Вие сте тук

Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките - 12.11.2014 г.

Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките - 12.11.2014 г.

Име на законопроекта: Законопроект за изменение на Закона за гарантиране на влоговете в банките

Дата на постъпване: 12.11.2014 г.

Вносители: МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ, КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ, ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ, ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ, ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ

М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение на закона за гарантиране на влоговете в банките

С предлагания закон за изменение се цели допълнително по точно регулиране на отношенията между фонда за гарантиране на влоговете в банките, от една страна и банките, БНБ и други лица, в случаите на временен недостиг на средства по фонда. 

Предвиждат се нови задължения на управителния съвет на фонда, който следва да е оправомощен срочно да действа при извънредни обстоятелства (недостиг на средства). Така ще се осигури необходимата стабилност и безотказност в работата на фонда, който ще може да привлича допълнителни средства за сметка на бъдещи годишни премийни вноски. 

С новата регулация се дава възможност и на БНБ да кредитира покриване на временен недостиг на средства на фонда със средства от резерва на управление „Банково“, като за обезпечение ще служат активите на фонда или бъдещи вноски на банките. 

Законопроектът цели и елеминиране на опасността да се натоварва бюджета с извънредни разходи, при което могат да се нарушат общоевропейските изисквания за бюджетна стабилност и ограничаване на бюджетния дефицит до 3% годишно.

Източник: НС