Вие сте тук

Проект за промени в КСО регламентира инвестирането на средства от пенсинните фондове

Проект за промени в КСО регламентира инвестирането на средства от пенсинните фондове

На заседанието си на 23 август Комисията за финансов надзор прие на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и го публикува за обществено обсъждане в 14-дневен срок.

В мотивите към законодателната инициатива е посочено, че целта на предложените промени е да доразвие и усъвършенства в няколко насоки регламeнтацията на допълнителното пенсионно осигуряване.

Част от измененията са насочени към подобряване на корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружества чрез оптимизиране на изискванията към членовете на управителните и контролните органи, включително и съобразно изискванията на Директива 2009/138/ЕО - Платежоспособност ІІ. Най-съществените нововъведения са свързани с изискването за подходяща професионална квалификация и опит, както и добра репутация. Друг нов елемент е преложението за участие на независими членове в съвета на директорите или на надзорния съвет, което ще осигури освен безпристрастнта гледна точка и допълнителен професионален капацитет в упралението на дружествата.

Изменения са предвидени и в посока засилване на надзора в областта на небанковия финансов сектор, заложен в Националната програма за реформи. В проекта се предлага да бъде въведено задължението пенсионноосигурителното дружество да разполага с ефективан система на управление на риска, както и система за вътрешен контрол, която да гарантира спазването на нормативната уредба, вътрешния ред, сключените договор, както и принципите за икономичност и ефективност на осъществяваните дейности. Предвижда се също така банката-попечител да упражнява задължителен контрол относно оценката на активите на всеки пенсионен фонд, както и да сигнализира надзорния орган при установяване на нередности.

Ключов момент е регламентацията на режима за инвестиране на средствата на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. С изменените текстове отпада възможността за инвестиране в недвижими имоти с мотива, че този тип пазари се различават съществено от капиталовите и по отношение на регулацията, и като прозрачност и ликвидност, което пък от своя страна се отразява върху справедливата оценка на инвестиционните имоти и от там - върху стойността на средствата по партидите на осигурените в пенсионните фондове лица.

В законопроектът се предвижда и увеличаване на лимита за непряко инвестиране в имоти чрез придобиване на акции на дружествата със специална инвестиционна цел. На пенсионните дружества ще бъде забранено и да инвестират във влогове в банка, която е свързано лце с дружеството или принадлежи към същата група. 

С оглед намаляване на риска от концентрация на инвестициите на пенсионните фондове във финансови инструменти, издадени от дружества в една група, се въвежда ограничение за инвестиране в една група до 10% от активите на задължителните и доброволни пенсионни фондове, посочва се още в мотивите към законопроекта.

Част от предложените промени са свързани пряко с интересите на осигурените лица. Съобразно изискванията на законодателството на Европейския съюз ще бъде забранено изпълзването на пола като актюерскси фактор при определяне на размера на пожизнената пенсия за старост, отпускана във връзка с осигуряване в УПФ.

Предлага се и въвеждане на по-пълна и детайлна регламентация на функциите и изискванията към осигурителните посредници, осигуряващи връзката между фондовете и осигурените лица. Целта е да се отстранят пропуските в КСО в тази насока и да се гарантира , че изпълняващите дейността по посредничеството притежават определена компетентност и чисто съдебно минало. Контролът за спазването на разписаните в новите текстове изисквания ще бъде възложен на пенсионноосигурителните дружества. 

Предвижда се също така да отпадне таксата за прехвърляне на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида от един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. По-кратък ще е и периодът, в който лицата са ограничени да променят избора си на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. 

Не на последно място са предвидени и помени в уредбата на административно-наказателната отговорност, като е увличен размерът на санкциите и глобите за нарушения на КСО и подзаконовите актове по прилагането му. 

Пълният текст на проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване и мотивите към него могат да бъдат видени в интернет страницата на КФН, както и в линковете по-долу:

Източник: КФН