Вие сте тук

Законопроект за изменение и допълнение на КСО регламентира промените в пенсионната система

Законопроект за изменение и допълнение на КСО регламентира промените в пенсионната система

Промените в пенсионния модел вече са фиксирани в законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен вчера от името на Министерски съвет.  

В мотивите е посочено, че ще бъдат въведени мерки за осигуряване на финансова стабилност и адекватност на пенсиите. 

Ето и част от предложените промени:

  • Повишаване на размера на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с 2,0 процентни пункта, съответно по един процентен пункт през 2017 г. и 2018 г. Мярката цели намаляване на недостига на средства за финансиранетона държавните пенсии и субсидирането на бюджета на ДОО от държавния бюджет. 
  • За да се избегне нарастването на общата данъчно-осигурителна тежест, се отменя предвиденото увеличение на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд от 5 на 7 % от 1 януари 2017 г.
  • Проектът предвижда плавно увеличаване на стандартната пенсионна възраст по чл.68, ал.1 от КСО и постепенното й изравняване за мъжете и жените до 65 години през 2037 г. Разработена е схема за поетаното нарастване на възрастта за придобиване на право на пенсия, като след достигането на предвидената 65-годишна възраст автоматичен механизъм ще изчислява повишаването й спрямо промените в продължителността на живот. 
  • В законопроекта е заложено и нарастване на необходимия осигурителен стаж за пенсиониране по чл.68, ал.2 от КСО за работещите при условията на трета категория труд - с по 2 месеца годишно до достигане на 40 години за мъжете и 37 години за жените през 2027 г. Схема за увеличение на пенсионната възраст е разработена и в случаите, когато лицето няма необходимия осигурителен стаж.

В мотивите на вносителите на законопроекта е посочено, че предложените пормени за повишаване на възрастта и стажа за пенсиониране при лицата от масовата трета категория труд са релевантни от икономическа гледна точка както в краткосрочен, така и в дългосрочен аспект. 

Нова разпоредба на чл.68а дава възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лица, които имат необходимия осигурителен стаж, но не им достигат 12 месеца възраст. В тези случаи пенсията се намалява пожизнено с 0,4% за всеки месец недостигаща възраст.

  • В основните текстове на законопроекта нормативно се уреждат и правото и условията на пенсиониране на учителите и се регламентира бюджетът на Учителския пенсионен фонд. 
  • Промени са предвидени и за работещите в сектор "Отбрана и сигурност". Предлага се от 1 януари 2016 г. да се въведе възраст за пенсиониране на лицата по чл.69 от КСО  - 52 години и 10 месеца. Тази възраст е равна на предвидената за работещите при първа категория труд, като се предвижда плавно повишаване с по 2 месеца на година до достигане на 55-годишна възраст. Тази мярка е във връзка с препоръките на Съвета на ЕС за ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране.
  • Законопроектът предвижда промени и по отношение на условията за пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд.
  • Измененията в КСО предвиждат и премахване на възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 години за 5 години при осигуряване на повече от едно основание.

Друг ключов момент в законопроекта е свързан с подобряване на адекватността на пенсиите, като са предложени промени в определянето на индивидуалния коефициент и формулата за изчисление на размера на пенсията.

Проектът предвижда също така запазване на тристълбовия пенсионен модел, като се регламентира правото на свободен избор на лицата, родени след 31 декември 1959 г. , да се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд или само за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване, като се предвижда изборът да не е еднократен.

Пълният текст на законопроекта за изменение и допълнение на кодекса за социално осигуряване и мотивите към него могат да бъдат намерени в интернет страницата на НС , както и да бъдат изтеглени от прикачения по-долу файл.

*Други новини

Министерският съвет прие промени, които дават възможност на българите, работещи в международни организации, да внесат дължими за минал период осигурителни вноски до края на 2016 г.

С прието от кабинета постановление се правят промени в общо три наредби – за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, за пенсиите и осигурителния стаж и за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

В основната си част промените са технически. Във връзка с приетите изменения в Кодекса за социално осигуряване навсякъде в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, изразът „земеделски производители” се заменя със „земеделски стопани”. Направената промяна в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, е във връзка с привеждането на текстовете й в съответствие с новия закон за Сметната палата.

* Цитирано е Решение на МС от 27.05.2015 г.

Източник: Народно събраниеМС