Вие сте тук

Стартира обществено обсъждане на проект за промени в ЗДДС

На 05.09.2022 г. е публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност и мотивите към него. Целта е синхронизиране на българското ДДС законодателство с европейското.

Стартира обществено обсъждане на проект за промени в ЗДДС

Законодарелна инициатива за промени в текстовете на ЗДДС ще осигурява привеждане на законодателството в областта на данъка върху добавената стойност в съответствие с решенията на Съда на Европейския съюз. В мотивите на вносителите е посочено:

С оглед предвидената възможност в разпоредбата на чл. 90, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директивата за ДДС) за намаляване на данъчната основа на доставката в случай на пълно или частично неплащане, което може да стане окончателно несъбираемо и предвид това, че към настоящия момент българската правна уредба предвижда корекция на данъчната основа само при прекратяване или разваляне на договор, е предложено дефиниране на условията, които да се приемат за материална предпоставка за извършване на корекция в случай на неплащане, както и реда за извършването ѝ.

Във връзка с изпълнение на задължение за въвеждане на европейско законодателство в ЗДДС са предложени съответните изменения в нормативния акт, с който в националното законодателство се транспонират разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/284 на Съвета от 18 февруари 2020 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги. Директивата регламентира задължения за доставчиците на платежни услуги да предават определена информация за трансграничните плащания, произхождащи от държави-членки и за бенефициента на тези презгранични плащания с цел правилното отчитане и облагане с ДДС на електронната търговия в ЕС. В законопроекта са предложени разпоредби, определящи задължение за доставчиците на платежни услуги да водят електронен регистър на трансгранични плащания и на техните получатели във връзка с платежните услуги, които изпълняват, на база всяко календарно тримесечие.

Във връзка с отстраняване на несъответствие на българското с европейското законодателство се предлага специален ред за деклариране на доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз от доставчик, неустановен на територията на Европейския съюз пред митническите органи на страната за целите на доказване изискванията за прилагане на освобождаване от ДДС.

Предвидени са и редица промени, които целят прецизиране на някои разпоредби в ЗДДС за създаване правна сигурност и улеснение на прилагането им от данъчно задължените лица. Сред предложените редакции са регламентирани правила за корекция на данъчната основа и за лица с прекратена регистрация по закона при настъпване обстоятелство за изменение на данъчната основа или за разваляне на доставката, (несъбираемост), за която му е издаден данъчен документ с начислен данък преди датата на прекратяване на регистрацията му, по който то е упражнило право на приспадане на данъчен кредит.

В мотивите към законопроекта са обобщени и редакциите в нормативния акт, които се предлагат в резултат на констатирани несъответствия с разпоредбите на Директивата за ДДС, както и такива, чиято цел е  прецизиране на разпоредби, включително и във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона:

Предложения за промени, в резултат на констатирани несъответствия с разпоредбите на Директивата за ДДС

В запитване по информационна фаза с № EUP(2022)10166 на ЕК относно разпоредбите за освобождаване от ДДС при износ е констатирано, че доставчиците, които не са установени в Съюза и които извършват в България доставка на стоки, изпращани или превозвани към трета държава – по смисъла на чл. 28 от ЗДДС – не са в състояние да представят доказателствата, изисквани за тази доставка по силата на Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност, и затова нямат
възможност да се ползват от освобождаване от ДДС. В тази връзка, е предложен специален ред за деклариране на този вид доставка на стоки, чрез посочване на определен код при попълването на износната митническа декларация. За целите на контрола е предвидено задължение на митническите органи да извършват проверка за валидността на декларирания индивидуален идентификационен номер по ЗДДС на доставчика.

 

Предвидено е още доставчикът да се регистрира по закона задължително, чрез акредитиран представител.

 

Предложения за промени, свързани с прецизиране на разпоредби, включително и във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона

Прецизирани са разпоредби, които създават затруднения при практическото прилагане на закона, във връзка с което е предложено:
За лице, за което са изпълнени условията за регистрация, но което не е подало заявление за регистрация по закона и регистрацията е извършена от органите по приходите, е предвидено да може да издава данъчен документ, в който да начисли дължимия данък за извършените доставки, за периода от датата, на която е надвишен оборотът, до датата, на която е регистрирано от органа по приходите, когато дължимият данък е внесен в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите или прихванат по реда на закона. В този случай за лицето ще е налице право на приспадане на данъчен кредит и за получените стоки и услуги за този период. Предложението е направено във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона и с оглед спазване на принципа на неутралитет на данъка.

 

В случаите на погрешно съставени документи, включително при грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите, е уточнен данъчният период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит, както и че това право се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода, само когато погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в предвидения от закона срок. Това правило ще е относимо и когато лице, за което са налице условията за регистрация, не е подало в срок заявление за регистрация по закона и регистрацията е извършена от органите по приходите, с изключение на случаите, при които данъкът е изискуем от получателя.

 

Поради възникнали затруднения при практическото прилагане на закона и необходимостта от прецизиране на разпоредби са предложени уточняващи текстове, свързани с прилагането на режимите за ДДС облагане на електронна търговия: режим, извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. Във връзка с извършването на корекция на приспаднат ДДС, в случай на унищожаване или бракуване на стоки, е предложено лицата да не извършват корекция на ползван данъчен кредит при брак, поради изтичане срока на годност/трайност, като се позоват на фирмени стандарти при липса на установени такива с нормативен акт и в обичайните за съответната дейност размери брак. Предложението е в съответствие с принципите на Директива за ДДС, като се цели избягване стеснителното прилагане на изискването за извършване на корекция на ползван данъчен кредит в случаите на брак.

 

С цел конкретизиране качеството на получателя и привеждане в съответствие с разпоредбите на Директивата за ДДС е предложено лицата, установени на територията на страната, да подлежат на регистрация, когато предоставят услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, за които данъкът по доставката се дължи от получателя – данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице. В случаите, в които за доставката не се дължи данък няма да възниква задължение за регистрация.

 

С цел намаляване на административната тежест по отношение на данъчно задължените лица, които са обявени в ликвидация, е предложено, ако същите са избрали да останат регистрирани по закона до датата на заличаването им от търговския регистър, да не подават заявление за дерегистрация към датата на заличаването им. Прекратяването на регистрацията по ЗДДС на тези лица ще се извършва служебно от органите по приходите.

 

Във връзка с решение № 12630 от 10.12.2021 г. на ВАС по адм. д. № 2831/2021 г., VIII о., с което е постановено, че дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване не са икономически за общината и са извършвани от нея в качеството на орган на местна власт чрез трето лице и за тези дейности на основание чл. 3, ал. 5 от ЗДДС общината не е данъчно задължено лице и не следва да начислява данък по чл. 163а от ЗДДС за получените доставки на услуги по сметосъбиране на битови отпадъци, е предложено отстраняване на несъответствието на разпоредбата на чл. 163а от ЗДДС с чл. 199 от Директивата за ДДС. Направено е предложение, съгласно което разпоредбата, която задължава получателя, когато е регистрирано по закона лице да си самоначислява данъка по получени доставки, посочени в приложение № 2 към закона, да не се прилага от лице, което не е данъчно задължено лице за извършваните дейности или доставки.

 

С цел прецизиране и привеждане в съответствие с разпоредбите на Директивата за ДДС са направени предложения, свързани с освобождаване от данък при внос и по отношение на доставките, освободени от данък по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, за които се прилага нулева ставка на данъка. В тази връзка е предложен уточняващ текст по отношение на хипотезите на освобождаване от данък при внос на стоки. По отношение на доставките, освободени от данък по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна е направено уточнението, че нулева ставка на данъка се прилага когато тези договори са сключени при условията на чл. 396 от Директивата за ДДС. Предвид дефинициите на понятията „държава на установяване“ и “приемаща държава“, дадени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност за целите на прилагането на разпоредбите във връзка с удостоверяването на доставките, облагаеми с нулева ставка, е предложено прецизиране на съответните разпоредби в закона. Конкретизирано е, че документите, с които се удостоверява наличието на обстоятелствата за освобождаване от данък при внос и прилагане на нулева ставка на данъка за доставки с място на изпълнение на територията на страната, се определят с правилника за прилагане на закона. Предложена е промяна на срока за предоставянето на обезпечение при търговия с течни горива. С предложената промяна ще се даде възможност на лицата да отчитат своевременно промяната на цената на горивата на вътрешният пазар, повлияна от:

 

  • борсовите котировки на световните борси; пазарните промени в ценовите условия на производители и вносители, водещи до преразпределение на обемите крайни клиенти;
  • последици от аварии и природни бедствия, водещи до временно преразпределяне на клиентите на даден производител/вносител и др.

 

Предложено е прецизиране на лицата, които подлежат на санкция в случаите, когато извършват сервизно обслужване, въвеждане в експлоатация, регистрация на ФУ/ИАСУТД или демонтаж на фискална памет не по установения за това ред. Това предложение е направено предвид обстоятелството, че съществуващата към момента разпоредба възпрепятства налагането на санкции на юридически лица и еднолични търговци, които извършват сервизно обслужване, въвеждане в експлоатация и регистрация на ФУ/ИАСУТД не по установения за това ред.

Текста на проекта и мотивите към него са достъпти в портала за обществени консултации на МС, както и като прикачени файлове по-долу. Срокът за коментари изтича на 5-ти октомври 2022 г.