Вие сте тук

Законопроект за промени в ЗДДФЛ предвижда премахването на плоския данък

Законопроект за промени в ЗДДФЛ предвижда премахването на плоския данък

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен днес в Народното събрание от депутати на "БСП лява България" предвижда премахването на единната данъчна ставка (плоския данък) върху доходите на физическите лица и замяната му с прогресивно-подоходен данък.

В мотивите към законопроекта се изтъква, че предлаганите промени целят справедливо разпределение на данъчната тежест между физическите лица с различни доходи. Предложена е скала за прогресивно облагане с нарастване на доходите, която според вносителите на проекта е съобразена със средната месечна работна заплата и с линията на бедност. Лицата с доходи до около две средни заплати и тези с доходи до пет пъти линията на бедност ще получат минимално данъчно облекчение. Другите данъчно задължени лица – с по-големи доходи, ще плащат по-големи данъци, без това да влошава съществено жизненият им стандарт, се посочва още в мотивите.

Ето и текста на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица от 30.04.2015 г.


Проект

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

(обн. ДВ. бр. 95 от 2006 г.; изм. ДВ. бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., изм. ДВ. бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., изм. ДВ. бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., изм. ДВ. бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., изм. ДВ. бр. 40, 81 и 94 от 2012 г., изм. ДВ. бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., изм. ДВ. бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., изм. ДВ. бр. 12 и 22 от 2015 г.)

 

§ 1. Чл. 42 се изменя както следва:

„Авансово удържане на данъка за доходи от трудови правоотношения

Чл. 42. (1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа или върху изплатените частични плащания.

(2) Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина. Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез работодателя осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. 

(3) Месечната данъчна основа се намалява и със:

1. необлагаемата част от доходите съгласно таблицата по ал. 4;

2. данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2; 

3. данъчното облекчение по чл. 19, ал. 2, когато сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.

(4) Размерът на дължимия данък за доходи от трудови правоотношения се определя съгласно следната таблица:

Месечна данъчна основа

(след намаления)

Данък
до размера на минималната месечна работна заплата необлагаеми
над минималната месечна работна заплата - до 1000 лв. 10 на сто за горницата над минималната месечна работна заплата
от 1000лв. до 2000 лв. данъкът по предходния ред плюс 17 на сто за горницата над 1000 лв.
от 2000лв. до 5000 лв. данъкът по предходния ред плюс 22 на сто за горницата над 2000 лв.
от 5000 до 10 000 лв. данъкът по предходния ред плюс 25 на сто за горницата над 5000 лв.
над 10 000 лв. данъкът по предходния ред плюс 27 на сто за горницата над 10 000 лв.
доходи, придобити като морско лице 1 на сто

(5) Необлагаемият минимум по ал. 4 се завишава с 15 на сто за първо дете и с още 10 на сто – за второ дете, ако задълженото лице има деца и не е с отнети родителски права. Завишаване на необлагаемия минимум се декларира и ползва от единия родител по избор.

(6) Данъкът по ал. 4 се удържа и се внася от работодателя при редовно изплащане на облагаем доход за съответния месец.

(7) Когато през съответния месец са направени само частични плащания за същия или за друг месец, работодателят удържа и внася данъка по ал. 4, определен върху брутния размер на сумата от изплатените частични плащания. При окончателното изплащане на облагаемия доход данъкът по ал. 4 се удържа от работодателя.

(8) Данъкът по ал. 1-8 се внася в сроковете и по реда на чл. 65 и чл. 66 .”

 

§ 2. Чл. 48 се изменя както следва:

„Определяне размера на данъка

Чл. 48. (1) Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа по чл. 17 се определя съгласно следната таблица:

Обща годишна данъчна основа Данък
до 3600 лв. необлагаеми
от 3600 до 12000 лв.  10 на сто за горницата над 3600 лв.
от 12000 до 24000 лв.  840 лв. плюс 15 на сто за горницата над 12000 лв.
от 24000 лв. до 60 000  2640 лв. плюс 20 на сто за горницата над 24000 лв.
от 60000 лв. до 120 000  9840 лв. плюс 25 на сто за горницата над 60000 лв.
над 120 000 лв.  24840 лв. плюс 27 на сто за горницата над 120 000 лв.

(3) Не се признава необлагаем минимум за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, за доходи от прехвърляне на права или имущество и за доходи от други източници. Доходи от тези източници се включват  изцяло в годишната данъчна основа.(2) Необлагаемият минимум по ал. 1 се завишава с 15 на сто за първо дете и с още 10 на сто – за второ дете, ако задълженото лице има деца и не е с отнети родителски права. Завишаване на необлагаемия минимум се декларира и ползва от единия родител по избор.

(4) Размерът на данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, както и за доходите от стопанска дейност по чл. 29а, се определя по ал. 1.

(5) От определените по ал. 1 и ал. 2 данъци се приспада данъкът, авансово удържан и/или внесен за получен доход през съответната данъчна година.

(6) От определения по ал. 1 данък се приспада и удържаният, съответно внесеният през данъчната година окончателен данък за доходи по чл. 37 на физическо лице, което за данъчната година се смята за местно физическо лице.

(7) Данъкът върху годишната данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 на сто на лица, регистрирани като земеделски производители, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане. 

(8) Преотстъпването на данък по ал. 7, представляващо държавна помощ за земеделски производители, не може да се ползва от лице, което е предприятие в затруднение, както и от физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29а.

(9) Дължимият данъкът по ал. 1 се закръглява към всеки пълен лев.

(10) Надвнесеният за данъчната година данък може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за този данък, дължим от едноличен търговец. Когато се установи, че едноличният търговец без основание приспада данък, за невнесените авансови и годишни вноски се дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.”

Преходна и заключителна разпоредба към Закона за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

§ 3. Този закон влиза в сила от 1 януари 2016 г.


В мотивите на вносителите на законопроекта се посочва, че с въвеждане на предложените промени се очаква положителен приходен ефект от около 200 млн. годишно. Чрез предлаганата данъчна реформа се въвежда и елемент на семейно подоходно облагане, като необлагаемият минимум се завишава с определен процент за първо и за второ дете, посочват още депутатите от БСП.

Източник: Народно събрание