Вие сте тук

Законопроект за промени в ЗДДФЛ е предложен за обществено обсъждане

В портала на МС е стартирана обществена консултация по предложенията за промени в текстовете на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Срокът за коментари е едномесечен и изтича на 5 октомври 2022 г.

Данъчни облекчения за деца

Законопроект за изменение и допълнение на ЗДДФЛ предвижда редакции в нормативната уредба за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания. В мотивите на вносителите се посочва, че промените се предлагат с цел улесняване на данъчно задължените по закона лица при ползването на отстъпки от дължимите данъци под формата на облекчения за деца и деца с увреждания.

Във връзка с възникнали случаи за невъзможност за прилагане на данъчно облекчение се предлага допълнение в данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, с което да се предостави възможност същите да се ползват за съответната година, чрез приспадане от сумата от годишните данъчни основи на лицата, имащи право да ползват данъчното облекчение, но които са починали през данъчната година.

Промяната в разпоредбите би позволила данъчното облекчение да се използва от наследниците на починало лице чрез подаване на годишна данъчна декларация. Предвижда се да бъде регламентирано това да е възможно и за данъчните облекчения за 2022 г.

Авторите на законодателната инициатива предлагат като допълнителна уредба прецизиране на реда за авансово ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2022 г. В мотивите е посочено, че се цели коректното определяне във всички случаи от страна на
работодателя на разликата, която се удържа от или се възстановява на лицето до 31 януари 2023 г. при определяне на годишния данък за доходите от трудови правоотношения. 

Пълният текст на проекта и мотивите към него са достъпни и като прикачени файлове по-долу.