Вие сте тук

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 09.04.2015 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност - 09.04.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

Дата на постъпване: 09.04.2015 г.

Вносители: МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

М О Т И В И

към проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност е изготвен във връзка с преустановено финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС) на направени от общините разходи за данък върху добавената стойност (ДДС) в изпълнение на водни проекти по Приоритетна ос 1 на програмата. Преустановяването на финансирането е в следствие на получено писмо от ЕК (Европейската комисия), че от началото на програмата направените от общините разходи за ДДС по водните проекти са недопустими за финансиране със средства на европейските Структурни фондове и Кохезионен фонд, тъй като на крайния етап от експлоатацията на изградената В и К инфраструктура (доставката на вода на населението) се генерират приходи, облагаеми с ДДС. 

Както потвърждава Общия съд ("Съдът") в Решения Т-89/10 и Т-407/10 за целите на кохезионната политика понятието „възстановим ДДС“ е специфично и не следва да се тълкува стриктно в светлината на ДДС Директивата (Директива 2006/112/ЕО). Идеята за възстановимост на данъка не зависи само от статута на бенефициента и определянето му за данъчни цели като данъчно задължено или данъчно незадължено лице. По отношение на Директивата за ДДС, ефективното възстановяване на ДДС се базира на създадената от държавите-членки правна рамка. Въпреки това, по смисъла на понятието „възстановим ДДС“, заложен в Регламентите за Кохезионния фонд и Европейските структурни и инвестиционни фондове, дори бенефициентът да е данъчно незадължено лице за целите на ДДС Директивата и по тази причина да не начислява данък, ДДС се разглежда като възстановим, ако съществува разграничение между бенефициента, който отговаря за изграждането на оперативната структура, и оператора, който е данъчно задължено лице и начислява ДДС върху реализираните приходи от дейността.

В резултат на приетите промени в Закона за водите (ЗВ), дейността на общините като собственици на инфраструктурата при предоставянето за стопанисване, поддържане и експлоатацията на В и К инфраструктурата на В и К оператори чрез сключени по същия закон договори се третира като облагаема по ЗДДС дейност. Това дава право на общините да упражняват право на данъчен кредит за направените разходи при изграждане на инфраструктурата. 

Със законопроекта се предлага преходен режим, с който на общините като собственици на В и К инфраструктурата, изградена в изпълнение на финансираните по Приоритетна ос 1 на ОПОС проекти, се предоставя възможност да упражнят право на данъчен кредит за начислен ДДС по получени след 1 януари 2007 г. доставки, т.е. преди приетите промени в ЗВ. 

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗДДС всяко регистрирано лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, или в един от следващите 12 данъчни периода. Срокът за упражняване на правото на данъчен кредит по общия ред на закона за направените  от общините след 1 януари 2007 г. разходи по водните проекти е изтекъл, поради което се предвиждат нови срокове и ред за упражняване на правото на данъчен кредит, съответно за възстановяване на ДДС на общините. Режимът не обхваща получените от общините доставки, направени в изпълнение на финансирани по Приоритетна ос 1 на ОПОС проекти, за които законоустановения в ЗДДС 12-месечен срок не е изтекъл. В този случай общините следва да приложат общите разпоредби на ЗДДС. Възстановяването на ДДС на общините за седем годишен период ще окаже ефект върху бюджетните приходи, поради което е предложено поетапно упражняване на правото на данъчен кредит в рамките на две финансови години – 2015 г. и 2016 г., в зависимост от периода, през който са получени доставките, за които се предоставя новия срок за упражняване на данъчен кредит. 

С преходната норма се предлага установеният от приходната администрация данък за възстановяване да се възстановява на общините чрез директен превод по банкова сметка, посочена от Министерство на околната среда и водите, до размера на подлежащите на връщане от общините средства, изплатени от ОПОС за финансиране на ДДС, начислен за получени от тях доставки на стоки и/или услуги. Подлежащият на възстановяване по този ред данък няма да бъде обект на прихващане срещу други непогасени публични задължения на общините, събирани от НАП. В случай на остатък от данъка за възстановяване над размера на подлежащите на връщане от общините средства, изплатени от ОПОС, остатъкът ще се възстановява на общините след прихващането му с други непогасени публични задължения на общините, събирани от НАП.

Законопроектът изрично регламентира, че когато до 31 декември 2015 г. не е сключен договор по ЗВ или друг договор за възмездно предоставяне от общината на В и К оператор на изградената в изпълнение на финансираните по Приоритетна ос 1 на ОПОС проекти В и К инфраструктура за стопанисване, поддържане и експлоатация, не са налице доставки по смисъла на ЗДДС между общината и В и К оператора. Този текст урежда правото на упражняване на данъчен кредит за направените от общините до 31 декември 2015 г. разходи в изпълнение на водните проекти да не бъде ограничавано. 

Считано от 1 януари 2016 г., дори да няма възмездно предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатацията на В и К инфраструктурата от общината на В и К оператора, ще са налице доставки между тях. Поради липсата на договор по реда на чл. 198п, ал. 1 от ЗВ или на друго възмездно предоставяне на активите, формирането на данъчната основа на тези доставки е уредено по изрично посочен в законопроекта начин.

Регламентирано е, че за данък, за който е упражнено право на данъчен кредит по реда на законопроекта, не се прилагат разпоредбите за корекции от ЗДДС. Също така законопроектът предвижда, че претенции между общините и Министерството на околната среда и водите, свързани с неточности в сумите, които министерството е предоставило като информация на НАП, ще се уреждат между тях по общия ред. Уредено е и третирането на неприключилите данъчни производства. 

Предложеният проект ще окаже влияние върху приходната част на държавния бюджет общо в размер на 150 млн.лв.

С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

Източник: Народно събрание