Вие сте тук

Проект за промени в КСО предвижда мерки за подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права

Проект за промени в КСО

Министрество на труда и социалната политика предложи за обществено обсъждане проект за промени в Кодекса за социално осигуряване, с които в нормативния акт се транспонират изискванията на Директива 2014/50/ЕС относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите-членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права.

Срокът, в който националното ни законодателство трябва да бъде синхронизирано с европеиските регламенти, е до 21 май 2018 година. 

В доклада към проекта е посочено, че с предложените промени се отстраняват две липси в разпоредбите на КСО, а именно:

  • отсъствието на законоустановен изчаквателен период, което създава възможност за прилагане от страна на работодателите на необосновано дълги периоди на изчакване, в които новопостъпилите работници и служители и работещите по договор за управление и контрол няма да бъдат осигурявани във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
  • задължение за пенсионноосигурителните дружества и за работодателите да предоставят информация на осигурените лица и техните наследници, свързана с условията за придобиване на допълнителни пенсионни права и влиянието, което прекратяването на трудовото правоотношение оказва върху тях. 

Какви изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване предлагат от МТСП? 

В доклада е обобщено:


...с проекта на ЗИД на КСО се предлага нормативно определен максимален срок на изчакване (до 6 месеца), след изтичането на който работодателите, в качеството им на осигурители, ще са длъжни, ако осигуряват останалите си работници и служители, да започнат да внасят осигурителни вноски във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми за новопостъпилия работник или служител или за лицето, с което е сключен договор за възлагане на управление и контрол. 

Със законопроекта се въвежда задължение за пенсионноосигурителните дружества и за работодателите, в качеството им на осигурители, да предоставят ясна писмена информация в разумни срокове за условията за придобиване на допълнителни пенсионни права и последствията от прилагането на тези условия при прекратяване на трудовото правоотношение, както и за размера на полагащите се средства на наследниците на починало осигурено лице или пенсионер във фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и др. 


Проектът е публикуван за обсъждане на 2 март 2018 г. и е отворен за коментари до 02.04.2018 г. 

Всички документи по законодателната инициатива могат да бъдат разгледани в интернет страницата на МТСП, както и тук: