Вие сте тук

Законопроект предлага нова агенция да отговаря за търговската, гражданската и имотната регистрация

Законопроект за Държавната агенция по вписванията е внесен за гласуване в НС на 18.05.2022 г. Предлага се създаване на нова агенция към Министерски съвет, която да отговаря за създаването, развитието и поддържането на Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ, Имотния регистър и Кадастъра, РИОС, Централния регистър на особените залози и други регистри, възложени с нормативен акт.

Законопроект за Държавната агенция по вписванията

Законодателна инициатива на народни представители от ПП предлага създаване на нова Държавната агенция по вписванията към Министерски съвет, която да бъде правоприемник на Агенция по вписванията към Министъра на правосъдието, Агенция по геодезия, картография и кадастър и Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Централния регистър на особените залози - структура към Министерство на правосъдието. Използваният нормотворчески подход за създаването на новата агенция с нарочен закон е в синхрон с установената практика при обединяването на различни структури, които имат множество законоустановени функции, и са подчинени на различни органи на изпълнителната власт. Този подход е използван при създаването на НАП, Българската агенция по безопасност на храните и ДАНС, посочва се в мотивите на вносителите.

В законопроекта като цели на новата агенция са посочени:

  • Дитигализация и интеграция на посочените в нормативния акт регистри и свързаните с тях архиви;
  • Актуалност и достоверност на информацията в регистрите;
  • Осигуряване на бърз, лесен и сигурен достъп по електронен път до информацията в регистрите по ред, предвиден в закона.

В мотивите към проекта е посочено, че реализирането му ще окаже най-сериозно въздействие върху Агенция по вписванията, Агенция по геодезия, картография и кадастър и ГД "Гражданска регистрация и административно обслужване".

Текстът на законопроекта е достъпен в интернет страницата на Народно събрание, както и в прикачения файл по-долу.