Вие сте тук

Публикувани са проекти за изменение на правилниците за прилагане на ЗДДС и ЗАДС

проекти на Министетство на финансите

Публикувани за обсъждане са проектите за промени в правилниците за прилагане на ЗДДС и ЗАДС, с които да се синхронизират текстовете на нормативните документи с измененията и допълненията в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за данък върху добавената стойност, обнародвани в бр. 97 от 2017 г. на Държавен вестник.

В мотивите към законодателните инициативи на финансовото министерство, цитирани по-долу, са обобщени предложенията за корекции в разпоредбите на двата правилника. 

  • Какви промени се предвиждат в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Според мотивите към проекта на Правилник за изменение и допълнение на ППЗАДС:

" Във връзка със създадената законова делегация чрез промяната на разпоредбата на чл. 21, ал. 2, т. 2 от ЗАДС в глава втора на Раздел I от правилника е въведен ред за възстановяване на платен акциз по силата на международен договор. С допълнението на разпоредбата на чл. 4б от проекта се създава реда и необходимите документи, които ще се представят от лицата, които имат право на възстановяването на акциза по силата на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила. В тази връзка лицата, ще подават искане по образец, съгласно Приложение № 1а за възстановяване на платения акциз, което ще се подава до началника на митница Столична.

С новата разпоредба на чл. 4д от проекта е създаден ред за подаване на уведомление от лицата, в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 16 от закона, както и условията за движение на акцизните стоки на територията на страната, в т.ч. и когато стоките се изпращат до друга държава членка. Предложението е с оглед законовата промяна в чл. 21, ал. 1 от ЗАДС, където се предвижда освобождаване от плащане на акциз на цигари до 1000 къса и тютюн за пушене до 2 кг. за една календарна година, които са предназначени само за научни изследвания и за изследвания, свързани с качеството на продукта е определен ред в правилника за прилагане на закона.

С промяната на чл. 8, ал. 3 от правилника се допълват документите необходими за възстановяването акциза по чл. 22, ал. 3 и 5 от закона, като се включва лицата да представят разходен диапазон на използвания етилов алкохол за почистване и/или дезинфекция в дейностите за производство на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност съгласно технологични инструкции или отраслови нормали. Предложението е с оглед спецификата на дейностите в различните производствени звена, за всяка от операциите с използване на етилов алкохол е допуснат диапазон в разходния норматив. Това е обосновано от необходимостта някои от дейностите да се повтарят многократно или да включват по-висока концентрация на алкохол. За да се съобразят текстовете на правилника с практическото приложение на етиловия алкохол в производството на медикаменти и съобразно практиката на българските съдилища, както и с европейското законодателство, е предложено въвеждането на изискване за разходен диапазон.

Предложено е допълнение на реда за прилагане на акцизната ставка за смазочните масла и декларирането от лицата при въвеждането на територията на страната на смазочни масла, които не са в потребителски опаковки до 210 литра. С допълнението на чл. 26д, ал. 5, т. 3 на проекта се прецизират случаите, когато маслата са предназначени за корабно снабдяване. Когато смазочните масла са предназначени за корабно снабдяване, наименованията на плавателните средства се предоставят в 7-дневен срок след деня на извършване на доставката.

Предвид нормативно определеният срок в чл. 80, ал. 7 от закона и с цел избягване на затруднения при приемане на анекси към банкови гаранции са предложени промени в чл. 57 от проекта. В практиката са налице редица случаи, при които се допускат технически грешки при изписването на многото реквизити на анексите, в резултат на което се затруднява приемането им. В тази връзка и с цел намаляване на административната тежест е предложено да не се посочва в образеца на документа седалището и адреса на управление на търговеца. Предложението е и в съответствие с разпоредбите на чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, че след като е посочен идентификационен код, държавните органи и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Предложена е отменяна на разпоредбата на чл. 72б, ал. 6, която към момента задължава икономическите оператори да подават акцизната декларация след внасянето на дължимия акциз, което твърде често се случва в края на срока за подаване. По този начин се забавя подаването на декларации от лицата и се затруднява процеса по приемане и обработването им. Митническите органи могат да установяват по служебен ред датата на внасяне на акциза в бюджета.

Предложението за редакция на чл. 78 от правилника е във връзка със задължението на лицензираните складодържатели да документират установените загуби от естествени фири. Промяната е с цел създаване на императивна разпоредба, която вменява задължение за подаване на документ по образец заедно с акцизната декларация, за да се повиши ефективността на акцизния контрол. В случаите, когато за съответния данъчен период са отчетени и вписани в регистър „Дневник на складовата наличност“ загуби от естествени фири, същите следва да са установени при извършена проверка (инвентаризация) от лицензираните складодържатели, документирана с документ по образец съгласно приложение № 23 от ППЗАДС. Досегашната редакция позволява този документ да се подава и на хартия, което затруднява извършването на анализ и контрол на тази информация и възпрепятства правилното съпоставяне на декларираната информация за размера на загубите от естествени фири с определените с Наредба № 4 от 2006 г. размери на естествените фири на акцизните стоки, което от своя страна затруднява установяването на задължения за акциз при извършването на ревизии и съставянето на актове за установяване на нарушения при извършване на проверки.

Предложена е промяна в чл. 80а от правилника, както и в Приложение № 14а, които са във връзка с приложението на Регламент (ЕО) 715/2009 на Европейския парламент и Съвета от 13 юли 2009 година относно условията за достъп до газопреносните мрежи за природен газ. Въз основа на регламента от Комисията за енергийно и водно регулиране е разработена Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на газопреносно дружество и е създаден нов входно-изходен тарифен модел. На база новия модел газопреносните оператори са въвели нов договор за предоставяне на услугата достъп и пренос на природния газ по газопреносната мрежа. Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, регламентира начинът за преизчисляване на количеството природен газ от обемни в енергийни единици kW за ден или kW за час, като тя се прилага считано от 1 октомври 2017 г.

Допълнението на разпоредбите на чл. 85а, т. 32а и т. 39а са обусловени от промените в закона с цел създаване на отделен код, който да се използва от лицата, при определяне на предназначението на акцизните стоки, използвани за смесване на енергийни продукти с добавки, с цел подобряване качеството на енергийните продукти и в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 16 от закона.

В чл. 93 се създава нова ал. 2 във връзка с Регламент (ЕО) 2236/2017г. за промяна на Регламент (ЕО) 3199/93 на Комисията от 22 ноември 1993 г. относно взаимното признаване на процедурите за пълно денатуриране на алкохол за целите на освобождаването от акциз. Също така, предложението е с оглед на обстоятелството, че допустимите отклонения са резултат от натрупването на случайни грешки от измерванията на теглото на денатурантите, при влагането им, както и неопределеността на лабораторните изпитвания.

В съответствие с промените в ЗАДС за намаляване на административната тежест за икономическите оператори, в правилника се предлага да отпадне изискването, лицата да предоставят свидетелство за съдимост, като обаче за лицата, които не са български граждани остава задължението за деклариране на това обстоятелство. В тази връзка са направени промени в приложенията на документа.

Предлагат се образци на стандартизирани придружителни документи при аварийна процедура за движение на акцизни стоки, когато компютърната система не работи. Образците на приложения са базирани на електронните съобщения, които са включени в Регламент (ЕС) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 година за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.

..."

Пълният текст на проекта може да бъде видян тук: 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

  • Какви промени се предвиждат в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Според мотивите към проекта на Правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС:

Промени, свързани с изменения на закона

› Във връзка с въведените в закона изменения относно правилата за корекции на ползван данъчен кредит се предлагат следните промени:

• За целите на корекции във връзка с настъпило изменение в използването на дълготраен актив е пояснено, че корекциите започват да се извършват в годината, следваща годината на упражняване на данъчен кредит или годината, следваща годината на изтичане на срока за упражняване на данъчен кредит, когато такъв не е упражнен по силата на закона, а когато фактическото използване на имота е повече от една година след годината на упражняване на данъчен кредит или след годината на изтичане на срока за упражняване на данъчен кредит, корекциите започват да се извършват за годините следващи годината на фактическото използване.

• При дерегистрация на лицето по закона е регламентирано, че последният данъчен период на календарната година за извършване на корекция на ползвания или неползван данъчен кредит, въз основа на настъпили през годината промени в използването на дълготрайните активи, съвпада с данъчният период през който възниква задължение за лицето да начисли данък на наличните активи във връзка с дерегистрацията. Наличните дълготрайни активи при дерегистрацията, за които лицето е задължено да начисли данък се считат за неналични за целите на извършване на корекция на ползвания или неползван данъчен кредит.

• За целите на годишните корекции 5-годишният срок, съответно 20-годишният срок, спира да тече, когато стоката, включително недвижимият имот, не се използва през цялата календарна година за облагаеми и освободени дейности или за дейности, за които със закона е определено, че не е налице право на приспадане на данъчен кредит.

• Предвидено е правило за случаите, когато не е ползван данъчен кредит за налични стоки и недвижими имоти към 1 януари 2017 г., корекция във връзка с промяна в използването им да се извършва, като 5-годишният срок, съответно 20-годишният срок, се брои, считано от годината на производството, закупуването, придобиването или вноса. Същото правило ще важи и когато за налични стоки и недвижими имоти към 1 януари 2017 г., за които лицето е упражнило право на приспадане на данъчен кредит или е коригирало (увеличило) размера на ползвания частичен данъчен кредит въз основа на § 42, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 97 от 2016 г.)

› Във връзка с изменения в закона, свързани със златните монети - инвестиционно злато е предложено Българската народна банка да предлага за включване и съответно изключване на български златни монети от заповедта, определяща златните монети като инвестиционно злато. Всички емисии на златни монети, със номинал, размер и чистота на вече включени в заповедта, също ще се считат за инвестиционно злато. Предвидено е при внос на златни монети, които не са включени в заповедта, определяща златните монети като инвестиционно злато или в списъкът на Европейската комисия, да бъдат освободени от данък след представяне пред митническите органи на документ, издаден от Българската народна банка удостоверяващ, че златните монети отговарят на условията за инвестиционно злато.

С изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест са премахнати изискванията за подаване на опис на наличните активи при регистрация, включително при повторна регистрация по закона.

Лицата регистрирани земеделски производители, които извършват зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и бюджетни организации, когато осъществяват вътреобщностно придобиване на течни горива или получават течни горива, освободени за потребление предназначени за собствено потребление нямат задължение за предоставяне на обезпечение. Лица, различни от тях, могат да бъдат освободени от задължение за предоставяне на обезпечение, когато са вписани в публичния електронен регистър на НАП. Направено е предложение вписването да става по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП. Регистърът да съдържа минимално количество информация, като освен базовите параметри – идентификационни данни, дата на вписване и дата на заличаване, ще съдържа само два допълнителни параметъра – средномесечно потребление на горива, предназначени за лично потребление и дата на промяна на обстоятелства, за които лицето е уведомило НАП. В приложението лицето ще попълва данни за обектите, в които се или ще се потребява горивото. Попълвайки тези данни, за НАП ще е налична и друга информация съдържаща данните за декларираните от лицето съдове/съоръжения, съгласно изискванията на чл. 118, ал. 8 от ЗДДС, във връзка с чл. 59в от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Приложението ще се подава за вписване в регистъра; при промяна на обстоятелствата свързани с прекратяване и/или възобновяване на дейността в обект; при въвеждане в експлоатация на нов обект и при отклонение повече от 10 на сто от посоченото прогнозно средномесечно потребление на горива. С оглед опазване на търговската тайна на вписаните в регистъра лица, не се предвижда вписване на конкретните данни за останалите обстоятелства, за промяната на които същите са задължени да уведомяват НАП – при преустановяване и възобновяване на дейност в обект или при започване на дейност в нов обект. Лицата сами могат да поискат да бъдат отписвани от публичния регистър, но също така могат да бъдат отписани и по инициатива на орган по приходите, когато е установено, че лицето не използва придобитите горива за лично потребление.

Във връзка с промените в закона, с които се въведе задължително подаване на справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в правилника са направени предложения, подаването на хартиен носител и на технически носител, освен в посочените от закона случаи, да може да се подава и при дерегистрация, без последваща регистрация в рамките на един данъчен период.

Направено е пояснение в допълнителните разпоредби на правилника, че при определянето на годишния коефициент използван за определяне на частичен данъчен кредит понятието „дълготрайни активи, използвани от данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност“ не включва стоки, които лизингодател придобива с цел да ги предоставя по договор за лизинг, ако след изтичане на договора е прехвърлено правото на собственост върху стоките. Предложението е в съответствие с постановеното в Решение на Съда на Европейския съд от 6 март 2008 г. Nordania Finans A/S и BG Factoring A/S срещу Skatteministeriet по дело C-98/07, според което принципното изключване от изчисляването на подлежащата на приспадане част на активи, ползвани за целите на икономическата дейност, които се отличават по своя дълготраен характер и своята стойност, чиито разходи по придобиването обикновено не се осчетоводяват като текущи разходи, а като амортизации през няколко данъчни години е в пряко противоречие с целта за неутралност на общата система по ДДС, ако не се вземе предвид факта, че тяхната продажба след края на договорите за лизинг е неразделна част от обичайната дейност на данъчнозадълженото лице.

Във връзка с новото изискване на закона данъчно задължените лица задължително да подадат заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която въз основа на обема и характера на извършваната дейност, може да направят обосновано предположение, че ще достигнат облагаем оборот от 50 000 лв. или повече в рамките на текущия и следващия месец са направени следните предложения: всички данъчно задължени лица, освен да определят задължително облагаемия си оборот след изтичане на всеки календарен месец за предходните 12 месеца преди текущия, както беше до сега, да определят вече и ежедневно оборота в текущия месец с цел, когато бъде достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, които включват и текущия месец, лицата да подават заявление за регистрация в 7-дневен срок от деня в който е достигнат оборота. В тази връзка е предложено и при регистрацията лицата освен информацията за облагаемия оборот за 12 месеца педи текущия, да включват в справката и оборота за текущия месец до датата на която е достигнат оборота, когато оборота е формиран за период не по-дълъг от два последователни месеца, които включват и текущия месец.

Други промени от технически характер

Регламентиран е начинът на отразяване в дневника за покупките и продажбите протоколите за извършените корекции.

Предложени са редакционни и технически промени във връзка с необходимостта от привеждане на приложенията в ППЗДДС в съответствие с направените изменения.

..."

Пълният текст на проекта може да бъде видян тук: 

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Срокът за обществени консултации и по двата проекта е до 28.06.2018 г.

Източник: Министерство на финансите