Вие сте тук

Проектът на закона за новия данък „Обществено здраве“ е публикуван в сайта на здравното министерство

Обществено здраве

Проектът на нормативния акт, регламентиращ широко дискутираното в общественото пространство предложение на здравния министър Петър Москов и на министъра на младежта и спорта Красен Кралев за облагане с нов данък на четири групи храни, съдържащи сол, захар, кофеин и хидрогенирано растително масло  в количества, вредни за здравето, е достъпен от днес за обществено обсъждане. Текстът и мотивите към него са публикувани в интернет страницата на Министерство на Здравеопазването

Като цел на законодателната инициатива е посочена ограничаването на консумацията на нездравословни храни и същевременно намаляване на разходите за здравеопазване. Законопроектът предлага облагане на четири групи храни, които са определени въз основа на проучване на влиянието им върху здравето, както следва:

  • храни със съдържание на частично хидрогенирано растително масло;
  • определени храни с високо съдържание на сол;
  • определени храни и напитки със съдържание на кофеин или таурин;
  • определени храни и напитки с високо съдържание на захари и подсладители.

За някои продукти са зададени минимални прагове на съдържание на дадено вещество. 

Данъкът ще се дължи пропорционално на количеството продукт (в литри или килограми), пуснато на пазара, като ще се начислява еднократно без значение дали купувачът на съответния продукт е краен потребител или дистрибутор. Задължението да декларират и внасят данъка е на производителите, вносителите от трети страни и лицата, въвеждащи храни на територията на страната от други държави-членки на ЕС. В мотивите към проекта е посочено, че данъкът за общественото здраве е косвен данък, т.е. данъчно задължените лица внасят данъка, но финансовата тежест се поема от крайния потребител. 

Предложените данъчни ставки варират от 0,43 лв. за 1 л/кг до 3,10 лв. за 1 л /кг в зависимост от облаганите продукти. Данъчната основа ще се определя на база нетно количество храна, изчислено в литри или килограми. Храни, попадащи в повече от една от категориите, ще подлежат на облагане кумулативно върху една и съща данъчна основа. 

Новият данък ще се посочва в отделен ред във фактурата, издавана от данъчнозадължените лица, като за продажбите, които не подлежат на документиране с фактура, ще се прави дневен отчет. 

Декларирането на ДОЗ ще става чрез подаване на данъчна декларация по образец за съответния данъчен период в срок до края на месеца, следващ периода, за който се отнася. В същия срок ще трябва и да бъде внесен дължимият данък. Санкциите за неспазване на съответните срокове от страна на данъчнозадължените лица, които предлагат от здравното министерство, са следните:


Чл. 18. (1) Данъчно задължено лице, което не подаде декларация по чл. 14, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия ДОЗ в по-малък размер, се наказва с глоба за физическите лица или с имуществена санкция за юридическите лица в размер на недекларирания ДОЗ, но не по-малко от 500 лв. 

(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на имуществената санкция е не по-малко от 2 000 лв.


В проекта е предвидено и разпределение на приходите от новото данъчно облагане. Те ще бъдат разпределени както следва:

  • 60% за програмите за профилактика, превенция и лечение на хронични незаразни заболявания и програми за майчино и детско здраве;
  • 20% за програми за подобряване на храненето в училищата;
  • 20% за програми, свързани със спорт в училищата.

Предвидени са още и някои случаи на освобождаване от заплащане на данък и възстановяване на заплатения такъв с цел избягване на двойно данъчно облагане. 

Пълният текст на проекта на Закон за данък обществено здраве може да бъде видян и в прикачения по-долу файл.

Предложението на  министрите на здравеопазването и на младежта и спорта за въвеждане на т.нар. „данък върху вредните храни"предизвика възражение от страна на бизнеса в лицето на Българската стопанска камара. От БСК публикуваха официално становище, с чийто текст можете да се запознаете тук, в което се настоява за спешно свикване на извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и обсъждане на оповестените намерения за въвеждане на нов данък. 

Източник: МЗ, БСК
Снимка:regal.bg Фотограф: Цветелина Белутова