Вие сте тук

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - 25.06.2014 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - 25.06.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Дата на постъпване: 25.06.2014 г. 

Вносители: ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ

 

М  О  Т  И  В  И

към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици е изготвен с цел усъвършенстване  на  законовите разпоредби.  Влезлият в сила от 1 януари 2014 г. Закон за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим урежда сложна и специфична правна материя, поради което са необходими промени с цел улесняване практическото прилагане на закона.  

С проекта се предвижда промяна по отношение на забраните спрямо дружествата в обхвата на закона. Съгласно действащите разпоредби законът обхваща както дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато те директно или чрез контролирани от тях дружества участват в дейност или в дружество, попадащи в обхвата на закона, но и когато такива дружества имат незначителна свързаност (включително само 1 акция) или нямат свързаност с дружества, извършващи дейност в България. Например когато дружество в България е под общ контрол с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, без обаче последното дружество да има каквото и да било отношение към извършваната от българското дружество дейност. На практика, обхватът на действащия закон е силно екстериториален и засяга изключително голям брой лица, дори в случаите когато дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим да няма никакво отношение към дейността на българско дружество. Обхватът на закона може да доведе до ограничения и пречки за чуждестранни инвеститори да инвестират в България, без реална икономическа или бюджетна полза за страната. 

Предлага се понятието „свързани лица“ да бъде заменено с понятието „ контролирани от тях лица“  и определението за „свързани лица“ да се  отмени и да се въведе определение за „контрол“ по смисъла на Търговския закон. Въвежда се и определение за „действителен собственик“. 

С проекта се предлага въвеждане на прагове, под които забраните в  закона няма да се прилагат. Предлаганият праг е „квалифицирано дялово участие“ по смисъла на специалните закони – Закон за кредитните институции, Кодекс за застраховането, Кодекс за социалното осигуряване, Закон за пазарите на финансови инструменти, Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Закон за платежните услуги и платежните системи. В специализираните закони праговете са различни, като най-ниският първоначален праг във всички закони е 10%. За дружества, дяловото участие в които не е предмет на специална регулация в други закони, законопроектът предвижда въвеждане на  минимален праг от 10% по отношение на който законът няма да се прилага. Законът не следва да обхваща дребни участия, с които дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или неговите действителни собственици не могат реално да контролират българско дружество или дейност в България. В противен случай, може да се стигне до ситуация, при която поради притежаването на една акция в банка, застрахователно дружество или пенсионноосигурително дружество от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим да се отнеме лиценз за банкова или застрахователна дейност, поради необявяване на данни за действителен собственик.   

С проекта се предлага промяна  свързана с вписване на обстоятелствата по  отношение на действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Съгласно действащите разпоредби на закона, обстоятелствата свързани с действителните собственици се вписват в Търговския регистър. Предложението е за вписване на обстоятелствата в Регистър на действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим към Агенцията по вписванията. 

Функцията на Търговския регистър е да защити интересите на трети лица и на търговския оборот като цяло, чрез осигуряване на публичност на основни обстоятелства относно правния статут и положение на търговците, имащи значение за трети лица при установяване на търговски взаимоотношения с определен търговец, като например седалище и адрес на управление, фирма, предмет на дейност, управляващи органи, представители и други. Капиталовата структура на дружеството  се отнася до вътрешните отношения между съдружниците или акционерите, поради което информация за действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и не следва да бъде вписвана в Търговския регистър, а в специализиран регистър.

С проекта се предвижда информация от специализирания регистър да се предоставя при поискване само на дружества, в които участват дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, Националната агенция за приходите,  Държавна агенция „Национална сигурност“, специализираните регулаторни органи (Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и други) и компетентните органи по смисъла на закона. Получената от регистъра информация може да се ползва от лицата, органите и служителите на които е предоставена само за целите на осъществяваната от тях дейност по закон, при опазване поверителността на личните данни на действителните собственици.

В регистъра няма да се вписват идентифициращи данни за действителните собственици на публични дружества, тъй като за тях се прилага разпоредбата на чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в изпълнение на която същите са задължени да предоставят информация на публичното дружество и на Комисията за финансов надзор за притежаваните от тях акции и право на глас над 5% в публично дружество. Информацията е публична, тъй като публичното дружество е задължено да я предостави на обществеността.   

Народен представител: Йордан Цонев

Източник: НС