Вие сте тук

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 29.10.2014 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица - 29.10.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Дата на постъпване: 29.10.2014 г.

Вносители: МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ, КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, АТАНАС, ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ, ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ, ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ, ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ, ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, ГЕОРГИ, СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ, ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ, ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА, ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

М О Т И В И

към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

С предлагания закон се цели премахването на единната данъчна ставка (плоския данък) върху доходите на физическите лица и замяната му с прогресивно-подоходен данък.

Целта на предлаганата промяна е да се разпредели справедливо данъчната тежест между физическите лица с различни доходи. Социално справедливо и устойчиво е лицата получаващи по-високи доходи да поемат и носят по-голяма социална и фискална отговорност и да носят различна тежест. Същевременно за лица с определен най-нисък доход се въвежда необлагаем минимум в размер на минималната работна заплата, с което им се осигурява по-голям доход и възможност за по-добра социална приспособимост. Повишаване на данъчната тежест засяга преди всичко лицата с наистина големи доходи за стандартите и практиката в българските условия. Завишената данъчна тежест за тези групи лица не се отразява съществено на социалният им статус и стандарт на живот, който остава значително по-висок в сравнение със социалните групи с по-нисък доход.

Очакваният ефект от въвеждане на тази данъчна реформа е тя да изиграе ролята на стимулиращ фактор за потреблението на стоки и услуги (преди всичко от първа необходимост) и като цяло да има положителен макроикономически и фискален ефект. Освободените от данъчна тежест доходи ще повишат покупателната способност на масовия потребител и ще допринесат за повишаване на стандарта на живот. Увеличеният оборот, в резултат на нарастване на потреблението ще има и пряк положителен фискален ефект като следва да се очаква нарастване на ДДС и корпоративния данък.

Чрез предлаганата данъчна реформа се въвежда и елемент на семейно подоходно облагане, като необлагаемият минимум се завишава с определен процент за първо и за второ дете. По този начин се създават условия за пълноценно отглеждане на децата – изключително важен въпрос в условията на демокграфска криза. Тази регулация ще се отрази по-съществено и благоприятно на работещите, които са с ниски доходи и имат деца.

Предлаганото законодателно изменение дава възможност на милиони български граждани да заплащат справедлив данък, съобразно социалните си възможности.

Източник: http://parliament.bg