Вие сте тук

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане - 30.06.2014 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане - 30.06.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Дата на постъпване: 30.06.2014 г.

Вносители: ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ

 

М  О  Т  И  В  И

към проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Проектът на закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен с цел привеждане в съответствие на националното данъчно законодателство с изискванията на Регламент (ЕС) №1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (Регламент № 1407/2013).

Регламент № 1407/2013 определящ условията за отпускане на минимална помощ е публикуван в Официалния вестник на ЕС на 24 декември 2013 г.

Новият регламент въвежда нови съществени условия в сравнение с Регламент №1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ, а именно:

1. Въвежда се понятието "едно и също предприятие", което съгласно регламента включва "всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго предприятие;

в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в това предприятие.

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в букви от буква "а" до буква"г", посредством едно или няколко други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.

2. Направена е промяна в същността на помощ de minimis, съгласно която общият размер на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава-членка на едно и също предприятие, не трябва да надхвърля праг от левовата равностойност на 200 000 евро, а за осъществяване на шосейни превози на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение - праг от левовата равностойност на 100 000 евро, за период от три бюджетни години.

3. Кумулирането на помощ de minimis, предоставена съгласно Регламент № 1407/2013 с минимална помощ, предоставена съгласно  Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ за предприятия, предоставящи услуги т общ икономически интерес, както и с помощ de minimis, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimisл

4. Предприятията в затруднение вече са в обхвата на приложното поле на Регламент № 1407/2013.

5. Помощта de minimis включва всички предходни помощи на преобразяващите се предприятия, в случаите на преобразуване или прехвърляне на предприятия.

Въпреки че регламентът е акт с общо приложение, който е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки на ЕС са необходими промени в националното законодателство (Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъка върху добавената стойност) с цел привеждане в съответствие на законовите норми с новите изисквания на европейското законодателство в областта на минималната помощ.

Срокът на Регламент (ЕС) №1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ изтича на 31 декември 2013г. , а новият Регламент (ЕС) № 1407/2013 се прилага от 1 януари 2014 година.

Съгласно разпоредбата на чл.5, параграф 3 от Регламент (ЕС) №1998/2006, държавите-членки разполагат с преходен период от шест месеца за минималните помощи, за които ще могат да се прилагат изискванията на стария регламент. Република България ще се възползва от възможността за преходен период от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г., в който лицата ще имат право да прилагат изискванията за минимална помощ по Регламент (ЕС) №1998/2006.

С проекта се предлагат следните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС):

1. Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ по реда на ЗКПО

Съгласно изискванията на новия регламент са предложени промени по отношение на минималната помощ, включващи:

  • привеждане в съответствие разпоредбите на ЗКПО с новите условия за минимална помощ по Регламент №1407/2013 - въведени са нови определения за "минимална помощ" и "едно и също предприятие";
  • данъчното облекчение, представляващо минимална помощ ще може да се прилага общо в размер до левовата равностойност на 200 000/100 000 евро от всички данъчно задължени лица, които са едно и също предприятие за три последователни години, включително текущата година;
  • предвижда се специален ред за деклариране в случаите на едно и също предприятие - първото, подало годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО данъчно задължено лице да декларира обстоятелствата във връзка с данъчното облекчение и това деклариране да може да се ползва от всички данъчно задължени лица в обхвата на едно и също предприятие;
  • предвижда се данъчното облекчение, представляващо минимална помощ за 2014 г. да се прилага от данъчно задължените лица, които отговарят на новите условия на Регламент № 1407/2013;
  • предвижда се данъчно задължените лица, които ще прилагат данъчното облекчение за 2014 г. да имат право да разделят данъчния си период за определяне на корпоративния данък за 2014 г. на два периода - от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2014 г. и от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2014 г. Целта на предложението е да се предостави възможност на данъчно задължените лица  да приложат данъчното облекчение за минимална помощ, действащо до влизане в сила на този закон;
  • предвижда се преходен режим, съгласно който данъчно задължените лица, прилагащи данъчно облекчение за минимална помощ за 2014 г., няма да дължат лихви при превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски за 2014 г.

2. Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ по реда на ЗДДС

 Съгласно изискванията на новия регламент са предложени промени по отношение на минималната помощ, свързана с инвестиционните проекти, включващи:

  • привеждане в съответствие разпоредбите на ЗДДС с новите условия за минимална помощ по Регламент № 1407/2013;
  • регистрираните лица, които ще искат разрешение за прилагане на специалния ред за начисляване на ДДС при внос или за възстановяване на данъка в 30-дневен срок , след 1 юли 2014 г. следва да отговарят на новите изисквания, включени в закона съобразно изискванията на Регламент № 1407/2013;
  • лицата, получили разрешение по чл.166 от ЗДДС са длъжни да подават информация в Министерство на финансите относно изпълнението на инвестиционния проект поотделно за всяка година и обобщена информация за целия период на изпълнение на проекта.

Източник: http://www.parliament.bg