Вие сте тук

Специализираните малки обекти за дестилация ще се регистрират в общините според проект за промени в ЗАДС

малки обекти за дестилация ще се регистрират в общините според проект за промени в ЗАДСтилация ще се регистрират в общините според проект за промени в ЗАДС

Внесеният днес в НС законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове предвижда промяна в досегашния режим на регистрация и контрол на специализираните малки обекти за дестилиране. 

Предлага се регистрацията, декларирането и заплащането на акциза да се извършва в общините, където се намират съответните обекти. Административният контрол, свързан с установяването на задължения за акциз по ДОПК и наличие на нарушения също ще премине от Агенция "Митници" в правомощията на местната власт. В мотивите към проекта е посочено, че целта на тези промени е повишаване на ефективността на контрола за спазване на изискванията за извършване на дейности в малките специализиране обекти за дестилиране на етилов алкохол. Това ще стане чрез увеличаване на броя на проверките на място. 

Според цитираните данни едва 9,5% от подадените за 2015 г. акцизни декларации са за произведен алкохол над 100 литра месечно. Това би могло да е индикация за нерегламентирано производство, което ощетява държавния бюджет с избягването на заплащане на акциз и освен това има опасност от попадането на пазара на опасен за здравето алкохол, неотговарящ дори на минималните законови изисквания. Децентрализирането на контрола, което се предлага с внесения законопроект, би трябвало да доведе до по-висока ефективност на проверките при минимални разходи от страна на контролиращата административна структура, тъй като тя ще се намира в същото или близко населено място, в което е и съответният обект. 

Внасянето на дължимия акциз за произведения алкохол в сметката на общината по местонахождение на съответния специализиран малък обект за дестилиране пък от своя страна ще даде възможност за допълнителни приходи в бюджета на местната власт, посочено е още в мотивите към законодателната инициатива. 

В преходните и заключителните разпоредби на проекта е включено предложението за създаване на регистрационен режим за лицата, които внасят, въвеждат на територията на страната, произвеждат, продават, предоставят или предлагат съоръжения и оборудване за производство на етилов алкохол, дестилати и спиртни напитки. Регистърът ще е публичен и ще се води от Министерство на икономиката. Вписването в него ще става преди да се започне извършване на съответната дейност. Регистрираните лица ще трябва да водят отчетност, позволяваща установяването на получателя на съоръжение или оборудване за производство на алкохол. До 14-то число на следващия месец те ще трябва да предоставят информация на Министерство на икономиката за лицата, получили съоръженията. Целта отново е ограничаване на нерегламентираното производство и създаване на възможност за по-добро проследяване на обектите. 

С две нови алинеи в чл. 213 се регламентират и санкциите за неизпълнение на задължението за регистрация и подаването на данни . 

Предвижда се промените в ЗАДС да влязат в сила от началото на следващата година.

Източник: НС