Вие сте тук

Проект за промени в Наредба № Н-18 предлага нови регламенти относно отразяването на продажби на течни горива чрез фискални устройства

промени при отчитането на течните горива чрез фискални устройства

Финансовото министерство публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Предложените промени отново са във връзка с ограничаването на злоупотребите при отчетане на продажбите на течни горива чрез фискални устройства. Подобен проект беше представен от МФ в началото на юни. В мотивите към настоящия вариант се посочава:

"Направените изменения и допълнения могат да бъдат систематизирани в три основани групи:

Първата група касае изискванията към лицата, съответно обектите, от които се осъществяват продажби на течни горива, както и производителите/вносители на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и сервизните фирми, гарантиращи забраната на нерегламентиран достъп до ЕСФП, заедно с нейните компоненти.

Втората група промени са по отношение на специфичните изисквания към ЕСФП и по-конкретно регламентиране на случаите, в които при прекъсване на връзката между отделни компоненти на ЕСФП се блокира работата им и съответно данните се изпращат към Националната агенция за приходите (НАП). Конкретните случаи са уредени с допълнение в раздел VІ „Специфични изисквания към ЕСФП“ в Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата.

Третата група промени са свързани с въвеждане на задължение към лицата, регистриращи и отчитащи продажби в търговските обекти да подават данни в реално време към НАП за всяка отпечатана фискална касова бележка, посредством изградената дистанционна връзка със системата на НАП. За целите на тази промяна при блокиране на връзката на фискалното устройство с НАП, както и при извършване на ремонт на фискалното устройство работата му се възстановява от сервизния техник."

Пълният текст на проекта и мотивите към него, където в резюме е представена информация за конкретните предложени промени в Наредба № Н-18, са достъпни в интернет страницата на МФ, както и тук:

Срокът за обществено обсъждане е до 23 август 2018 г.

Източник: МФ