Вие сте тук

Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Проект на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.

Дата на постъпване: 01.12.2014 г.

Вносители: Министерски съвет

Одобреният от Министерски съвет проект на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. предвижда запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.

Осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ остава 17,8 %  за родените преди 1 януари 1960 г. при запазено съотношение 9,9 % за сметка на работодателя и 7,9 % за сметка на работника. За лицата, родени след 31 декември 1959 г. размерът на вноската е 12,8 % , съответно при съотношение 7,1 % от работодателя и 5,7 % от работника. Запазва се непроменен и размерът на вноската за работещите в специалните ведомства, които се пенсионират по чл. 69 от КСО. Държавното участие във финансирането на фонд „Пенсии“ се запазва, като държавата ще осигури трансфер в размер на 12 % от осигурителния доход за всяко осигурено във фонда лице.

За 2015 г. размерът на вноските за останалите осигурителни рискове са:

 • фонд „Общо заболяване и майчинство“ – 3,5 %;
 • фонд „Безработица“ – 1,0 %;
 • фонд „Трудова злополука и професионална болест“ - диференцирано от 0,4 до 1,1 за сметка на работодателя.

Съотношението е съответно 60 % от работодателя и 40 % от работника.

Минималните осигурителни прагове по основните икономически дейности и групи професии нарастват средно с 4,4% за 2015 г. в сравнение с 2014 г. с ефект върху приходите от около 35,4 млн. лв. увеличение. За 2015 г. са договорени минималните осигурителни прагове за 42 икономически дейности със средно увеличение спрямо 2014 г. от 4%. За останалите икономически дейности, където не са постигнати споразумения, се прилага средният процент на нарастване на минималните осигурителни прагове в договорените икономически дейности. Най-ниският минимален осигурителен доход е равен на 360 лв., очакваният размер на минималната работна заплата от началото на 2015 г.

Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2013 г. (съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв.), се запазва на нивото на 2014 г.

Увеличава се минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители от 240 лв. на 420 лв. от 1 януари 2015 г.

Увеличава се от 1 януари 2015 г. максималният осигурителен доход за всички осигурени лица от 2400 лв. на 2600 лв.

За 2014 г. не се правят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“. Максималният размер на гарантираните вземания е 1200 лв.

Проектът на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване предвижда още:

 • Увеличаване на възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране по чл. 68 на КСО с по 4 месеца от 1 януари 2015 г.;
 • Осъвременяване на пенсиите от 1 юли с процент, равен на 50 % от индекса на потребителските цени и 50 % от нарастването на средния осигурителен доход през 2014 г.;
 • Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да се променя по правилото на осъвременяване на пенсиите;
 • Максималният размер на получаваните една или повече пенсии остава 35 % от максималния осигурителен доход и се променя от 1 юли 2015 г. на 910 лв.;
 • Удължаване на срока на §4 от преходните и заключителните разпоредби на КСО, който урежда правото на ранно пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд до края на 2015 г.;
 • Запазване на минималния дневен размер на обезщетението за безработица – 7,20 лв. и ограничението му на ниво от 60 % от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа;
 • Запазване на периода за изчисляване на краткосрочните обезщетения:  при временна неработоспособност – 18 календарни месеца, при безработица – 24 месеца. При бременност и раждане периодът се увеличава от 18 на 24 календарни месеца;
 • Запазване на режима на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 на КСО – за първите три работни дни се изплаща от осигурителя среднодневно брутно възнаграждение в размер 70 %, а от четвъртия ден на настъпване на неработоспособността се изплаща парично обезщетение от ДОО;
 • Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни;
 • Запазва се размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст на 340 лв.;
 • Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице на 540 лв.

Източник: Министерство на труда и социалната политика, Народно събрание на Република България

Сваляне на прикачените файлове: