Вие сте тук

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане - 20.02.2015 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане - 20.02.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Дата на постъпване: 20.02.2015 г.

Вносители: МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА, ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА, ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА, ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА

М О Т И В И

към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен с цел привеждане в съответствие на националното законодателство с правната рамка на Регламент (ЕС) №702/2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията.

Предложените със законопроекта промени отразяват изискванията на Регламент (ЕС) №702/2014 г. като правно основание и обхват на схемата.

След консултация с Европейската комисия първоначалната схема за държавна помощ е променена, както по отношение на правното основание, така и по отношение на обхвата, за да бъде съвместима с правилата за държавните помощи на ЕС и данъчното облекчение да може да се ползва от земеделските стопани.

Предложените промени в правното основание за нотифициране на схемата на държавна помощ по чл.189б от ЗКПО - данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, са изготвени, за да се предотврати съществуващият риск мярката да бъде обявена за несъвместима с Договора за функциониране на Европейския съюз.

От обхвата на схемата са изключени големите предприятия и инвестициите в напояване. Друга промяна в схемата е ограничението от 500 000 евро на всеки от активите, в които следва да се инвестира. В тази връзка е предложена разпоредба за забрана за заобикаляне на прага от 500 000 евро чрез изкуствено разделяне на активите. 

Въведено е изискване, съгласно което преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от настоящата стойност на активите, в които трябва да се инвестира към датата на предоставяне на помощта - 31 декември на съответната година на преотстъпване. За определяне на настоящата стойност на активите ще се ползва референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия към 31 декември на годината на преотстъпване. Това изискване по регламента е предложено с цел стриктно спазване на интензитета на помощта.

Дефинициите за "големи предприятия" и "предприятие в затруднение" са реферирани към определенията в Регламент (ЕС) №702/2014 г..

С проекта се предвижда при получаване на разписка с окончателния идентификационен номер на помощта от Европейската комисия в срок до 31 март 2015 г. данъчното облекчение да се приложи и за данъчната 2014 година.

С преходните и заключителни разпоредби на проекта са предложени съответните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Източник: Народно събрание