Вие сте тук

Законопроект на Министерство на правосъдието предвиждат цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ

 Министерство на правосъдието предвиждат цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, публикуван на сайта на Министерство на правосъдието за обществено обсъждане, предвижда цялостната електронизация на регистър БУЛСТАТ.

В мотивите към проекта е посочено, че предложените законодателните промени  са изцяло съобразени с необходимостта от реализирането на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. 

Конкретните предложения за изменение и допълнение на действащите разпоредби от Закона за регистър БУЛСТАТ предвиждат:


С допълнението на чл. 3, ал. 3, изречение последно се въвежда изискването за цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ, като се предвижда водене на дело в електронна форма за всеки регистриран субект, в което ще се съдържат и документите, въз основа на които е извършена регистрацията му. Предвижда се изграждането на регистъра като единна централизирана, публично достъпна и безплатна база данни, съдържаща подлежащите на вписване обстоятелства за всички регистрирани субекти, с изключение на субектите регистрирани в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 от ЗРБ.
В тази връзка се предвижда и отпадането на изискванията за издаване на идентификационни карти на регистрираните лица, тъй като информацията за тях ще е публична и безплатно достъпна чрез интернет на страницата на регистъра.
По отношение съдържанието на регистъра се конкретизират и детайлизират подлежащите на вписване обстоятелства в разпоредбите на чл. 7, т. 13, 14 и 17 от действащите текстове.
С разпоредбите на предложените нови текстове на чл. 9 – 21 от ЗРБ се регламентира изцяло новото производство, което ще се развива пред регистър БУЛСТАТ. Същото ще позволява приемането от регистъра на заявления и искания, подавани по електронен път, регламентира се тяхното разглеждане от служителите на регистъра и предметните предели на проверката, която ще се извършва по подаденото заявление и документите към него. В резултат на предложените изменения, в регистъра ще могат да се подават заявления 24 часа, 7 дни в седмицата, а разглеждането им ще се извършва в законовоопределения еднодневен срок, съгласно текста на чл. 16, ал. 2 от предложението. С текстовете са регламентирани и възможните произнасяния от страна на служителите на регистъра, като  в случаите, когато към заявлението не са приложени всички, изискуеми по закон документи, същите ще могат да дават указания на заявителите за изправяне на допуснатите нередовности. С текстовете на проектозакона се предвижда и възможност за обжалване на отказите за вписване в регистър БУЛСТАТ, като приложимият ред се предлага да бъде съгласно Административно-процесуалния кодекс. В текста на глава трета се регламентира и редът за изправяне на грешки и непълноти при вписване и заличаване на обстоятелства, които могат да се отстраняват по искане на заинтересованото лице или служебно от служители на регистъра.
С предлаганите изменения се регламентира и публичния достъп до регистър БУЛСТАТ, с изключение на информацията за субектите, съдържащи се в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 от ЗРБ. Достъпът посредством интернет до информацията в регистъра ще бъде изцяло безплатен, като единствено за извършваните от служител на агенцията писмени справки и издаваните удостоверения ще се дължи държавна такса, съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията. Предвижда се регламентация на критериите, по които могат да се извършват справки и да се издават удостоверения от регистъра.
Несъществени изменения се предлагат и в уредбата на взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и системи, като се предвижда съобразяването на интеграцията му със съвременните изисквания за съвместимост на електронните информационни системи.
С оглед необходимостта от намаляването на административната тежест за гражданите, лицата и неперсонифицираните образувания, подлежащи на регистрация в регистър БУЛСТАТ, се предвижда въвеждане на задължение за държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация, лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките да проверяват служебно вписаните обстоятелства за конкретното лице и да не изискват писмени справки или удостоверения.
Задължението е скрепено със санкция за неспазването му, чието систематично място се предлага в глава шеста от ЗРБ, регламентираща административнонаказателната отговорност за задължените по закона лица.

Тъй като е необходимо технологично време за изготвяне на съответни функционалности в информационната система на регистър БУЛСТАТ, в заключителните разпоредби към проекта се предвижда измененията да влязат в сила от 01.01.2016 г.

Пълният текст на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ може да бъде изтеглен от прикачения по-долу файл.

Източник: Министерство на правосъдието