Вие сте тук

Проект за промени в ДОПК предвижда засилен контрол върху стоките с висок фискален риск

проект промени

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс предвижда редица промени в нормативната уредба, с които ще се цели по-висока ефективност на контрола спрямо рискови групи задължени лица с оглед на минимизиране на негативните последици от данъчни измами. 

В мотивите към законодателната инициатива са обобщени в 12 точки основните промени, заложени в проекта. На първо място са посочени мерките, които засилват контрола върху стоките с висок фискален риск. Предлага се да бъде въведено изискване за предварително деклариране на конкретни данни за превоза на стоки, който започва от територията на друга държава-членка на Европейския съюз или трета страна и завършва на територията на страната или започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава членка, както и превози на територията на страната. Задължени лица за предварително деклариране на превозите се предвижда да бъдат получателят/купувачът на стоката при вътреобщностно придобиване на стоки, доставчикът/продавачът на стоката при вътреобщностни доставки на стоки или доставки на територията на страната, лицето, придобиващо стоката при тристранна операция по смисъла на ЗДДС, съответно вносителят – след приключване на митническия режим при внос. Декларирането ще се извършва по определен ред чрез електронна услуга на НАП.

Законопроектът предвижда също въвеждане на правила за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване, която да доказва, че сделките със свързани лица са осъществени на пазарен принцип. В обхвата на задължените лица се предлага да попадат местни и чуждестранни юридически лица с място на дейност в България, които участват в сделки със свързани лица и имат активи с балансова стойност над 8 милиона лева и нетни приходи от продажби над 16 милиона лева към 31 декември на предходната година. Изключение е предвидено за лицата, които не подлежат на облагане с корпоративен данък или се облагат с алтернативен на корпоративния данък. 

Предлагат се и промени, свързани с обезпечаването и събирането на публични вземания, както и такива, свързани с давността по отношение на предявени в производство по несъстоятелност публични вземания.

Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане на 5 ноември 2018 г. и становища по него се приемат до 05.12.2018 г. Текстът и мотивите на вносителите могат да бъдат видени и тук:

Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Мотиви към Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс