Вие сте тук

Проект за промени в Кодекса на труда предлага мерки срещу некоректни работодатели

Проект за промени в Кодекса на труда предлага мерки срещу некоректни работодатели

Законопрект за промени в Кодекса на труда предлага мерки за допълнителна защита на правата на работниците и служителите в случаите, когато работодателите не изплащат дължимите трудови възнаграждения.

В проекта са заложени повече правомощия за ИА "Главна инспекция по труда" при осъществяване на контролните ѝ функции. Предвижда се инспекцията да може да извършва съответните проверки и след прекратяване на трудовите правоотношения и да дава задължителни предписания в случаите на неизплатени заплати и обезщетения.

Авторите на законодателната инициатива предлагат и регламентирането на определен срок, в който работодателят трябва да изпълни задълженията си. Според добавената къч чл. 228 нова ал. 3 това трябва да се случи не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през който е прекратено трудовото правоотношение.

В заключителните разпоредби на законопроекта са включени текстове за изменение на Гражданския процесуален кодекс, Търговския закон, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Закона за обществените поръчки. Според предложените промени въз основа на влезли в сила предписания на ИА ГИТ работниците ще могат да поискат издаване на заповед за незабавно изпълнение, което ще спести необходимостта да се водят съдебни дела за установяване на основанието и размера на дължимото възнаграждение. За некоректните работодатели е предвидено ограничение относно възможността за участие като изпълнители и подизпълнители в процедури по обществени поръчки. Авторите на законопроекта предлагат и по-дълги срокове за подаване на заявления към Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите за получаване на дължимите трудови възнаграждения и обезщетения. 

Пълният текст на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда и мотивите към него, както и предварителна оценка на въздействието вижте в прикачения файл.

Източник: НС