Вие сте тук

Проекти за промени в ЗДДС и Закона за счетоводството предвиждат облекчения за малките и микропредприятията

Проекти за промени в ЗДДС и Закона за счетоводството предвиждат облекчения за малките и микропредприятията

Два законопроекта - за промени в  ЗДДС и Закона за счетоводството, целящи намаляване на административната тежест за микро- и малките предприятия, са внесени днес в Народното събрание. 

Проектът за промени в Закона за счетоводството на Вили Лилков, Петър Славов и Настимир Ананиев от Реформаторски блок предвижда отпадане на изискването за задължителен финансов одит за малки и микропредприятия. В мотивите на вносителите е посочено, че тази мярка ще облекчи фирмите при водене на счетоводна отчетност и ще им спести сериозни разходи. Отбелязано е още, че с цел спестяването именно на тези разходи редица малки предприятия декларират по-ниски обороти и активи, за да се задържат под сега съществуващия праг за извършване на задължителен одит. Според авторите на законопроекта одитът е ненужен за микро- и малки предприятия, често от семеен тип, които нито са листвани на фондова борса, нито се предлагат на публичния пазар под каквато и да било форма.

Пълният текст на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за счетоводството от 10.06.2015 г. може да бъде разгледан тук

Другият проект, внесен днес от същите народни представители, е за за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Предложени са промени във връзка с повишаване на прага на обрагаемия оборот, над който данъчно задълженото лице следва задължително да се регистрира по ДДС на 200 000 лв. В мотивите към законопроекта е акцентирано върху факта, че много търговци предпочитат да скрият част от оборота си, за да се задържат под установения праг от 50 000 лв. и да избегнат задължителната регистрация по ДДС, която от своя страна е свързана с по-високи изисквания към счетоводна отчетност, подаване на ежемесечни справки-декларации и дневници за покупките и продажбите по ДДС. Вносителите обръщат внимание, че в чл. 100 в ЗДДС е предвидена възможност за регистрация по избор, т.е. и при облагам оборот, по-нисък от установения в чл. 96, ал. 1. В този смисъл предлаганите промени няма да повлияят негативно на онези предприятия, които желаят да ползват регистрация по ДДС и нямат облагаем оборот над 200 000лв.

Като положителен ефект при приемането на така предложената промяна се очаква от една страна изсветляване на част от сивата икономика и повече данъчни приходи от ДДС в държавния бюджет и от друга, частично разтоварване на данъчната администрация, на която ще бъде спестена необходимостта да администрира по ДДС фирмите със съвсем малки обороти. 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност предвижда и съкращаване на срока за произнасяне по заявление за регистрация по ДДС от 7 на 3 дни. По този начин общият срок от подаване на заявление за регистрация по ДДС до произнасяне на органа по приходите ще намалее на 10 дни общо от сегашния 14-дневен срок, акцентират вносителите.

Текстът на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност  от 10.06.2015 г. и мотивите към него могат да бъдат изтеглени от тук.

Източник: Народно събрание