Вие сте тук

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ - 08.06.2015 г.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ - 08.06.2015 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Дата на постъпване: 08.06.2015 г.

Вносители: Министерски съвет

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ е изготвен при съобразяване с формулираните мерки във Втория план за действие за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателството, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания за периода 2012-2014 г., съгласно т. 3 от решението по т. 19 от Протокол № 25 от заседанието на Министерския съвет на 27 юни 2012 г. Формулираните предложения за намаляване на административната тежест на бизнеса произтичат от задълженията за информиране, свързани с националното законодателство, въвеждащо национални и транспонирани европейски изисквания.  

За реализирането на мерките за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса е направен цялостен анализ на уредбата на Закона за регистър БУЛСТАТ с оглед изготвяне на предложение за приемането на изискуемите документи по електронен път по отношение на всички задължения за информиране съгласно закона, каквато възможност е предвидена в Закона за търговския регистър и реализирана посредством информационната система на търговския регистър.

Конкретните предложения за изменение и допълнение на действащите разпоредби от Закона за регистър БУЛСТАТ се свеждат най-общо до следното:

С допълнението на чл. 2, ал. 1 и 3, изречение последно се въвежда изискването за цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ, като за всеки регистриран субект се предвижда водене на дело в електронна форма, в което ще се съдържат и документите, въз основа на които е извършена регистрацията му. Предвижда се изграждането на регистъра като единна централизирана, публично достъпна и безплатна база данни, съдържаща подлежащите на вписване обстоятелства за всички регистрирани субекти с изключение на субектите, регистрирани в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

Във връзка с това се предвижда и отпадането на изискванията за издаване на идентификационни карти на регистрираните лица, тъй като информацията за тях ще е публична и достъпна безплатно чрез интернет на страницата на регистъра. Идентификационни карти ще бъдат издавани само за регистрираните в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ лица.

По отношение съдържанието на регистъра се конкретизират и детайлизират подлежащите на вписване обстоятелства в разпоредбите на чл. 7, т. 13, 14 и 17 от действащите текстове. Съобразно направената бележка от Министерството на финансите е конкретизирано и подлежащото на вписване обстоятелство по чл. 7, т. 6.

С разпоредбите на предложените нови текстове на чл. 9-21 от Закона за регистър БУЛСТАТ се регламентира изцяло новото производство, което ще се развива пред регистър БУЛСТАТ. Същото ще позволява приемането от регистъра на заявления и искания, подавани по електронен път, регламентира се тяхното разглеждане от служителите на регистъра и предметните предели на проверката, която ще се извършва по подаденото заявление и документите към него. Както и до настоящия момент на  хартиен носител ще се приемат заявленията и документите за вписване на обстоятелства в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ, като за улесняване на подлежащите на вписване в този регистър субекти (съгласно бележката на Министерство на отбраната) се предвижда пълномощното за заявяване да бъде в обикновена писмена форма. В резултат на предложените изменения в регистъра ще могат да се подават заявления 24 часа, 7 дни в седмицата, а разглеждането им ще се извършва в законово определения еднодневен срок съгласно текста на чл. 16, ал. 2 от предложението. С текстовете са регламентирани и възможните произнасяния от страна на служителите на регистъра, като  в случаите, когато към заявлението не са приложени всички изискуеми по закон документи, същите ще могат да дават указания на заявителите за изправяне на допуснатите нередовности. С текстовете на законопроекта се предвижда и възможност за оспорване на отказите за вписване в регистър БУЛСТАТ, като се предлага приложимият ред да бъде съгласно Административнопроцесуалния кодекс. В текста на глава трета се регламентира и редът за изправяне на грешки и непълноти при вписване и заличаване на обстоятелства, които могат да се отстраняват по искане на заинтересованото лице или служебно от служители на регистъра.

С предлаганите изменения се регламентира и публичният достъп до регистър БУЛСТАТ. Изключение от публичния достъп до регистъра се предвижда за субектите, съдържащи се в специалния регистър по чл. 2, ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Достъпът до информацията в регистъра посредством интернет ще бъде изцяло безплатен, като единствено за извършваните от служител на агенцията писмени справки и издаване на удостоверения ще се дължи държавна такса съгласно Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Предвижда се регламентация на критериите, по които могат да се извършват справки и да се издават удостоверения от регистъра.

С изменението на чл. 29, ал. 2 се предлагат несъществени изменения в уредбата на взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и системи, като се предвижда и съобразяването на интеграцията му със съвременните изисквания за съвместимост на електронните информационни системи.

С оглед необходимостта от намаляването на административната тежест за гражданите, лицата и неперсонифицираните образувания, подлежащи на регистрация в регистър БУЛСТАТ се предвижда въвеждане на задължение за държавните органи, органите на местното самоуправление и на местната администрация, лицата, на които е възложено упражняването на публична функция и организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, да проверяват служебно вписаните обстоятелства за конкретното лице и да не изискват писмени справки или удостоверения.

Задължението е скрепено със санкция за неспазването му, чието систематично място се предлага в глава шеста от Закона за регистър БУЛСТАТ, регламентираща административнонаказателната отговорност за задължените по закона лица.

Посочените изменения налагат промени, като определят и предметните им предели, в подзаконовите нормативни актове, регулиращи режима на регистрацията в регистър БУЛСТАТ. Измененията, предлагани с настоящия проект на ЗИД на Закона за регистър БУЛСТАТ, ще наложат и изменения в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията, в частта й относно таксите, събирани за услугите, предоставяни от регистър БУЛСТАТ, в посока намаляването им. Измененията следва да бъдат предложени след приемането на предлагания проект. Необходимо е  и технологично време за изготвяне на съответни функционалности в информационната система на регистър БУЛСТАТ. Поради тази причина в Заключителна разпоредба към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ се предвижда измененията да влязат в сила от 1 януари 2016 г.

Източник: Народно събрание