Вие сте тук

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките - 30.07.2014 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките

Дата на постъпване: 30.07.2014 г.

Вносители: ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, БОРИС ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ, ЕМИЛ СТРАХИЛОВ КОСТАДИНОВ, СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА, КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ, ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ЗАЯКОВА

 

М  О  Т  И  В  И

към Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете

На 29 юли 2014 г. Народното събрание прие по принцип промени в Закона за държавния бюджет за тази година. В мотивите на този законопроект е посочено, че част от средствата са предвидени за увеличаване на фонда за гарантиране на влоговете в банките. Следователно на лице е възможност да се решат възникнали вече проблеми.

Целта на предлаганата промяна е, когато Българската народна банка е приложила мярката по чл. 116, ал. 2, т. 3 от Закона за кредитните институции, а именно – ограничила е изцяло дейността на банката за срок над два месеца, да се задейства гаранционният механизъм. Това би дало право на вложителите с гарантиран размер на влоговете още след изтичане на три месеца от решението на БНБ за налагане на посочената мярка да получат средствата, с които разполагат.

В този случай Фондът встъпва в правата на вложителите към банката до размера на гарантираните суми. Предлаганата промяна не засяга решаването на въпроса дали банката ще бъде стабилизирана и оздравена или ще се премине към процедура за обявяването й в несъстоятелност. 

Предлаганото законодателно изменение при определените условия дава възможност на десетки, стотици хиляди вложители да разполагат със своите средства няколко месеца по-рано в сравнение със сега действащия срок.