Вие сте тук

Законопроект за промени в ЗКПО е публикуван за обществено обсъждане

В Портала за обществени консултации на МС е публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и мотиви към него. Срокът за коментари по законодателната инициатива изтича на 5 октомври 2022 г.

Банкноти и монети

Повод да бъдат предложени изменения в текстовете на нормативния акт е изтичане срока на прилагане на схемата за държавна помощ под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие по реда на ЗКПО. В мотивите на вносителите се посочва, че със законопроекта се предлага нова схема за държавна помощ на базата на новите Насоки за регионална държавна помощ (2021/С 153/01), тъй като срокът на действие на схемата за държавна помощ под формата на данъчно облекчение по чл. 184 във връзка с чл. 189 от ЗКПО е изтекъл на 31 декември 2021 г. 

Една от промените в новите Насоки, които са в сила от 1 януари 2022 г., предвижда ограничаване на регионалната помощ в полза на големи предприятия в региони по член 107, параграф 3, буква в) от ДФЕС, освен ако е предоставена за първоначални инвестиции, благодарение на които се създават нови стопански дейности в тези региони от тип „в“. Това означава, че се въвежда допълнителен филтър на база категория предприятие по големина по критериите на ЕК за МСП, и допълнително се ограничават допустимите дейности във връзка с първоначалната инвестиция спрямо дейностите, прилагани до 2021 г.

Законопроектът за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане предлага данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие под формата на преотстъпен данък, да се предоставя само за проект за първоначална инвестиция, която е със същия обхват както за периода 2015 г. - 2021 г., на данъчно задължено лице, което е микро-, малко или средно предприятие.

В документа с мотиви към проекта е посочено:

Запазват се четирите типа условия, които следва да се спазват от всяко данъчно задължено лице, което би искало да прилага данъчното облекчение, представляващо държавна помощ: * общи условия; *условия, които оказват влияние върху размера и интензитета на помощта; * условия, свързани с приемливите разходи, първоначалната инвестиция и активите, които са част от нея; * допълнителни условия, в случите когато първоначалната инвестиция е част от голям инвестиционен проект или единен инвестиционен проект.

Друга промяна, която се предлага със законопроекта e свързана с редакции в условията, касаещи общите изисквания за преотстъпване на корпоративен данък по чл. 167, ал. 1 от ЗКПО, като се уточни изрично, че не са налице подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и задължения по санкции по влезли в сила наказателни постановления, свързани с нарушаване на нормативните актове относно публичните задължения, както и съответните лихви, свързани с тяхното невнасяне, когато към 31 декември на съответната година същите не са отразени в данъчно-осигурителната сметка или не са отразени като предявени за принудително изпълнение в НАП. 

Документът е публикуван за обществено обсъждане на 05.09.2022 г. и срокът за коментари по проекта изтича на 5-ти октомври.

Законопроектът и мотивите към него могат да бъдат разгледани и в прикачените файлове по-долу.

Източник: Министерски съвет