Вие сте тук

Промени в Закона за малките и средните предприятия предлагат от Министерство на икономиката

Закона за малките и средните предприятия предлагат от Министерство на икономиката

Проект за промяна в Закона за малките и средните предприятия предвижда да отпадне изключението за свързаност на предприятията по отношение на висшите училища и изследователските центрове.

Целта е да се съгласуват текстовете в българското законодателство в областта на МСП с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията. 

Законопроектът е на Министерство на икономиката и е публикуван днес за обществено обсъждане. Конкретната корекция, която се предлага с тази законодателна инициатива, е премахване на текста „с изключение на случаите, когато лицата са висши училища или изследователски центрове“ в чл.4, ал.7 от ЗМСП, тъй като с действащта към момента разпоредба се допуска отклонение от правилата в областта на държавните помощи и в частност на Регламент (ЕС) 651/2014. 

В мотивите към проекта е посочено, че отстраняването на несъответствията с европейското законодателство е от изключително значение за страната, тъй като от това зависи коректното усвояване на средства от българските малки и средни предприятия по оперативните програми ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., средствата за подпомагане на научно-изследователска и развойна дейност на предприятия и организации за научни изследвания, както и средства от Националния иновационен фонд и други. 

С проекта на Закон за изменение на Закона за малките и средните предприятия можете да се запознаете ТУК.

Източник: Министерство на икономиката