Вие сте тук

Промени в регламентите за еднодневните трудови договори предвижда ЗИД на Кодекса на труда

Промени в регламентите за еднодневните трудови договори предвижда ЗИД на Кодекса на труда

Еднодневните трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да се сключват най-късно в последния ден на съответния месец - това предвижда внесеният днес в НС законопроект за промени в Кодекса на труда.

Припомняме, че през май друга законодателна инициатива предложи срокът за сключването му да е 14 дни от полагането на труд

В настоящия законопроект с цел намаляване на административната тежест на процедурата по сключване, регистриране и отчитане на еднодневните трудови договори по чл.114а, ал.1 от КТ също се предлага да отпадне задължителното изготвяне на договора в деня на наемане на работника. Вместо този документ наетите лица ще получават преди започване на работа отрязък от талон по образец, издаден от ИА "Главна инспекция по труда". Другата част от талона ще бъде съхранявана от регистрираните земеделски стопани и прикрепена към трудовия договор.

Освен това в началото на работния ден работодателят или определено от него длъжностно лице ще трябва да изготвя протокол по образец, съдържащ дата на полагането на труд и броя на наетите работници за съответния ден. Според предложените текстове задължително ще е воденето на отчет за изработените часове през календарния месец и заплатените възнаграждения на всеки работник. Относно трудовите възнаграждения законопроектът предвижда те да бъдат изплащани ежедневно срещу разписка или еднократно за отработеното през съответния календарен месец време, но не по-късно от дена на сключванетона трудовия договор. Кога и как ще се извърши плащането ще се уговаря по споразумение между страните.

Пълният текст на законопроекта може да бъде изтеглен от линка по-долу.

Източник: НС