Вие сте тук

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове предлагат от МФ

Промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове предлагат от МФ

Проект за промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове публикува вчера финансовото министерство в интернет страницата си. С предложените измененията текстовете на нормативния документ ще бъдат приведени в съответствие с новостите в ЗАДС, обнародвани в бр. 92 на ДВ от 27 ноември 2015 г., в сила от 1 януари 2016 г. 

Предвижда се в чл. 10 от правилника при подадено искане за възстановяване на акциз, митническите органи да извършват проверка на лицата за наличие на изискуеми публични задължения събирани от Агенция „Митници“, а не както до сега само на задължения за акциз. Предлага се и намаляване на срока за срока за връщане на сумите или прихващането им с изискуеми публични задължения на лицето, събирани от Агенция „Митници“, в случаите на възстановяване на платен акциз. От 14-дневен той става 7-дневен.

В проекта е включено и отменяне на разпоредбите на чл.6а и чл. 6б относно възстановяването на платения акциз за етилов алкохол във връзка с промяната в чл. 22, ал. 2 от ЗАДС, която предвижда директно освобождаване от облагане акциз на данъчно задължените лица, които използват в своята дейност денатуриран по специален метод етилов алкохол за производство на стоки, които не са предназначени за човешка употреба. Редактиран е и чл. 98, като е създадена и нова разпоредба на чл. 98а за определяне на конкретните денатуриращи вещества в съответните количества, съобразени със спецификата на произвежданите стоки, които не са за консумация (парфюми, тоалетни води и др.). 

Допълнени са текстовете в чл. 28 от правилника, като автоматизираните системи за отчетност на лицензираните складодържатели следва да отчитат данни и за лицата-вложители в данъчния склад, вкл. идентифицирани с ЕИК. С промените в чл. 76, ал. 11 е предвидено лицензираните складодържатели да попълват тази информация и в „Дневник на складовата наличност“, когато се прехвърля собствеността върху акцизната стока в данъчния склад. Промените са във връзка с въведените нови разпоредби на чл. 47а от закона.

Проектът предвижда и промени в разпоредбите, свързани с възможността за извеждането на акцизни стоки, облепени с бандерол, от данъчен склад и транспортирането им до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател.

Във връзка с отпадането на изискването отчетът за бандеролите да се подава от лицензираните складодържатели в чл. 76, ал. 5 са допълнени реквизити в регистъра на „Дневник на складовата наличност“. Също така предвид въведеното за останалите данъчнозадължени лица условие в чл. 64, ал. 13 от закона за подаване на отчетите за бандероли в срока за подаване на акцизната декларация, са предвидени съответните изменения в чл. 68а от правилника.

Допълнена е и нормативната уредба на чл.80, уреждаща издаването на данъчните документи.  Допуска се възможност лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 5 и чл. 24, ал. 1, т.3 и 4 от ЗАДС да издават данъчните документи на хартиен носител, без да се изисква регистрация в информационната система на Агенция „Митници“.

С оглед контрол на използваните акцизни стоки са допълнени изискванията към информацията, която се съдържа в материалната отчетност на освободените от акциз крайни потребители. 

В чл. 119 е регламентирано съдържанието на регистъра на издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия, който се води в Агенция „Митници“ на основание чл. 90д, ал. 6 от ЗАДС.

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове е достъпен за обществено обсъждане до 17 декември 2015 г. 

Източник: МФ