл. 58а се създават ал. 6 и 7, отнасящи се за случаите, когато регистрираните получатели, регистрираните изпращачи или данъчните представители, предоставят обезпечение под формата на банкова гаранция. Създаването на новите алинеи е свързано с необходимостта да има еднакъв начин на обезпечаване на задължения за акциз с банкова гаранция, какъвто е налице спрямо представяне на обезпечение от страна на икономическите оператори за издаден лиценз за управление на данъчен склад при обезпечаване чрез банкова гаранция. В тази връзка е променено приложение № 9д, т. 2 и се създават нови приложения № 9ж и № 9з.

Създава се чл. 64а с цел облекчаване на процедурата, свързана с неизползваните бандероли, когато лицензиран складодържател има няколко данъчни склада и прекрати дейността на един от тях и възможността неизползваните бандероли да бъдат прехвърлени в друг данъчен склад на същия складодържател.

Прецизират се разпоредбите на чл. 66а с цел опростяване на процедурата по бракуване на бандеролите в случаите на чл. 64, ал. 21 и 22 от ЗАДС, а именно – да отпадне задължението за отлепяне на бандеролите от потребителските опаковки и лепенето им върху листове, които се предават в компетентната митница. Притеснението на задължените лица в случая е породено от разпоредбата на чл. 64, ал. 4 от закона – в случай че те са залепили бандерола върху опаковката по начин, който да гарантира неговото разкъсване или унищожаване при отваряне на опаковката, при бракуването почти е невъзможно той да бъде премахнат без да се наруши неговата цялост. Същевременно, с чл. 66а, ал. 10 на лицата се вменява и задължение да направят копия на листата с налепените бандероли, които да се приложат към протокола за тяхното бракуване. С предложението е променен редът за бракуване, като установяването на автентичността на бандеролите ще се извършва на място в обектите на данъчнозадължените лица, там ще се извършва и самото унищожаване. По този начин ще отпаднат разходите за Агенция „Митници“, свързани с това унищожаване (за превоз, заплащане по договори с лица, които предоставят своите обекти за унищожаване на бандеролите и пр.), както и необходимостта от помещения, където да се съхраняват бракуваните бандероли. Подходът е заимстван от чл. 66в от правилника.

Предлагат се и съответните изменения, като се създава приложение № 11б към чл. 66а, ал. 1.

Предлага се създаването на чл. 66г с цел регламентиране на срок за съхранение на писмените заключения за автентичността на бандеролите (експертизите) предвид неоправданото им съхраняване за срок по-голям от 5 години.

В чл. 78 се създава ал. 5 по отношение на случаите, в които за всеки данъчен период не са отчетени и вписани фири, лицензираните складодържатели да са длъжни да установяват загубите от естествените фири в края на всяка календарна година, като ги документират с документа по образец съгласно приложение № 23. Целта е прецизиране на разпоредбата, предвид нееднозначното й тълкуване както от данъчнозадължените лица, така и от митническите органи и съдилищата. Към момента лицата се възползват от възможността да не начисляват задължително фири, като при проверка от митническите органи и физическо установяване на липси на акцизни стоки (доста често в големи количества), се твърди че същите са резултат от естествени фири и за тях не се дължи акциз. Практиката показва, че съществуват данъчни складове, където с години не са определяни фири и при обжалване на наказателните постановления/ревизионните актове съдилищата приемат, че това е в рамките на нормалното и митническата администрация следва да се съобрази с възможността лицето да начисли фирите за целия период. По този начин на годишна база могат да се оправдаят големи количества акцизни стоки, липсващи от данъчните складове, независимо, че в регистър „Дневник на складовата наличност“ лицензираният складодържател е отчитал и декларирал пред митническите органи количества без естествени фири.

С оглед намаляване на административната тежест за икономическите оператори в чл. 80г се създава ал. 6, с разпоредбите на която, в случаите на корабно зареждане, за удостоверяване на мястото на доставка, към акцизния данъчен документ се прилага копие от документа по приложение № 10 от Наредбата за изискванията за качеството  на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, като не се издава приложение № 14б.

Във връзка с променения електронен адрес за подаване на уведомления по реда на чл. 80е, се актуализира разпоредбата.

Във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията, от 6 октомври 2016 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа, в глава пета, раздел I се създава чл. 85в. Регламентът предвижда значителни промени, които ще засегнат тарифното класиране на различни категории стоки, като се въвеждат нови тарифни кодове, а други се променят или отпадат. Предвид факта, че комбинираната номенклатура е задължителна и е директно приложима за всички държави членки на ЕС се налага и създаването на чл. 85в с  приложения № 17 аа и №  17 аб към него.

В чл. 90 се прави изменение с цел подобряване на контрола и въвеждане на задължение на икономическите оператори да предоставят достъп на митническите служители до производствени и складови помещения и до намиращите се суровини и готови продукти.

Във връзка с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1867 на Комисията от 20.10.2016 г. за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 3199/93 на Комисията от 22.11.1993 г. относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз, в случаите на денатуриране на етилов алкохол по общия метод се правят съответните промени в чл. 93, ал. 1 и в чл. 98, ал. 1 т. 2 се отменя.

С промените в чл. 108а и чл. 108в се регламентира административен ред във връзка с прекратяване валидността на сертификата за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти.

Във връзка с промените в чл. 90б от ЗАДС се създава чл. 117б относно представянето на необходимата информация за собствените или ползваните на друго основание транспортни средства от лицата, получили разрешение за търговия с тютюневи изделия.

В приложение № 7т към чл. 55а, ал. 1 се правят съответните изменения поради необходимостта от задължително вписване на идентификационните номера на основното и допълнително превозно средство, с цел защита на фиска.

В съответствие с промените в ЗАДС в правилника се предлага да отпадне изискването лицата да предоставят удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски.

Предложени са и промени с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на разпоредбите.

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Предложения проект на правилник е публикуван на интернет страницата на министерството на финансите и на Портала за обществени консултации, съгласно разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове.

С цел привеждане на правилника в съответствие с приетите промени в Закона за акцизите и данъчните складове обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 97 от 6 декември 2016 г., в сила от 1 януари 2017 г. и с оглед гарантиране правата на данъчнозадължените лица, срокът за обществени консултации е 20-дневен.


*Форматиранията в текста са на редактора и не са част от оригина.

С пълния текст на проекта можете да се запознаете тук:

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Проектът е отворен за обществено обсъждане до 20 янари 2017 г.

Източник: МФ