Вие сте тук

Законопроект за промени в ЗАДС предвижда въвеждане на видеоконтрол на движението на акцизни стоки

Законопроект за промени в ЗАДС предвижда въвеждане на видеоконтрол на движението на акцизни стоки

Внесен за гласуване в НС е законопроектът за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, с който се предвижда внедряването на системи за видеонаблюдение, осигуряващи възможност на контролиращите органи да следят движението на акцизни стоки с цел превенция и противодействие на възможностите за злоупотреби и съответно, загуби за бюджета. 

Освен в текста на ЗАДС, с ПЗР се предвиждат и промени в Закона за данък върху добавената стойност, касаещи отчитането с фискален бон на някои видове продажби. В мотивите на авторите на законодателната инициатива, цитирани по-долу, са обобщени основните изменения, които се предлага да бъдат направени в двата нормативнии акта. 


М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за акцизите и данъчните складове 

Предложенията за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) са направени във връзка с необходимостта от създаване на нова нормативна уредба, която да доведе до възможност за оптимизиране на осъществявания контрол от органите на Агенция „Митници“ по отношение на акцизните стоки в данъчните складове, както и в обектите на освободени от акциз крайни потребители (ОАКП).

С предложените промени се въвеждат изисквания за използване на система за видеонаблюдение и контрол от лицензираните складодържатели, които произвеждат и складират енергийни продукти с код по Комбинираната номенклатура 2710 12 до 2710 20, както и тези, които притежават на територията на склада дестилационни съоръжения за производство на етилов алкохол и дестилати. В резултат от извършени митнически проверки и ревизии на данъчно задължените лица са установени прояви на недобросъвестни действия, свързани със заобикаляне на монтираните средства за измерване и контрол в данъчните складове и последвало нерегламентирано извеждане на акцизни стоки с транспортни средства. Наличието на тези случаи налага необходимостта от предприемане на мерки за превенция и противодействие на възможностите за отклоняване на акцизни стоки от режим отложено плащане на акциз, което би довело до загуби за бюджета.

Целта на предложените промени е чрез използването на тези технически средства да се осигури дистанционно наблюдение от контролните органи на процесите по въвеждане и извеждане на акцизни стоки от данъчните складове, което ще сведе до минимум възможността те да не бъдат отчетени от средства за измерване и контрол. Промените ще създадат възможност за проследяване на влизането и излизането на транспортните средства на територията на данъчните складове, съответно на извършените товаро-разтоварни дейности, което ще минимизира риска от нерегламентирани действия на недобросъвестни лица. Системата за видеонаблюдение и контрол трябва да предоставя възможност за разпознаване на номерата за идентификация на транспортните средства, които извършват дейности по товарене и разтоварване на енергийните продукти в данъчния склад. Предложените промени са продиктувани от риска от отклоняване от облагане с акциз. Детайлите относно техническите изисквания за изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол и редът за осъществяване на достъпа до видеоизображенията ще се определят в правилника за прилагане на ЗАДС.

За целите на последващия контрол по отношение на тези икономически оператори е предвидено и ангажиране на административнонаказателна отговорност при установено нарушение.

Предвижда се в тримесечен срок от влизането в сила на правилника за прилагане на ЗАДС лицензираните складодържатели, включени в обхвата на изискванията за въвеждане на системата за видеонаблюдение, да подадат до Агенция „Митници“ искане за съгласуване на изграждането й, като до влизането в сила на съответния акт на директора на Агенция „Митници“ за привеждане в съответствие с новите изисквания лицата ще могат да продължат дейността си.

Със законопроекта се предлага въвеждане на нормативно изискване към освободените от акциз крайни потребители (ОАКП), които използват енергийни продукти за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление, да използват  средства за измерване и контрол, както и да осигуряват интернет достъп на митническите органи до автоматизираните си системи за отчетност, когато в обектите им се получават и използват енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20. В обхвата на тези енергийни продукти попадат горива (бензин, газьол, керосин, тежки масла 

и т.н.), за които е констатирано от митническите органи, че са предпоставка за отклоняване от съответното предназначение, и съществува риск да не се използват за целите, посочени в издаденото удостоверение за освободен от акциз краен потребител. Въвеждането на изисквания за използване на автоматизирани системи за отчетност и средства за измерване и контрол от тази група ОАКП лица е продиктувано от повишения риск (предвид нулевата ставка) за отклоняване от съответното предназначение на акцизните стоки, например при предприятията, произвеждащи разтворители (разредители), антикорозионни течности, кофражни масла и други подобни. Не на последно място е използването в дейността на ОАКП и на керосин - високорисков продукт с възможно директно приложение в състава на моторните горива.

Предложенията са направени с оглед на необходимостта от увеличаване на възможностите за ефективен контрол на митническата администрация върху този вид акцизни стоки, както и минимизирането на риска от неправомерно ползване от лицата на правата по връченото им удостоверение за ОАКП.

Предвижда се лицата да приведат дейността си в съответствие с изискванията на закона в 3-месечен срок от влизането му в сила.

В тримесечен срок от влизането в сила на правилника за прилагане на ЗАДС лицензираните складодържатели ще имат възможност да подадат до Агенция „Митници“ искане за съгласуване изграждането на системата за видеонаблюдение, като до влизането в сила на съответния акт на директора на Агенция „Митници“ за привеждане в съответствие с новите изисквания лицата могат да продължат дейността си.

Други изменения, предложени със ЗИД на ЗАДС:

В Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Предлага се да се разшири обхватът на услугите, при които фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ, и услугите се регистрират и отчитат чрез фискални устройства, вградени в автоматите на самообслужване. Предложението обхваща всички услуги, които се предоставят от автомати на самообслужване с електрическо захранване, като изрично се изключва предоставянето на услуги по обмяна на валута чрез автомат за обмяна на валута. В обхвата на предложението не попадат услугите за плащане на битови или комунални сметки, предоставяни чрез автомати на самообслужване (посредством автомата се предоставя услугата по заплащане, а не се предоставя самата комунална услуга), както и обособени в търговски обекти каси на самообслужване (на каса на самообслужване клиентът сам отчита/маркира избраната от него стока и я заплаща, но самата стока не се предоставя от автомат). Този извод може да бъде направен от дефиницията на понятието „автомат на самообслужване“, съдържаща се в § 1, т. 12 от Наредба Н-18/2006 г., съгласно която „автомат на самообслужване“ е устройство, позволяващо на потребител да получи от автомата срещу заплащане на принципа на самообслужване стоки и/или услуги, включително услуги с развлекателен характер.

Към момента този начин на отчитане на продажбите – издаване на фискален бон чрез визуализиране на дисплей, обхваща само услугите с развлекателен характер и стоките. С разрастването на пазара в сферата на услугите се налага тенденцията същите да бъдат предоставяни все по-често чрез автомати на самообслужване. Този тип услуги позволяват на потребител да получи от автомат срещу заплащане (на принципа на самообслужване) услуги по измиване на автомобили, услуги по ползване на прахосмукачка на автомивка, услуги по предоставяне на място за паркиране, услуги по предоставяне на достъп до санитарни помещения, услуги по предоставяне на велосипеди, тротинетки, скутери, зарядни станции за хибридни автомобили или електромобили и др. С оглед на това предложението цели, освен услугите с развлекателен характер, и други услуги, предоставяни чрез автомати на самообслужване, да могат да се регистрират и отчитат чрез визуализиране на дисплей.

Във връзка с това е предвиден 6-месечен срок, в който министърът на финансите да направи промени в Наредба № Н-18/2006 г., съответстващи на законодателното предложение, за да може да бъде дадена възможност за всички допустими услуги, предоставяни чрез автомати на самообслужване, фискалният бон да бъде визуализиран на дисплей.

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове по проекта на решение на Министерския съвет са проведени обществени консултации, като проектът на акт, мотивите към него, частичната предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерския съвет от съгласуването на извършената частична предварителна оценка на въздействието са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации. Направените бележки и предложения са отразени съгласно приложената справка.

Приемането на представения проект на решение не изисква разходи, трансфери и други плащания, свързани с разходването на бюджетни средства, поради което е изготвена финансова обосновка по приложение 

№ 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация за актове, които не оказват въздействие върху държавния бюджет.

По проекта на акт е изготвена частична предварителна оценка на въздействието.

С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.


Пълният текст на законопроекта е достъпен в сайта на НС, както и ТУК.

Източник: НС