Вие сте тук

Проектът за допълнение на правилника за прилагане на ЗДДС е готов

Проектът за допълнение на правилника за прилагане на ЗДДС е готов

Финансовото министерство е готово с регламентацията на реда за предоставяне, регистрация и освобождаване на обезпечението, което търговците на течни горива ще трябва да внасят в НАП според последните промени в Закона за данък върху добавената стойност.

Проектът на Правилник за допълнение на правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност е достъпен за обществено обсъждане до 18 август. Текстът на документа е цитиран по-долу:


ПРОЕКТ!

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 

(обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр.

39 и 71 от 2008 г.; доп., бр. 105 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2009

г.; изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от  2012

г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г.)

§ 1. Създава се глава седемнадесета „а“ „Предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечение по чл. 176в от закона при доставки на течни горива“ с чл. 111б - 111з: Глава седемнадесета “а” Предоставяне, освобождаване и усвояване на обезпечение по чл. 176в от закона при доставки на течни горива

 

Заявление за предоставяне на обезпечение при доставки на течни горива

Чл. 111б. (1) В случаите на чл. 176в, ал. 1 от закона всяко данъчно задължено лице при предоставяне на обезпечение за доставки на течни горива е длъжно да подаде заявление по образец – приложение № 35.

(2)  Заявлението по ал. 1 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в 7-дневен срок преди настъпване на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 5, т. 1-3 от закона.

(3)  В зависимост от вида на предоставеното обезпечение към заявлението се прилагат:

1.  при обезпечение в пари - копие от платежното нареждане за внесената сума;

2. при държавни ценни книжа - извлечение от индивидуалната сметка на лицето от регистъра по чл. 24 от Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (обн., ДВ, бр. 85 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2013 г., бр. 56 от 2015 г.), издадено от поддепозитаря на държавните ценни книжа, както и документ от лицето, водещо регистъра на държавни ценни книжа, удостоверяващ липсата на наложен залог или предходен запор от друг кредитор върху предлаганите за обезпечение държавни ценни книжа;

3. при банкова гаранция - оригинал на банковата гаранция.

Видове обезпечения

Чл. 111в. (1) При предоставяне на обезпечение в пари лицето внася обезпечението в български левове по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(2) При предоставяне на обезпечение в държавни ценни книжа в срока по чл. 176в, ал. 5 от закона се налага запор от публичен изпълнител по реда на чл. 203, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс върху държавните ценни книжа, които се предоставят за обезпечение.

(3) При предоставяне на обезпечение в безусловна и неотменяема банкова гаранция, банката се задължава безусловно и неотменяемо да заплати при първо писмено  поискване от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите непогасените и изискуеми задължения на лицето за данък върху добавената стойност. Срокът на действие на банковата гаранция не може да бъде по-кратък от една година, смятано от датата на подаване на заявлението по чл. 111б, ал. 1.

Промяна на размера на обезпечението

Чл. 111г. (1) При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, лицето предоставя ново обезпечение и подава по реда на чл. 111б, ал. 2 и 3 ново заявление по образец - приложение № 35.

(2)    Когато данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период, надхвърли размера на данъчната основа на облагаемите доставки, вътреобщностните придобивания или стойността на течните горива, освободени за потребление, за които е предоставено вече обезпечение, се предоставя ново или допълнително обезпечение.

(3)   Новото обезпечение е в размер, не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период, но не по-малко от 50 хил.лв.

(4)    Когато данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период, е в по-малък размер от данъчната основа на облагаемите доставки, вътреобщностните придобивания или стойността на течните горива, освободени за потребление, за които е предоставено вече обезпечение, може да се предостави ново обезпечение в съответния размер или да се поиска частично освобождаване на предоставеното обезпечение. Новото обезпечение е в размер, не по- малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период, но не по-малко от 50 хил.лв.

(5) При усвояване на обезпечението и при наличие на условията по чл. 176в, ал. 1 от закона данъчно задълженото лице предоставя ново обезпечение по реда на ал. 1. Новото обезпечение е в размер, не по-малък от 20 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки/вътреобщностните придобивания на течни горива или стойността на получените течни горива, освободени за потребление за предходния данъчен период, но не по-малко  от 50 хил.лв.

Освобождаване на обезпечението

Чл. 111д. (1) При условията по чл. 176в, ал. 7 от закона и подадено заявление по чл. 111з, ал. 1 от данъчно задълженото лице, обезпечението се освобождава от компетентния орган по приходите в 7-дневен срок от постъпване на искането в случаите, когато в същия срок не е възложена ревизия.

(2) Обезпечението се усвоява, когато са налице непогасени и изискуеми задължения за данък върху добавената стойност.

 
(3) При прилагане на ал. 1, когато обезпечението е в пари компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите възстановява сумата по посочена банкова сметка на лицето.

(4)  При прилагане на ал. 1, когато обезпечението е в държавни ценни книжа публичен изпълнител отменя наложения по чл. 203, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс запор.

(5)   При прилагане на ал. 1, когато обезпечението е безусловна и неотменяема банкова гаранция, компетентният орган по приходите връща на данъчно задълженото лице оригинала на гаранцията.

(6) При освобождаване на обезпечението компетентният орган по приходите заличава данъчно задълженото лице от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона в деня на освобождаването.

Усвояване на обезпечението

Чл. 111е. Когато е налице непогасено изискуемо задължение за данък върху добавената стойност на лицето, обезпечението се усвоява по реда за принудително изпълнение, предвиден в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Проверка за вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона

Чл. 111ж. (1) Компетентният орган по приходите в 7-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 111б и чл. 111г извършва проверка относно предоставеното  обезпечение по чл. 176в от закона.

(2) Когато, предоставеното обезпечение съответства на изискванията по чл. 176в от закона, обстоятелствата и данните за лицето се вписват в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона.

(3) Когато, предоставеното обезпечение не съответства на изискванията по чл. 176в от закона, компетентният орган по приходите отказва вписване на обстоятелствата и данните за лицето в регистъра по чл. 176в, ал. 10. Отказът подлежи на обжалване по реда на чл. 83, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предоставянето на обезпечение в по-нисък размер от дължимия или след срока по чл. 176в от закона не е основание за отказ за вписване на данъчно задълженото лице  в регистъра по чл. 176в, ал.10 от закона. На лицето се дава 7-дневен срок за предоставяне на пълния размер на обезпечението.                     Заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона

Чл. 111з. (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 7 от закона данъчно задълженото лице подава искане за заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона.

(2)  След  извършване  на  проверка  относно  наличието  на  обстоятелствата  по  чл. 176в, ал. 7 от закона за освобождаване на обезпечението, компетентният орган по приходите заличава лицето от регистъра в 7-дневен срок от постъпване на искането и уведомява писмено/по електронен път лицето за заличаването.

 
(3) Когато не са налице обстоятелства за заличаване от регистъра, компетентният орган по приходите отказва заличаване на лицето от регистъра. Отказът подлежи на обжалване по реда на чл. 83, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
(4)  Компетентният орган по приходите заличава лицето от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона преди изтичането на едногодишния срок и когато констатира, че:

1. обезпечението е усвоено по реда на чл. 111е и не е предоставено ново обезпечение, когато са налице основания за предоставяне;

2.   предоставеното обезпечение или остатъкът от обезпечението след усвояването му по реда на чл. 111е не отговаря на изискванията на закона.

(5) В случаите по ал. 4 компетентният орган по приходите уведомява писмено/по електронен път лицето за заличаването. Заличаването подлежи на обжалване по реда на чл. 83, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

§ 2. Създава се приложение № 35 към чл. 111б, ал. 1  и чл. 111 г, ал. 1.


 

» Приложение № 35 към чл. 111б, ал. 1  и чл. 111 г, ал. 1 ще откриете в прикачения файл.

Източник: МФ

Сваляне на прикачените файлове: