Вие сте тук

Проект за промени в Закона за малките и средни предприятия - 20.07.2017 г.

Проект за промени в Закона за малките и средни предприятия

Предложена е промяна в Закона за малките и средни предприятия с цел синхронизиране на националното законодателство и европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията.

Законопроектът предвижда премахване на текста „с изключение на случаите, когато лицата са висши училища или изследователски центрове“ в чл.4, ал.7 от ЗМСП. Мотивът за изменението е необходимостта от премахване на несъотвестветствието между определението за свързаност в чл. 4, ал. 7 от Закона за малките и средните предприятия, което допуска изключение от общата хипотеза за свързаност между малки и средни предприятия и висши училища или изследователски центрове, и европейското законодателство в областта на държавните помощи. В оценката за въздействието на проекта са посочени два основни проблема, които биха могли да възникнат при прилагане на действащите към момента разпоредби. От една страна съществува опасност от финансови корекции на държавната помощ за малки и средни предприятия,попадащи в изключението, регламентирано в чл. 4, ал. 7 от ЗМСП, в противоречие с Регламент (ЕС) 651/2014.  Същевременно националният орган, който управлява помощта, следва да откаже достъп на свързани МСП до помощта на основание на Регламент (ЕС) 651/2014, въз основа на което да възникнат юридически спорове, забавяне на процеса по оценка и изпълнение на проекти.

Авторите на законодателната инициатива предлагат промените в закона да влязат в сила със задна дата от 1 март 2016 г., за да се избегне противоречието, което се създава от настоящия текст. По този начин коректно ще бъдат усвоявани средства от страна на българските малки и средни предприятия по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., както и средства за подпомагане на научно-изследователска и развойна дейност на предприятия и организации за научни изследвания, а също и средства от Националния иновационен фонд, пояснява се в доклада към проекта.

С текста на законопроекта и мотивите към него можете да се запознаете тук:

Проектът е отворен за обществено обсъждане до 20 август. От АИКБ вече публикуваха становището си по предложените промени, в което наред с изразената подкрепа към мерките за хармонизиране на националното законодателство и европейската нормативна уредба се припомня и проблемът с различните дефиниции за статута на МСП, включително микропредприятията, в зависимост от целта на нормативния акт. Посочени са и редица римери в тази насока. 

Становището на представителната работодателска организация вижте тук: