Вие сте тук

Промени в правилника за прилагане на ЗДДС предлага финансовто министерство

Промени в правилника за прилагане на ЗДДС предлага финансовто министерство

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност е публикуван за обществено обсъждане в последните работни дни на 2016 г.

Целта е да се синхронизират радзпоредбите на нормативния акт с новите текстове в ЗДДС, обнародвани в бр. 97 от 2016 г.  на „Държавен вестник”. В мотивите, цитирани по-долу, са обобщени предложените от финансовото министерство промени, а пълният текст на проекта може да бъде изтеглен от линка по-долу:


М  О  Т  И  В И

към Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 97 от 2016 г. на „Държавен вестник”, както и някои редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на ЗДДС и правилника в съответствие с европейското законодателство в областта на облагането с данък върху добавената стойност (ДДС), както следва:

Промени, свързани с Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данък върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО)

• Във връзка с въведеното със закона приспадане на данъчен кредит пропорционално на степента на използване на стоките (в т.ч. недвижим имот), за извършване на независима икономическа дейност, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС, се предлагат следните промени:

 • Предлага се под критерий за разпределяне, гарантиращ максимално точно изчисляване на размера на данъка при пропорционално приспадане на данъчен кредит, да се разбира всеки разумен времеви или количествен критерий, или комбинация от двата, който реално отчита степента на използване на стоката, в т.ч. недвижим имот, за независимата икономическа дейност на регистрирано по закона лице съобразно спецификата на съответната стока, по отношение на която ще се прилага.
 • Предвидени са правила за приспадане на данъчен кредит пропорционално на степента на използване на стоки (в т.ч. недвижими имоти) за извършване на независима икономическа дейност, които са налични при първоначална регистрация по закона или при повторна такава и които регистрирано по закона лице е включило в стопанските си активи и възнамерява да използва смесено както за осъществяване на независима икономическа дейност, така и за цели, различни от независимата си икономическа дейност (в т.ч. за лични цели).
 • Регламентиран е начинът на отразяване в дневника за покупките на стойностите на данъчната основа и ДДС по получените данъчни документи  при приспадане на данъчен кредит пропорционално на степента на използване на стоки, в т.ч. недвижими имоти, за независимата икономическа дейност.

• Във връзка с въведените в закона изменения относно правилата на корекции на ползван данъчен кредит се предлагат следните промени:

 • Регламентирана е информацията, която се посочва в издаваните при корекция на ползван данъчен кредит протоколи в различните хипотези:

- при разваляне на доставка;

- при унищожаване, установяване на липси или бракуване на стока;

- при осъществяване на последваща доставка на стоката или услугата, за която не е налице право на приспадане на данъчен кредит, когато при придобиване, производство или внос на стоката, включително при придобиване и изграждане на недвижим имот, или при получаване на услуга, е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност;

- при осъществяване на последваща облагаема доставка на стока или услуга с характер на дълготраен актив, за която е налице право на приспадане на данъчен кредит, когато при придобиване, производство или внос на стоката, включително при придобиване и изграждане на недвижим имот, или при получаване на услугата не е приспаднат данъчен кредит или е приспаднат данъчен кредит частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, включително и в резултат на извършена годишна корекция през годините на използване на стоката или услугата като дълготраен актив;

- при извършване на годишни корекции на ползван данъчен кредит за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната стока, в т.ч. недвижим имот, или услуга с характер на дълготраен актив.

 • Предлага се формула за изчисляване на размера на данъка с право на данъчен кредит в случаите на извършване на облагаема доставка на стока или услуга с характер на дълготраен актив, за която при придобиване, производство или внос на стоката, включително при придобиване и изграждане на недвижим имот, или при получаване на услугата не е приспаднат данъчен кредит, но впоследствие са извършвани годишни корекции на ползвания данъчен кредит съгласно изменението в използването на стоката или услугата.
 • За целите на корекциите на ползван данъчен кредит в различните хипотези е предложено пояснение в кои случаи коефициентът, определящ размера на частичния данъчен кредит, и пропорцията, отразяваща степента на използване на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото й използване, са 1 или 0.
 • Във връзка с направените изменения в ЗДДС, свързани с корекциите на  ползван данъчен кредит са предложени промени в разпоредбите на правилника, касаещи случаите на съдебно отстранение при публична продан на недвижим имот, за който при придобиването е ползван данъчен кредит. Направени са и някои технически промени, прецизиращи разпоредбите, засягащи възстановяване на преведен на Националната агенция за приходите ДДС при отмяна на публичната продан или продажбата от заложен кредитор.
 • При извършване в рамките на един и същ данъчен период на корекции на ползван данъчен кредит за различни стоки и услуги (по еднакво основание - формула) се предлага регистрираните по закона лица да могат да издават общ протокол, който да съдържа обобщена информация, ако при поискване могат  да представят цялата информация за тези корекции на хартиен носител или в електронна форма.

• Във връзка с измененията в закона, свързани с приспадане на данъчен кредит пропорционално на степента на използване на стоки (в т.ч. недвижими имоти) за извършване на независима икономическа дейност, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на ЗДДС и с правилата за корекции на ползван данъчен кредит, се предлагат промени и допълнения в разпоредбите, засягащи данъчното третиране на доставките на стоки и услуги и ползвания данъчен кредит в случаите на направени подобрения върху тях:

 • Предвидено е за извършено подобрение на дълготраен актив, представляващ част от стопанските активи, да се прилагат разпоредбите на закона за дълготрайния актив като при необходимост от начисляване на ДДС при ползване за актива за цели, различни от независимата икономическа дейност, или от извършване на корекции на ползван данъчен кредит се прилагат сроковете, приложими за дълготрайния актив, считано от началото на данъчния период, за който е упражнено право на данъчен кредит за подобрението.
 • Предложено е да се допълнят разпоредбите на правилника, че по смисъла на закона е налице безвъзмездна доставка на стока приравнена на възмездна и когато при производството, придобиването или вноса на стока не е приспаднат данъчен кредит, но за направено върху нея подобрение е приспаднат данъчен кредит със случаите на пропорционално приспадане до степента на използването му за независима икономическа дейност. В този случай при определяне на данъчната основа на възмездната доставка ще се взима в  предвид само данъчната основа на направеното подобрение.
 • Предложено е изрично да се регламентира, че доставката на стока или услуга, за която при производството, придобиването или вноса на стоката или при получаването на услугата не е приспаднат данъчен кредит, но за направено по тях подобрение е приспаднат данъчен кредит изцяло, частично или пропорционално на степента на използването на стоката или услугата за независима икономическа дейност, е облагаема доставка. Това обхваща и случаите на направени по стоката или услугата подобрения, за които не е приспаднат данъчен кредит, но в резултат на използването са извършвани годишни корекции на ползван данъчен кредит.

Във връзка с официално уведомително писмо на ЕК за подготвителен етап преди откриване на процедура по нарушение на правото на Европейския съюз срещу Република България са предложени следните допълнения и изменения:

• Уточнено е, че доставката на предплатени телефонни карти се счита за доставка на далекосъобщителна на услуга.

• Във връзка с измененията в ЗДДС по отношение на облагаемите с нулева ставка на данъка доставки, свързани с осъществяван от плавателни съдове международен транспорт, се предлагат промени в необходимите документи, с които доставчика на стоката или услугата следва да разполага, за да може да приложи нулевата ставка на данъка. Въведени са нови критерии относно доказване предназначението и използването на плавателните съдове в открито море. Критериите ще са приложими за всеки отделен плавателен съд на база на реални или прогнози показатели за този съд и ще се декларират чрез декларация по образец от корабопритежателя на плавателния съд, или друго упълномощено  лице, например капитана на кораба, пред доставчика при осъществяване на първата доставка за съответната година. Посочени са изрично дейностите, за които при използване на плавателен съд нулевата ставка на данъка не е приложима.

Промени, в резултат на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз и привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз

• С проекта на правилника се предлага да отпадне доказването на доставка на обща туристическа услуга с писмена декларация от получателя, че доставката не е предназначена за последваща продажба. Предложението е във връзка с изменението в ЗДДС, с което специалния режим на облагане на туристическите услуги от 01.01.2017 г. ще прилага по отношение на доставките на обща туристическа услуга от туроператор към всяко лице, в т.ч. към друг туроператор, когато действа от свое име и за своя сметка.

• С оглед промяната в ЗДДС, извършена във връзка с решение на СЕС по дело С-111/14, с която е създаден ред за издаване на кредитно известие при намаление на данъчна основа или разваляне на доставка, за която е издадена фактура с начислен данък за получено авансово плащане, в проекта на правилника е предвиден ред за извършване на корекция на размера на ползвания данъчен кредит чрез съставяне на протокол, независимо дали доставчикът му е издал кредитно известие.

Промени, свързани с прецизиране на разпоредби и редакционни промени във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона

• Правилникът съдържа разпоредби, които уточняват създадения със ЗДДС режим на облагане с ДДС на дейността на неперсонифицираните дружества. При внасяне на стоки или услуги за общо ползване от неперсонифицирано дружество както за извършване на доставки, за които има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които няма такова право, при необходимост от корекция на ползван данъчен кредит съдружникът ще прилага коефициент за съответната календарна година, изчислен на база на оборота на неперсонифицираното дружество.

• С цел намаляване на административната тежест за данъчно задължените лица се предлага да отпадне задължението за подаване на справка за извършеното приспадане, когато в справка-декларацията е посочен данък за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване след приключила процедура по приспадане.

• Предлага се да се допълнят разпоредбите на правилника, като в оборота за задължителна регистрация по закона да се включва и оборотът, реализиран от преобразуващия се или от отчуждителя, когато е нерегистрирано по закона лице.

• Уточнено е, че в случаите на регистрация в резултат на преобразуване, лицето ще има право на дерегистрация по избор, и когато не са изминали 12 последователни месеца след месеца на регистрацията, при условие че лицето не подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от закона.

• С проекта на правилника се урежда редът и срокът за подаване от наследниците на справка-декларация и отчетни регистри за последния данъчен период при дерегистрация поради смърт на физическо лице или физическо лице – едноличен търговец. Справка-декларацията, отчетните регистри и VIES-декларацията ще се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, заедно с данни  за наследствените дялове на наследниците/заветниците. В тази връзка е предвиден нов образец - приложение № 37.

• Предлага се ред за извършване на корекции на грешки при декларирането от  лице, но което е прекратена регистрацията по ЗДДС. Коригираните справка- декларация, VIES-декларация и отчетни регистри ще се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Национална агенция за приходите.

Други промени от технически характер

• Предлага се копието от документа, издаден от доставчик, установен на територията на друга държава членка, който задължително се прилага към декларацията за вътреобщностно придобиване на ново превозно средство копие, да не съдържа реквизитите, предвидени в ЗДДС, с оглед на обстоятелството, че същия следва да документира доставката в съответствие с правилата на друга държава  членка.  Аналогична е и предложената  промяна  относно копието на документа, прилаган към декларацията за извършена вътреобщностна доставка при възстановяване на данък за извършена последваща вътреобщностна доставка на ново превозно средство.

• Предлага се ред за деклариране и отчитане на безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки.

• Предложени са редакционни и технически промени във връзка с необходимостта от привеждане на някои термини, използвани в ППЗДДС, в съответствие с митническото законодателство на Съюза след влизането в сила на 30 октомври 2013 г. на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза и публикуването на 29.12.2015 г. в бр. L343 на Официалния вестник на  Европейския съюз на Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на  Съюза.

За прилагане на предложените промени не са необходими допълнителни бюджетни средства за изграждане на административен капацитет и техническа обезпеченост по осъществяване на правилника и няма да доведат до допълнителна финансова тежест за лицата. Предлаганите промени се очаква да окажат незначителен ефект върху приходите от ДДС, който на този етап не може да бъде изчислен с точност. С проекта на правилник не се въвеждат в националния правен ред нови норми на правото на Европейския съюз.

Предложеният проект на правилник е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации, съгласно разпоредбата на чл. 26 от Закона за нормативните актове.

Предлага се правилникът да влезе в сила в деня на обнародването му с оглед измененията и допълненията, които отразяват измененията и допълненията в ЗДДС, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, обнародван в бр. 97 от 2016 г. на „Държавен вестник”, в сила от 1 януари  2017 г.

С цел привеждане на правилника в съответствие с така приетите промени в ЗДДС и с оглед гарантиране правата на данъчно задължените лица, срокът за обществени консултации е 20 дневен.


 

Проектът е отворен за обществено обсъждане до 18 януари 2017 г.